Westerwolde

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Westerwolde. Het landschap van Westerwolde is kleinschalig en besloten, bosrijk, met hier en daar een esdorp. Deels is het open en rechtlijnig landbouwgebied, waar vroeger heide en hoogveen was. De bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond, met delen moerige zandgrond en klei in de laagste delen. Het hoogteverschil varieert van 0 tot 9 meter boven NAP. In de zomer is zoet water schaars. Water wordt aangevoerd vanuit het Kanaal Veendam-Musselkanaal en de Ruiten Aa. Bij Sellingen wordt drinkwater gewonnen uit grondwater. De landbouwsector is relatief groot in Westerwolde en bestaat vooral uit akkerbouw; zetmeelaardappelteelt, uien en suikerbieten. Het toerisme is in opkomst, met trekpleisters als Bourtange en het beekdal van de Ruiten Aa. Het oudste bos van Groningen, het enige stikstofgevoelige Natura 2000 gebied in onze provincie, Liefstinghsbroek, ligt in Westerwolde.

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in Westerwolde nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

Kaart Deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. ( PDF-bestand, 3 MB)

Kennissessies

Er is op 20 november 2023 in Smeerling een kennissessie gehouden waarin de opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat zijn toegelicht en waar mogelijk geconcretiseerd voor Westerwolde. De powerpoints en het beeldverslag die onderaan deze pagina te vinden zijn geven een beeld van de tijdens de kennissessie gedeelde informatie.

Op 14 december 2023 is in Vlagtwedde een informatieavond gehouden met gedeputeerde Emmens. Deze is druk bezocht door zo'n 100 agrariërs. Het gesprek ging hier vooral over toekomstperspectief voor de sector.

Op 7 februari 2024 is in Moenieks een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners van Westerwolde en ondernemers.

De genoemde bijeenkomsten zijn voorbereid samen met de voorbereidingsgroep Westerwolde, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, waaronder de landbouw, de natuur en overheden.

In maart 2024 hebben de landbouwvertegenwoordigers de deelname aan de voorbereidingsgroep on hold gezet. Vervolgens is besloten om in een kleine groep door te werken aan de verschillende initiatieven (parels) die in Westerwolde spelen. Met de desbetreffende initiatienemers wordt momenteel gekeken hoe de parels verder te brengen zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan het realiseren van de opgaven.

Parels

Begin juni wordt een bijeenkomst georganiseerd met een dertigtal vertegenwoordigers uit het gebied om de bijdragen van de parels aan de doelen voor natuur water en klimaat te bespreken. Verder wordt ingegaan op de restopgave en de wijze waarop dit kan worden ingevuld. De opbrengst uit deze sessie wordt in samenhang met de opbrengst uit de anderen zes deelgebieden besproken aan de landbouw- en natuurtafel. De samenhang tussen de deelgebieden is van groot belang omdat het Rijk de provincie afgerekent op provinciale doelen. De optelsom van de inspanningen in de zeven deelgebieden bepalen de realisatie van de provincie brede doelen.

De opbrengst van het gebiedsproces zal gedeeld worden met belangstellenden uit het gebied. Hoe dit vorm krijgt wordt nader bepaald.

Planning

DatumActiviteit
November / januariKennissessies
Februari / juniToekomstsessies - oplossingsrichtingen en maatregelen
JuliBrede voorlichting belangstellenden opbrengst gebiedsproces
Eind augustusGedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 september 2024Provinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk
 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen