Groningen in Europa

Groningen is een provincie vol kansen voor zowel inwoners als ondernemers. We willen een gastvrije en dynamische omgeving creëren waar iedereen zich thuis kan voelen en waar ideeën kunnen groeien. Dit doen we door nauwe banden te onderhouden met onze Europese partners en Brussel. Ook nemen we actief deel aan Europese programma's en samenwerkingsverbanden. Zo bouwen we aan een sterker en veerkrachtiger Groningen.

Europa en de provincie

Europese regels en kaders beïnvloeden niet alleen het nationale beleid, maar ook het werk en de activiteiten van de provincie. De provincie is daarom nauw betrokken bij Europese vraagstukken, zoals grensoverschrijdende verbindingen, de klimaat en energietransitie en of de overgang naar een circulaire economie.  

Beleid, wetgeving en financieringen

Wij zetten ons zich in voor de gemeenschappelijke provinciale en Europese doelen. Bijvoorbeeld door het bijhouden van belangrijke Europese wet- en regelgeving en het signaleren van kansen en belemmeringen. De Europese en internationale activiteiten van de provincie zijn vastgelegd in het Beleidsprogramma Internationalisering provincie Groningen. Dit programma is bedoeld als leidraad, zodat de provincie goed op de hoogte blijft van Europese ontwikkelingen en op tijd invloed kan uitoefenen op nieuwe wetgeving en financieringen.

Dagelijks bestuur en Europa

In het collega van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, houdt gedeputeerde Bram Schmaal zich als coördinerend portefeuillehouder bezig met Europa. Daarnaast zijn de andere gedeputeerden actief betrokken bij Europese zaken die belangrijk zijn voor hun onderwerpen.

De Commissaris van de Koning heeft een specifieke rol in de relatie met onze buurregio Nedersaksen. Gezamenlijk kijkt het college hoe Europese kansen het beste benut kunnen worden binnen Europese kaders.

Grensoverschrijdende samenwerking

Over de grens werken wij samen met Duitsland, met name Nedersaksen. Samen werken we aan gemeenschappelijke doelen, uitdagingen, en regionale ontwikkelingen. Onderwerpen waar we ons mee bezighouden zijn; economie, cultuur, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Tegelijkertijd vergroot de samenwerking mogelijkheden voor inwoners om gebruik te maken van bijvoorbeeld zorg, onderwijs en werkgelegenheid aan beide zijden van de grens.   

Subsidies en fondsen

Er zijn verschillende Europese subsidieprogramma's. Elk subsidieprogramma kent eigen thema’s, mogelijkheden voor ondersteuning en regels. 

Lees verder ...

Samenwerking

De provincie Groningen werkt in Europa samen met andere provincies en internationale partners. Bijvoorbeeld via het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), het Huis van de Nederlandse Provincies en in regio’s. We houden in de gaten welke kansen Europa biedt voor onze provincie en brengen de Groningse en veelal Noord-Nederlandse belangen onder de aandacht.

 • Huis van de Nederlandse Provincies

  Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is het samenwerkingsverband tussen de 12 Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Brussel. Het HNP behartigt de belangen van de Nederlandse provincies bij de Europese Unie. Provincies werken bij het HNP samen en bundelen krachten om hun standpunten en belangen over te brengen bij EU-instellingen. Om de belangen van Noord-Nederland te behartigen, werken in Brussel twee belangenbehartigers voor SNN. Zij zetten Groningen (en het Noorden) in de Europese hoofdstad op de kaart. Dit doen ze door het verkennen van subsidiemogelijkheden en door invloed uit te oefenen op toekomstig Europees beleid en wetgeving. Zo weten we op tijd wat er speelt en kunnen we op het juiste moment input leveren voor beleidsvoorstellen die Groningen raken.

 • Kenniscentrum Europa Decentraal

  Het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) is opgericht in 2002 en adviseert decentrale overheden bij vragen over het recht en beleid van de Europese Unie. Het geeft juridisch advies, organiseert trainingen en biedt praktische informatie over EU-wetgeving. Op deze manier zorgt KED dat overheden Europese keuzes en beleid op lokaal en regionaal niveau beter begrijpen. Hierdoor maken zij beter gebruik van Europese kansen en blijven ze voldoen aan EU-regelgeving.

 • Europees Comité van de Regio's

  Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Het adviseert over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden. Ongeveer 70% van alle EU-wetgeving raakt lokale en regionale gebieden. Het CvdR zorgt dat de belangen van Europese steden en regio’s meegenomen worden in het Europese beleid.

 • North Sea Commission

  De NSC is een geografische commissie binnen de CPMR, gericht op samenwerking tussen regio's aan de Noordzee. In dit platform bespreekt Groningen kwesties in de maritieme regio's, zoals wind op zee, klimaat(adaptatie) en de rol van de havens en de zee in Europese ontwikkelingen zoals de energietransitie.

 • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

  De provincie Groningen is nauw betrokken bij de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) en de North Sea Commission (NSC). In de CPMR zijn 150 maritieme regio's uit 24 landen aangesloten. Door deze omvang en kennis is de organisatie een belangrijke speler in Brussel.