Project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De kwaliteit van het Groningse grond- en oppervlaktewater voldoet niet aan de Europese eisen die beschreven zijn in de Kaderrichtlijn Water. In de landbouwsector komt dit door vervuiling van het water door meststoffen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Klimaatverandering

De landbouwsector heeft ook te maken met de effecten van klimaatverandering, zoals verzilting van de grond en in sommige tijden te veel of juist te weinig aan water. De provincie zet zich daarom in voor een economisch sterke, duurzame en circulaire landbouw.

Samenwerking

De provincie werkt samen met verschillende partijen om de waterkwaliteit te verbeteren: LTO-Noord, de agrarische collectieven, het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt en de waterschappen in Groningen, Drenthe en Friesland. Deze samenwerking is op nationaal niveau vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Vanaf 2019 zijn diverse projecten in de provincie Groningen in uitvoering gegaan. Binnen deze projecten werken agrariƫrs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Zij wisselen kennis uit en nemen maatregelen op hun erf of perceel die bijdragen aan schoner water en een betere bodem.

Kijk voor meer informatie op www.agrarischwaterbeheer.nl. Voor ondernemers die maatregelen willen uitvoeren is er een subsidieregeling.