Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale woonhuizen in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen, zolang er budget beschikbaar is. 

Beschikbaar budget

Er is voor 2024 € 2.000.000,- beschikbaar.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. Er zijn ook mogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaren (VVE).

Subsidiabele kosten

De RORG is bedoeld voor de kosten van regulier onderhoud. Hiermee bedoelen we werkzaamheden die u regelmatig aan uw woning uitvoert om deze wind- en waterdicht te houden. Het zijn de werkzaamheden die tot het normale onderhoud behoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden, gootonderhoud of plaatselijk herstel van voegwerk.

Voorwaarden

 • Per rijksmonument kan maximaal één keer per kalenderjaar subsidie worden verstrekt (dus van 1 januari t/m 31 december). Voor aanvragen ingediend na 1 oktober kan dit dus betekenen dat de aangevraagde subsidie in het volgende kalenderjaar wordt vastgesteld. Dit betekent dat u in dat jaar niet nog een keer subsidie kunt aanvragen;
 • Het gaat om een rijksmonument of zelfstandig onderdeel van een rijksmonument, dat voor meer dan de helft van de oppervlakte bewoond wordt;
 • Een belangrijke wijziging is dat u tot 1 juli 2024 een aanvraag kunt indienen voor werkzaamheden die maximaal een jaar geleden uitgevoerd zijn of nog moeten starten. Vanaf 1 juli 2024 kunt u alleen nog subsidie aanvragen voor werkzaamheden die nog moeten starten. 
 • Als voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, dan moet deze bij de aanvraag worden meegestuurd. De afweging of voor werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, kan alleen door de gemeente of de Omgevingsdienst Groningen worden gemaakt.
 • De werkzaamheden moeten voldoen aan de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten en het moet gaan om het regulier onderhoud. De werkzaamheden moeten door een deskundige worden uitgevoerd.  U vindt de uitvoeringsrichtlijnen over het op een juiste manier uitvoeren van onderhoud en restauratie aan monumenten op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
 • U ontvangt geen subsidie als u al een andere subsidie krijgt van het Rijk, gemeente of de provincie voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U ontvangt geen subsidie als het subsidieplafond van de regeling RORG wordt overschreden. Er is dan geen beschikbaar budget meer in de periode waarin u een aanvraag hebt ingediend. Bekijk via het Provinciaal Blad het subsidieplafond voor 2024. 

Bekijk hier de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Het maximumbedrag dat u aan subsidie kunt krijgen is €24.500 per rijksmonument of zelfstandige bouwkundige eenheid van een rijksmonument. 
 • De projectkosten mogen niet meer dan €35.000 zijn.
 • Het subsidiebedrag is maximaal 70% van de subsidiale kosten. 
 • Aanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan €1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Een onderdeel van de projectkosten vormt het uurloon. Het uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Het actuele subsidiabele uurloon staat vermeld op  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Relevante links

Procedure

U leest de regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten provincie Groningen aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

De subsidieaanvraag kunt u online indienen via onderstaand aanvraagformulier. Lees de subsidieregeling goed door, en raadpleeg de nadere uitleg van de subsidieregeling RORG 2020 ( PDF-bestand, 295 KB). Met de checklist  ( PDF-bestand, 227 KB)controleert u zelf of uw aanvraag de benodigde documenten bevat.  

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • Een korte beschrijving van de werkzaamheden, waaruit blijkt voor welke werkzaamheden subsidie wordt aangevraagd
 •  Een begroting in het Format begroting RORG 2024 ( XLS-bestand, 68 KB) (excelbestand) van de werkzaamheden waarin de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen worden gespecificeerd.
 • Foto's van de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden, waaruit de noodzaak van de werkzaamheden blijkt.
 • Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd, foto's waarop zichtbaar is dat de werkzaamheden zijn. 
 • Als de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden dan is een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte nodig. Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is een gespecificeerde factuur nodig. Bij de specificatie gaat het om de verschillende typen werkzaamheden, en per werkzaamheid om de uitsplitsing in de benodigde uren en de materiaalkosten, zoals in deze twee voorbeelden twee voorbeelden ( PDF-bestand, 179 KB).
 • Alleen voor een vereniging van eigenaren: een afschrift van de Kamer van Koophandel van de vereniging en een splitsingsakte.
 • Bij een gezamenlijke aanvraag van meerdere eigenaren, een splitsingsakte.
 • Als in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, de verstrekte omgevingsvergunning. Alleen de gemeente of Omgevingsdienst kan bepalen of voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is.
   

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de onderhoudswerkzaamheden aan uw monument zijn verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen moet u ons dit schriftelijk melden.
Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Als uw project deel uitmaakt van de steekproefsgewijze controle, kunt u desgevraagd aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan verplichtingen verbonden aan de subsidie. Deze controle kan eventueel resulteren in het bijstellen van de subsidie.

Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl