Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Dan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken. Als u bezwaar wilt maken, moet u een bezwaarschrift opsturen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is. 

Wanneer kunt u bezwaar maken?

  • U bent direct betrokken bij het besluit.
  • In het besluit staat dat bezwaar maken mogelijk is.
  • Als de provincie schriftelijk weigert een besluit te nemen.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst contact met ons op. Misschien kunnen wij uw bezwaren door een toelichting wegnemen. 

Wanneer het om een subsidie gaat dan brengt ons subsidieadviesloket u graag in contact met de juiste inhoudelijk deskundige medewerker voor een toelichting of een afspraak voor een informeel overleg.

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  rechtsbescherming@provinciegroningen.nl

In andere gevallen kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit genoemd wordt.

U dient uw bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen. Bestuursorganen van de provincie zijn: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. U kunt het bezwaarschrift per post indienen. U kunt hiervoor het bezwaarformulier gebruiken of een brief schrijven.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • De datum waarop u het bezwaarschrift indient.
  • Uw naam, adres en handtekening.
  • De datum, het nummer en een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • Een machtiging (alleen als iemand anders een bezwaarschrift voor u indient).

Bezwaarformulier

Stuur het bezwaarschrift met eventuele bijlagen aan het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen.

Bezwaartermijn

U kunt alleen bezwaar indienen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Dit is meestal de dag waarop de provincie het besluit toestuurt aan de aanvrager. Bij een besluit dat niet aan een of meer personen is gericht, is het de dag van bekendmaking in een krant of blad en op onze website. Na deze 6 weken heeft u meestal geen recht meer om bezwaar te maken.

Hebt u te weinig tijd om een volledig bezwaarschrift op te stellen binnen de termijn van 6 weken? Dien dan eerst een pro-forma bezwaarschrift in. Vraag daarin om een termijn voor het indienen van de redenen van uw bezwaar.

U ontvangt een bevestiging van uw bezwaar per post. Wij vragen u als dat nodig is uw bezwaar nog aan te vullen.

Bezwaarschriften die worden ingediend bij bestuursorganen van de provincie worden in bijna alle gevallen voorgelegd aan de Commissie Rechtsbescherming. De secretaris van de commissie onderzoekt samen met u of het bezwaarschrift op een informele manier kan worden opgelost. Soms is één telefoongesprek al voldoende om een probleem op te lossen. Vaak is een vervolggesprek nodig, zowel met degene die bezwaar maakt als met de medewerkers van de afdeling.

Als het bezwaar op deze manier wordt opgelost, kan het bezwaarschrift worden ingetrokken en stopt de procedure. Als het bezwaar niet informeel wordt opgelost, wordt de formele procedure gevolgd (stap 5 en verder).

Het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen, schrijft een antwoord: het verweerschrift. Hiervan sturen wij u een kopie per post of mail. 

Als u dat wilt ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u toelichten waarom u bezwaar maakt. Ook de provincie en eventuele andere betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. Als u wilt, kunt u getuigen of deskundigen meenemen. De hoorzitting duurt meestal 30 tot 45 minuten. Er wordt een verslag gemaakt, dat u later ontvangt.

De hoorzitting is normaal gesproken openbaar. Het is niet verplicht om naar de hoorzitting te komen.

Alle documenten over uw bezwaar liggen ten minste 10 dagen voor de zitting ter inzage bij het secretariaat van de Commissie Rechtsbescherming. Alleen vertrouwelijke documenten liggen niet, of deels, ter inzage. U kunt zelf een verzoek indienen voor geheimhouding. Alle partijen kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting nog nieuwe stukken indienen. Daarna kan dat niet meer, tenzij niemand van de betrokkenen er bezwaar tegen heeft.

De Commissie Rechtsbescherming brengt meestal binnen 3 tot 6 weken een advies uit aan het bestuursorgaan. In sommige gevallen kan dit langer duren. Bijvoorbeeld als de zaak erg complex is of er meer onderzoek nodig is.

Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waar u bezwaar tegen hebt gemaakt, neemt ook het besluit op bezwaar. Het bestuursorgaan is niet verplicht het advies van de Commissie Rechtsbescherming op te volgen. U ontvangt het besluit op bezwaar samen met het advies van de commissie en een verslag van de hoorzitting per post. Het besluit op bezwaar is, op een enkele uitzondering na, openbaar.

In principe neemt het bestuursorgaan het besluit op bezwaar binnen (de wettelijke beslistermijn van) 12 weken. Deze termijn start op het moment dat de bezwaartermijn afloopt. De beslistermijn kan als dat nodig is worden verlengd met 6 weken of meer. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden.

Als u het besluit op bezwaar niet binnen de wettelijke termijn ontvangt, kunt u de provincie per brief in gebreke stellen (PDF PDF-bestand, 36 KB). Als de provincie vervolgens binnen 2 weken geen besluit neemt, kan het zijn dat wij u een dwangsom moeten betalen, tot een maximaal bedrag van € 1.260.

Is er niet tijdig besloten op uw bezwaar? Of bent u niet tevreden met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u ook beroep instellen bij de aangewezen rechter.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming.

Telefoon: 050 - 316 42 75
E-mail: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl