Waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) is opgesteld om het grondwater en oppervlaktewater te beschermen. Het doel is dat het Groningse oppervlakte- en grondwater in 2027 een goede waterkwaliteit heeft en dat we op een duurzame manier met water omgaan.

Provinciale Staten hebben daarvoor een doelstelling vastgesteld. De waterschappen voeren de maatregelen uit om de waterkwaliteit in de oppervlaktewateren te verbeteren. Bij de inrichting van het NatuurNetwerkNederland worden maatregelen genomen die ook bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Samen met boeren, waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderwijsinstellingen werken we aan projecten die bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem. Hiervoor bestaat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Zwemwater

We zien erop toe dat je in Groningse zwemplassen veilig kunt zwemmen en we proberen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Groningers gratis kunnen zwemmen in natuurwater.  

Links

Zwemmen in natuurwater

Waterkwaliteitsportaal