Commissaris van de Koning Bestuur en organisatie

Onze commissaris van de Koning heet René Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. De Kroon, de Koning en de ministers, benoemen een commissaris van de Koning voor 6 jaar.

Wat doet de commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning is de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de provincie. Hij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. In Provinciale Staten heeft hij geen stemrecht. Van het college van Gedeputeerde Staten is hij lid, dus daarin heeft hij stemrecht. De commissaris van de Koning moet toezien dat de voorbereiding en uitvoering van provinciale besluiten goed verloopt, dat de provincie goed samenwerkt met andere overheden en dat het provinciebestuur zorgvuldig handelt. 

De commissaris van de Koning is behalve provinciebestuurder ook rijksorgaan. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen en adviseert hij over Koninklijke onderscheidingen.

Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger gemeente in officiële ‘ambtsbezoeken’. 

De commissaris van de Koning schrijft elk jaar een jaarverslag over zijn taken en activiteiten. Deze zijn hieronder te downloaden en te bekijken. Ook houdt hij regelmatig een weblog bij en publiceert elke maand een ‘Paasrapport’, over de gebeurtenissen van de afgelopen maand. 

Daarnaast heeft René Paas nog een groot aantal nevenfuncties. De meeste daarvan vervult hij omdat hij commissaris van de Koning is. Een overzicht van de nevenfuncties van René Paas vindt u op zijn profielpagina.

Portefeuille

 • Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief (jongeren)participatie)
 • Communicatie 
 • Interbestuurlijk toezicht 
 • Integriteit en weerbaar bestuur
 • Uitvoering wettelijke regelingen
 • Representatie
 • Rijkstaken

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter van Groningen Promotie/Ambassadeurs van Groningen
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het SNN
 • Voorzitter van het Cultuurfonds, afdeling Groningen
 • Voorzitter van het J.B. Scholtenfonds
 • Voorzitter van het H.S. Kammingafonds
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Fonds ten behoeve van de Landbouw in de Provincie Groningen
 • Bestuurslid stichting Kraus-Groeneveld

Onbezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat
 • Voorzitter van de Hoofdcommissie van Overleg Koninklijk Huis

Bezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie

 • Voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De inkomsten uit deze nevenfunctie zijn € 4.510,20 per jaar. Dat bedrag wordt in de provinciekas gestort.
 • Onafhankelijk voorzitter van het bestuur van de coöperatie PGGM. De inkomsten uit deze nevenfunctie zijn € 33.450 per jaar. Dat bedrag wordt in de provinciekas gestort.

Beschermheer

 • Beschermheer van het historisch evenement Slag bij Heiligerlee 2024
 • St. Vrienden Martini Ziekenhuis
 • Groninger Monumentenfonds
 • Vereniging Vrienden van Martinikerk
 • Centrum voor Canadese Studies
 • Jeugdtheaterschool Wonderboom
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers afdeling noordoost Nederland
 • Koninklijk Mannenkoor Gruno
 • Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau
 • Groninger sportvereniging Be Quick
 • Stichting Op Roakeldais
 • Provinciale Brassband Groningen
 • Stichting Het Groninger Landschap
 • Stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve Militairen Groningen
 • Stichting Music4allHaren
 • Bond van Koren in de provincie Groningen
 • Stichting Platform van Kerken Westerkwartier

Comités van aanbeveling

 • Prinses Christina Concours (PCC-Noord)
 • Stichting Aurora festival
 • Stichting Vier 5 Mei
 • Stichting Van der Leeuw-lezing
 • Filharmonie Der Aa
 • Hanze University Foundation
 • Stichting Zeesleepboot Holland
 • Studentenkoor C.S.G. Gica
 • Stichting De Jonge Onderzoekers Groningen
 • Ambassadeur kledingbanken Maxima in de provincie Groningen
 • Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi
 • Stichting Groningen verwelkomt
 • Ambassadeur Alliantie van de Kracht tegen Armoede
 • Ambassadeur Groninger bondgenootschap voor geletterdheid
 • Delfsail 2024
 • Stichting Beeldentuin Verhildersum
 • Noordelijke Haringparty
 • Ambassadeur van het Gronings offensief tegen seksueel geweld
 • 31e editie van ISCOMS (2024)
 • Stichting KEI in 2024
 • International Martini Organ Competition 2024
 • EBF Conference 2024
 • Evenement 'Jubileum Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) 2024'
 • Ambassadeur van de Stichting Wensambulance Noord-Nederland
 • Studievereniging Clio (Internationale Relaties en International Organisaties aan de RUG, Faculteit Letteren)

Foto's

Fotografie: Rien Linthout