Waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) is opgesteld om het grondwater en oppervlaktewater te beschermen. Het doel is dat het Groningse oppervlakte- en grondwater in 2027 een goede waterkwaliteit heeft en dat we op een duurzame manier met water omgaan.

De waterschappen voeren maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met boeren, waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderwijsinstellingen werken we aan projecten die bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem. Hiervoor bestaat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen is een onderdeel van de transitie Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Zwemwater

We zien erop toe dat je in Groningse zwemplassen veilig kunt zwemmen en we proberen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Groningers gratis kunnen zwemmen in natuurwater.  

Links

Zwemmen in natuurwater

Waterkwaliteitsportaal