Commissaris van de Koning Bestuur en organisatie

Commissaris van de Koning

Onze commissaris van de Koning heet René Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. De Kroon, de Koning en de ministers, benoemen een commissaris van de Koning voor 6 jaar.

Welke rol?

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In de Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde Staten stemrecht. Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de provincie. De commissaris van de Koning heeft ook taken en bevoegdheden als rijksorgaan. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen en adviseert hij over Koninklijke onderscheidingen. Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger gemeente eens in de twee jaar. Over de taken en activiteiten van de commissaris verschijnt jaarlijks een rapportage. Verder maakt hij jaarlijks het 'Paasrapport Dienstverlening' met daarin adviezen en aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten.

Burgemeestersvacatures

De provincie Groningen telt op dit moment 12 gemeenten. Iedere gemeente heeft een burgemeester. De commissaris van de Koning speelt, samen met de gemeenteraad en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rol in de procedure van benoeming van een burgemeester. Op dit moment zijn er geen burgemeestersvacatures in de provincie Groningen. 

Actualiteiten

De heer Koen Schuiling is benoemd tot burgemeester van de gemeente Groningen. Hij begint op 30 september 2019. In de gemeente Westerkwartier is de heer Ard van der Tuuk door de raad voorgedragen voor benoeming als eerste kroonbenoemde burgemeester van deze gemeente. De reactietermijn voor de vacature in de gemeente Het Hogeland is gesloten. Benoeming van de nieuwe burgemeester is voorzien aan het einde van 2019.