Wet Bibob

De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is een preventief bestuursrechtelijk instrument. De Wet Bibob biedt de overheid de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, een zogenaamd 'Bibob-onderzoek' uit te voeren. Dit om te voorkomen dat rijk, provincies of gemeenten onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteren. Bovendien wordt door toepassing van de Wet Bibob de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

In welke gevallen voert de provincie een Bibob-verzoek uit?

Een Bibob-onderzoek kan plaatsvinden wanneer een omgevingsvergunning of een subsidie wordt aangevraagd, bij inschrijving op een aanbesteding en bij een vastgoedtransactie waarbij de provincie partij is. Ook wanneer de vergunning of subsidie al is verleend kan de Wet Bibob worden toepast. In bepaalde gevallen wordt standaard een Bibob-onderzoek gestart. In de overige gevallen wordt een Bibob-onderzoek alleen gestart wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat de provincie door bijvoorbeeld vergunning- of subsidieverlening wellicht strafbare activiteiten zou faciliteren. In provinciaal Bibob-beleid 2024 staat wanneer de provincie gebruik maakt van de Wet Bibob.

Bibob-onderzoek

Een Bibob-onderzoek start als u (bijvoorbeeld de vergunning-/subsidie-aanvrager) gevraagd wordt een Bibob-vragenformulier in te vullen. Dit formulier ontvangt u van de provincie Groningen. U hoeft dus niet op eigen initiatief een Bibob-formulier in te vullen. Het Bibob-formulier bevat onder meer vragen over de structuur en de zakelijke omgeving van het bedrijf (bijvoorbeeld de financiers). Daarnaast wordt gevraagd naar het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk verleden van de afgelopen vijf jaar. Het ingevulde en ondertekende Bibob-formulier stuurt u met de gevraagde bijlagen, retour.

Bij het onderzoek maken we gebruik van de gegevens die in onze eigen organisatie bekend zijn. Daarnaast maken we gebruik van informatie uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Ook worden gesloten bronnen, zoals Politie, Justitie en de Belastingdienst geraadpleegd.

Als naar aanleiding van dit onderzoek twijfels bestaan over de integriteit van een bedrijf of een persoon, kan advies worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als wij dit doen, wordt u altijd schriftelijk geïnformeerd. Het Bureau Bibob doet een verdergaand onderzoek en adviseert de provincie vervolgens over de mogelijke risico's. Algemene informatie over het Landelijk Bureau Bibob is te vinden op de website van justis.

Mogelijke gevolgen van een Bibob-onderzoek

Als uit het Bibob-onderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, dan is er vanuit de Wet Bibob geen bezwaar om de gevraagde vergunning of subsidie te verlenen of om de opdracht te gunnen. De inhoudelijke procedure van vergunning- of subsidieverlening of van gunning wordt op de gebruikelijke wijze afgerond.

Een Bibob-onderzoek kan echter ook leiden tot:
•    Het verbinden van extra voorschriften aan een vergunning, subsidie of overheidsopdracht;
•    Het weigeren van een gevraagde vergunning of subsidie;
•    Het intrekken van een verleende vergunning of subsidie;
•    Het uitsluiten van een bedrijf bij een overheidsopdracht.

Voordat de provincie een dergelijk negatief besluit neemt, wordt u in de gelegenheid gesteld op dit voornemen en op het eventuele advies van het Landelijk Bureau Bibob een reactie te geven. Deze reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.

Heeft u vragen over de Wet Bibob?

Voor algemene vragen of opmerkingen over de toepassing van de Wet Bibob door de provincie Groningen kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: bibob@provinciegroningen.nl 

Post: Team Kwaliteit en Control, Domein Bestuurszaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen