Privacyverklaring

De provincie Groningen verzamelt uw persoonsgegevens voor meerdere doelen en gaat altijd zorgvuldig en conform wetgeving hiermee om. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg). In deze privacyverklaring geven we als provincie Groningen aan hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. De provincie Groningen verwerkt persoonsgegevens, zoals een naam, adres, geboortedatum, e-mailadres of bankrekeningnummer. Die gegevens zijn nodig, bijvoorbeeld omdat u een vergunning of een subsidie hebt aangevraagd, een bezwaarschrift hebt ingediend of een vraag aan de provincie hebt gesteld. De provincie Groningen verwerkt tevens persoonsgegevens in het kader van strafrechtelijke handhaving (bijvoorbeeld op overtredingen van de Wet Natuurbescherming). In dat geval is de Wpg van toepassing. 

Waarvoor verwerkt de provincie persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

 • aanvragen voor subsidies, toestemmingen (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing), koninklijke onderscheidingen, informatieverzoeken, burgerinitiatieven of referenda;
 • wettelijk voorgeschreven meldingen of kennisgevingen;
 • bezwaarschriften en administratieve beroepschriften;
 • klachten;
 • privaatrechtelijke overeenkomsten;
 • archiefdoeleinden;
 • samenstelling van het provinciaal bestuur, verbonden partijen en adviescommissies;
 • werving en selectie van personeel en stagiaires;
 • samenstellen van bezoekersstatistieken van de website;
 • nieuwsbrieven;
 • het uitvoeren van werkzaamheden door onze boa's op het gebied van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) van de Wpg;
 • meer algemene correspondentie.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Meestal werken we op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. Voor bepaalde diensten ontvangen we uw gegevens van instellingen die in opdracht van de provincie werken, zoals het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) of de Omgevingsdienst Groningen (ODG). We raadplegen het Kadaster of het Handelsregister als we deze specifieke gegevens nodig hebben voor de uitoefening van onze publieke taken. Soms mogen wij uw gegevens op juistheid controleren door middel van het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Wanneer dat mag leest u in het besluit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen de medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

De provincie verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling, een publieke taak of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de AVG.

Toestemming

Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt contact opnemen met de provincie Groningen: 050 - 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Profilering

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen. De provincie Groningen maakt geen gebruik van profilering.

Website en cookies

U bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Dit geldt voor alle websites in het beheer van de provincie Groningen.

Matomo 

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Matomo. Door Matomo te gebruiken, verwerken we de gegevens in eigen beheer en verstrekken we ze niet aan derden. De verzamelde data worden in Europa op een versleutelde omgeving bewaard:

Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Matomo-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Matomo afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Matomo alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Matomo. De laatste zes cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat sowieso een verwijzing naar personen wordt uitgesloten..

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kunt u bereiken via 050 - 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De kaders hiervoor worden gegeven in de (Uitvoeringswet) AVG, de Archiefwet en de WPG. Met betrekking tot de Archiefwet verwijzen wij u naar de 'Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020 Nationaal Archief'.

Uw rechten op grond van de AVG

Als betrokkene (van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door de provincie Groningen geen beslissingen over u genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
 • Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten op grond van de Wpg

Als het gaat om politiegegevens die wij op grond van de Wpg verwerken, geeft deze wet u de volgende rechten. Voor deze rechten biedt de wet ook uitzonderingen:

 • Recht op inzage in uw politiegegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
 • Recht op rectificatie of verwijdering van uw politiegegevens.

Voor meer informatie en voor informatie over het indienen van een verzoek ter uitoefening van deze rechten verwijzen wij u door naar: www.privacyvragenbrs.nl.

Over deze verklaring

Deze privacyverklaring kan altijd door de provincie Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 050 - 316 49 11 of mailen naar info@provinciegroningen.nl. U wordt dan in contact gebracht met de juiste persoon.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen. U kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de provincie Groningen.