Waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) is opgesteld om het grondwater en oppervlaktewater te beschermen. Het doel is dat het Groningse oppervlakte- en grondwater in 2027 een goede waterkwaliteit heeft en dat we op een duurzame manier met water omgaan.

De waterschappen voeren maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met boeren, waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderwijsinstellingen werken we aan projecten die bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem. Hiervoor bestaat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen is een onderdeel van de transitie Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Zwemwater

We zien erop toe dat je in Groningse zwemplassen veilig kunt zwemmen en we proberen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Groningers gratis kunnen zwemmen in natuurwater. 

Controle zwemplassen tijdens zwemseizoen

Het zwemseizoen voor het zwemmen in zwemplassen loopt van mei tot en met oktober. Samen met de waterschappen is de provincie Groningen verantwoordelijk voor de hygiƫne, veiligheid en waterkwaliteit van zwemplassen. Tijdens het zwemseizoen nemen de waterschappen wekelijks monsters van het zwemwater. Zij onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Als de kwaliteit van het zwemwater onvoldoende is, geeft de provincie een negatief zwemadvies af.

PFAS

De provincie doet ook onderzoek naar PFAS in de zwemwateren. De waterschappen hebben op negen locaties in de provincie Groningen monsters genomen, om zicht te krijgen op de concentratie van PFAS en eventuele gezondheidsrisico's. Het laboratoriumonderzoek loopt nog. Op basis van de uitkomsten kan de provincie een negatief zwemadvies afgeven.

Op www.zwemwater.nl staat de actuele informatie over de waterkwaliteit van de Groningse zwemwateren en eventuele waarschuwingen.

Links

Waterkwaliteitsportaal