Waterveiligheid

Het werk aan dijken, sloten, beken en kanalen in onze provincie is nooit af. De risico's op overstromingen worden steeds groter. De zee stijgt, het land daalt, het weer wordt extremer en er wonen en werken steeds meer mensen in Groningen.

Waterberging

Om te voorkomen dat onze provincie overstroomt, versterken de waterschappen dijken en geven we water meer ruimte, bijvoorbeeld door waterbergingsgebieden in te richten. We zien er als provincie op toe dat dit goed gebeurt. Ook hebben we een belangrijke rol in het organiseren van de ruimte rondom water. We werken samen met gemeenten om goede keuzes te maken in waar we bouwen. Er moet bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de laaggelegen gebieden Daarnaast werken we met de provincie Drenthe samen om de waterafvoer tijdens hevige regenval te beperken, zodat we water vasthouden voor droge periodes.  

Projecten