Water

Als provincie zijn we ervoor verantwoordelijk om onze inwoners te beschermen tegen wateroverlast en overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon water.

Waterbeleid

Samen met de waterschappen, de gemeenten, het drinkwaterbedrijf, het Rijk en andere partijen zetten wij ons ervoor in dat inwoners, ook op het gebied van water, veilig en gezond kunnen leven en werken in Groningen. Aan de basis van het Groningse waterbeleid liggen Europese afspraken en nationale programma's.

Klimaatadaptatie

Veel gevolgen van het veranderende klimaat, zoals zeespiegelstijging, hevige regenbuien, droogte en hogere temperaturen, hebben te maken met water. In droge perioden hebben we behoefte aan meer water, na hevige regenbuien moeten we juist maatregelen nemen om het overtollige water kwijt te raken. Waterbeleid en klimaatadaptatie hangen daarom nauw met elkaar samen.