Centraal Woldgebied en Duurswold

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Centraal Woldgebied en Duurswold. Het Centraal Woldgebied is laaggelegen zeekleigebied ten noorden van het Eemskanaal, Het Duurswold ligt ten zuiden van het Eemskanaal. Het landschap van beide gebieden is open en grootschalig, met boerderijen op huiswierden of getijruggen en lintbebouwing op zandruggen. Het Duurswold, met polders van -2 tot -3 meter onder NAP het laagste gedeelte van de provincie. De bodem daalt verder onder invloed van gaswinning en veenoxidatie. De grond is in dit gebied voor de helft in gebruik voor veeteelt. Daarnaast is er grootschalige akkerbouw (voornamelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen). De haven van Delfzijl zorgt voor werkgelegenheid en daarnaast vervult Delfzijl een centrumfunctie, samen met Bedum en Appingedam. De grootste wateren zijn de Eems (zout water) en het Eemskanaal (zoet). Het grootste meer is het Schildmeer. In de zomer wordt het gebied van zoet water voorzien vanuit het IJsselmeer.

Proces in Centraal Woldgebied en Duurswold

Presentatie Startoverleg voorbereidingsgroep 31 oktober 2023  (PDF PDF-bestand, 2 MB)

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in april gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in Centrale Woldgebied en Duurswold nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. 

Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat begin 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Kennissessies

Er worden kennissessies georganiseerd over water, bodem, natuur en agrarisch ondernemerschap. Bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven in het gebied en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen. Aan tafel zitten  ongeveer 30 vertegenwoordigers vanuit onder meer de gemeente, het waterschap, de landbouw en natuur. 

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is voor alle agrariërs, bewoners en andere belanghebbenden in deelgebied het Centrale Woldgebied en Duurswold. In de kennissessies heeft een verdieping van de opgave voor het gebied plaatsgevonden. De opgave en het toekomstbeeld zijn in beeld gebracht. Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk om  input leveren en reflecteren op de resultaten op dat moment. Het gedeelde gebiedsbeeld vanuit de kennissessies wordt getoetst en uitgebouwd. 
De invulling van de inloopbijeenkomst wordt de komende tijd verder uitgewerkt en voorbereid.

Toekomstsessies/schetsbijeenkomsten

De focus verschuift naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven. De opbrengst van deze schetsbijeenkomsten wordt besproken aan de landbouw- & natuurtafel. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.

De landbouw- en natuurtafel bespreekt vervolgens de opbrengst van deze schetsbijeenkomsten in de deelgebieden. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.

Planning

Oktober 2023Kennissessies
Wordt geplandInloopbijeenkomst/gebiedsbijeenkomst - opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen
Maart 2024Toekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
Juli 2024Concept Gebiedsplan ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk

 

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief. 

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen