Centraal Woldgebied en Duurswold

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Centraal Woldgebied en Duurswold. Het Centraal Woldgebied is laaggelegen zeekleigebied ten noorden van het Eemskanaal, Het Duurswold ligt ten zuiden van het Eemskanaal. Het landschap van beide gebieden is open en grootschalig, met boerderijen op huiswierden of getijruggen en lintbebouwing op zandruggen. Het Duurswold, met polders van -2 tot -3 meter onder NAP het laagste gedeelte van de provincie. De bodem daalt verder onder invloed van gaswinning en veenoxidatie. De grond is in dit gebied voor de helft in gebruik voor veeteelt. Daarnaast is er grootschalige akkerbouw (voornamelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen). De haven van Delfzijl zorgt voor werkgelegenheid en daarnaast vervult Delfzijl een centrumfunctie, samen met Bedum en Appingedam. De grootste wateren zijn de Eems (zout water) en het Eemskanaal (zoet). Het grootste meer is het Schildmeer. In de zomer wordt het gebied van zoet water voorzien vanuit het IJsselmeer.

Proces in Centraal Woldgebied en Duurswold

Presentatie Startoverleg voorbereidingsgroep 31 oktober 2023  ( PDF-bestand, 2 MB)

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in april gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in Centrale Woldgebied en Duurswold nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. 

Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat medio 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Kaart deelgebied

U kunt de kaart van het deelgebied vergroten door hem te downloaden. ( PDF-bestand, 3 MB)

Kennissessie

Op 23 november 2023 is er met een afvaardiging vanuit het Centrale Woldgebied en Duurswold een kennissessie geweest. Aan tafel zaten ruim 30 mensen uit het gebied vanuit de dorpen, landbouw, gemeenten, waterschappen en natuur. Betrokkenen gingen in carrousel-vorm langs de thema’s water, natuur, bodem en landbouw. Er is kennis uitgewisseld over de verschillende opgaven, er is input geleverd op het proces en de inhoud van de verschillende thema’s. Het verslag is op deze pagina terug te lezen.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is voor alle agrariërs, bewoners en andere belanghebbenden in deelgebied het Centrale Woldgebied en Duurswold. In de kennissessies heeft een verdieping van de opgave voor het gebied plaatsgevonden. De opgave en het toekomstbeeld zijn in beeld gebracht. Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk om  input leveren en reflecteren op de resultaten op dat moment. Het gedeelde gebiedsbeeld vanuit de kennissessies wordt getoetst en uitgebouwd. 
De invulling van de inloopbijeenkomst wordt de komende tijd verder uitgewerkt en voorbereid.

Toekomstsessies/schetsbijeenkomsten

De focus verschuift naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven. De opbrengst van deze schetsbijeenkomsten wordt besproken aan de landbouw- & natuurtafel. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.

De landbouw- en natuurtafel bespreekt vervolgens de opbrengst van deze schetsbijeenkomsten in de deelgebieden. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.

Planning

Oktober 2023Kennissessies
25 januari 2024Inloopbijeenkomst over de opgaven. Bekijk hier de uitnodiging. ( PDF-bestand, 272 KB)

19.00 - 22.00 uur - Hotel Faber, Meint Veningastraat 123 in Hoogezand
Maart 2024Toekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Eind augustus 2024Gedeputeerde Staten besluiten over concept-gebiedsplan
25 september 2024Provinciale Staten besluiten over concept-gebiedsplan
30 september 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Documenten voor alle deelgebieden

De documenten die gelden voor alle deelgebieden staan op de pagina Deelgebieden. Deze documentenlijst omvat bijvoorbeeld het stand van zaken document en de startnotitie.

Ga naar de pagina Deelgebieden

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsmail.

Ik wil de nieuwsmail ontvangen