Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Dan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken. Als u bezwaar wilt maken, moet u een bezwaarschrift opsturen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. 

Wanneer kunt u bezwaar maken?

  • U bent direct betrokken bij het besluit.
  • In het besluit staat dat bezwaar maken mogelijk is.
  • Als de provincie schriftelijk weigert een besluit te nemen.

Hoe kunt u bezwaar maken?

1. Neem contact met ons op

Bent u het niet eens met een besluit en wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact met ons op. Misschien kunnen wij uw bezwaar door een toelichting wegnemen. 

Als het om een subsidie gaat, brengt ons subsidieteam u graag in contact met de juiste inhoudelijk deskundige medewerker voor een toelichting of een afspraak voor een informeel overleg.
Telefoon subsidieteam: 050 - 316 47 00 

In andere gevallen kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit wordt genoemd.

Voor contact met de Commissie rechtsbescherming gebruikt u de volgende gegevens.
Telefoon: 050 - 316 42 75
E-mail: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl

2. Bezwaarschrift indienen

U dient uw bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen. Bestuursorganen van de provincie Groningen zijn: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de commissaris van de Koning en de Heffingsambtenaar. Het bestuursorgaan staat bij de ondertekening van het besluit vermeld. De brief mag handgeschreven of getypt zijn.

Bezwaartermijn

U kunt alleen bezwaar indienen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Dit is meestal de dag waarop de provincie het besluit toestuurt aan de aanvrager. Bij een besluit dat niet aan een persoon (of meer personen) is gericht, is dit de dag van bekendmaking op de website officielebekendmakingen.nl. Na deze zes weken heeft u meestal geen recht meer om bezwaar te maken.

Wat moet in het bezwaarschrift staan?

  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • uw naam, adres en handtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, zo mogelijk met vermelding van de datum en het kenmerk van dat besluit, of een kopie van het besluit, en
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Als u nog niet kunt aangeven op welke gronden u bezwaar aantekent, kunt u ervoor kiezen pro forma bezwaar te maken. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging met daarin een termijn voor het aanleveren van de gronden van het bezwaar.

  • Het vermelden van een telefoonnummer en/of e-mailadres is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Dat vergemakkelijkt de communicatie.

Extra informatie:

  • Een machtiging (als iemand anders een bezwaarschrift voor u indient). Ook als u namens een rechtspersoon bezwaar maakt, dient u extra informatie aan te leveren. Dat betreft in ieder geval informatie op basis waarvan kan worden vastgesteld dat u bevoegd bent om dat namens de rechtspersoon te doen (machtiging/statuten/recent uittreksel KvK) en eventueel informatie waaruit blijkt dat de rechtspersoon als belanghebbende kan worden aangemerkt. Wij helpen u graag om te bepalen welke informatie nodig is.

Hoe en waar kunt u het bezwaarschrift indienen?

  • Per post. De ondertekende brief kan gericht worden aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het postadres van de provincie is: Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Bijlagen kunnen wel digitaal worden aangeleverd via rechtsbescherming@provinciegroningen.nl. Wij werken aan een optie voor het digitaal indienen van bezwaarschriften. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. 

De bezwaarprocedure

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw bezwaar. Als dat nodig is, vragen wij u uw bezwaar(schrift) aan te vullen.

Bezwaarschriften die worden ingediend bij bestuursorganen van de provincie worden in bijna alle gevallen voorgelegd aan de Commissie rechtsbescherming. De secretaris van deze commissie onderzoekt samen met u of het bezwaarschrift op een informele manier kan worden opgelost. Soms is één telefoongesprek al voldoende om een probleem op te lossen. Vaak zijn vervolggesprekken nodig, zowel met degene die bezwaar maakt als met de medewerkers van de afdeling.

Als het bezwaar op deze manier wordt opgelost, kan het bezwaar worden ingetrokken. Daarmee is de bezwaarprocedure geëindigd. Als het bezwaar niet informeel wordt opgelost, wordt de formele procedure gevolgd (stap 5 en verder).

Het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen, schrijft een reactie op het bezwaar. Hiervan sturen wij u een kopie per post of e-mail.

Als u een persoonlijke toelichting wilt geven op uw bezwaar, ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Ook de provincie en eventuele andere betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. Als u wilt, kunt u getuigen of deskundigen meenemen. De hoorzitting duurt meestal 30 tot 45 minuten. Daarvan wordt een verslag gemaakt, dat u later ontvangt.

Het horen wordt gedaan door de voorzitter en twee leden. Het is ook mogelijk dat de leden het horen opdragen aan de voorzitter. 

De hoorzitting is normaal gesproken openbaar. Het is niet verplicht om naar de hoorzitting te komen.

Alle documenten over uw bezwaar liggen ten minste tien dagen voor de zitting voor belanghebbenden fysiek ter inzage bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming. Alleen vertrouwelijke documenten liggen niet, of deels, ter inzage. Op verzoek kunnen belanghebbenden de documenten digitaal worden toegezonden. U kunt zelf een verzoek indienen om geheimhouding. Alle partijen kunnen tot tien dagen voor de hoorzitting nog nieuwe stukken indienen. Daarna kan dat niet meer, tenzij niemand van de betrokkenen daartegen bezwaar heeft.

De Commissie rechtsbescherming brengt meestal binnen drie tot zes weken een advies uit aan het bestuursorgaan. In sommige gevallen kan dit langer duren. Bijvoorbeeld als de zaak complex is of als meer onderzoek nodig is. 

Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar hebt gemaakt, neemt ook het besluit op bezwaar. Het bestuursorgaan is niet verplicht het advies van de Commissie rechtsbescherming op te volgen. U ontvangt het besluit op bezwaar samen met het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting per post. Het besluit op bezwaar is, op een enkele uitzondering na, openbaar.

In principe neemt het bestuursorgaan het besluit op bezwaar binnen (de wettelijke beslistermijn van) twaalf weken. Deze termijn start op het moment dat de bezwaartermijn afloopt. De beslistermijn kan als dat nodig is worden verlengd met zes weken of meer. Hierover wordt u geïnformeerd.

Als u het besluit op bezwaar niet binnen de wettelijke termijn hebt ontvangen, kunt u de provincie per brief in gebreke stellen (PDF PDF-bestand, 36 KB). Als de provincie vervolgens binnen twee weken geen besluit neemt, kan het zijn dat wij u een dwangsom moeten betalen tot een maximaal bedrag van € 1.260,-.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft niet automatisch tot gevolg dat de werking van een besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, wordt opgeschort. Om dat te bereiken kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek aan de voorzieningenrechter kan alleen worden gedaan als een bezwaar- (of beroeps)procedure loopt en als sprake is van een spoedeisende situatie. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Beroep

Is niet tijdig besloten en hebt u twee weken na de ingebrekestelling nog geen reactie van het bestuursorgaan ontvangen? Of bent u niet tevreden met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de aangewezen rechter.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming.

Telefoon: 050 - 316 42 75
E-mail: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl