Grondwaterbeschermingsgebied

Omdat er in de toekomst steeds meer vraag komt naar drinkwater, is het belangrijk om grondwatervoorraden in Groningen te beschermen voor de drinkwatervoorziening. In de provincie Groningen wordt in de waterwingebieden Onnen - De Punt en Sellingen grondwater opgepompt en voor drinkwater gebruikt. Om dat gebied heen liggen de grondwaterbeschermingsgebieden.  

Drinkwater nu en in de toekomst

Door droogte, verzilting en een toenemende watervraag staan drinkwaterbronnen onder druk. Ook vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens be├»nvloedt de kwaliteit van de bronnen. Daarom schenken we op diverse manieren aandacht aan het beschermen van de bronnen en aan het zuinig omgaan met drinkwater.  

Schoonhouden

Drinkwaterbronnen zijn kwetsbaar. Bewoners van de grondwaterbeschermingsgebieden kunnen helpen om ze schoon te houden, door vervuiling van het Groningse drinkwater te voorkomen. Daarom gelden in beide gebieden enkele regels. Het doel van deze regels is te voorkomen dat er vervuiling in de bodem en uiteindelijk in het grondwater terecht komt. 

De regels zijn:

  1. Vermijd het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
  2. Graaf niet dieper dan 3 meter.
  3. Leg geen warmtekoudeopslag-installatie (WKO) aan in de grond.
  4. Leg geen grondwaterput aan.
  5. Let bij bouwmaterialen op de milieueffecten. Zo zijn koperen of zinken dakgoten niet gewenst.
  6. Klus buiten aan de auto en parkeer op verhard terrein. 
  7.  Was de auto zonder chemische middelen of in de wasstraat. 

Voor bewoners in deze gebieden is bovendien informatie beschikbaar.

Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied

In een waterwingebied wordt grondwater gewonnen. Er mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie. Op deze manier wordt voorkomen dat het grondwater rond de putten verontreinigd raakt. Om het gebied heen ligt het grondwaterbeschermingsgebied: hier mogen meer activiteiten plaatsvinden (zoals wonen), maar dan wel met de speciale regels die hier gelden. Dit vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. Regenwater dat hier valt, zakt in de bodem en stroomt binnen enkele jaren (maximaal 25 jaar) door de bodem naar de winputten. Als er vervuiling in de grond zit, stroomt dat met het regenwater mee naar de grondwaterbronnen. Daarom willen we in een grondwaterbeschermingsgebied ook zo min mogelijk vervuiling. 

Contact

Bij vermoede vervuiling van de bodem in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied kan contact opgenomen worden met de provincie via: 050 318 00 00

Documenten