Water

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het beschermen van de inwoners tegen wateroverlast en overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon water.

Waterbeleid

Samen met de waterschappen, de gemeenten, het drinkwaterbedrijf, het Rijk en andere partijen zetten wij ons ervoor in dat inwoners, ook op het gebied van water, veilig en gezond kunnen leven en werken in Groningen. Dat doen we aan de hand van de 'sporen' onderaan deze pagina. Aan de basis van het Groningse waterbeleid liggen Europese afspraken en nationale programma's.

Klimaatverandering

Veel gevolgen van het veranderende klimaat, zoals zeespiegelstijging, hevige regenbuien, droogte en hogere temperaturen, hebben te maken met water. In droge perioden hebben we behoefte aan meer water, na hevige regenbuien moeten we juist maatregelen nemen om het overtollige water kwijt te raken. Waterbeleid en klimaatverandering hangen daarom nauw met elkaar samen. 

Water en bodem sturend 

Door klimaatverandering gaan water en bodem een steeds grotere rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie. Is het bijvoorbeeld verstandig om te bouwen op plekken die laag liggen en zo ja, wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Dit vraagt om slimme keuzes, waarbij we rekening houden met lange termijn klimaateffecten zoals zeespiegelstijging of steeds extremere neerslag. Hierdoor houden we Groningen veilig en leefbaar.