Westerwolde

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied is Westerwolde. Het landschap van Westerwolde is kleinschalig en besloten, bosrijk, met hier en daar een esdorp. Deels is het open en rechtlijnig landbouwgebied, waar vroeger heide en hoogveen was. De bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond, met delen moerige zandgrond en klei in de laagste delen. Het hoogteverschil varieert van 0 tot 9 meter boven NAP. In de zomer is zoet water schaars. Water wordt aangevoerd vanuit het Kanaal Veendam-Musselkanaal en de Ruiten Aa. Bij Sellingen wordt drinkwater gewonnen uit grondwater. De landbouwsector is relatief groot in Westerwolde en bestaat vooral uit akkerbouw; zetmeelaardappelteelt, uien en suikerbieten. Het toerisme is in opkomst, met trekpleisters als Bourtange en het beekdal van de Ruiten Aa. Het oudste bos van Groningen, het enige stikstofgevoelige Natura 2000 gebied in onze provincie, Liefstinghsbroek, ligt in Westerwolde.

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het Centrale Woldgebied en Duurswold nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat begin 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten

Kennissessies

Er worden kennissessies georganiseerd over water, bodem, natuur en agrarisch ondernemerschap. Bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven in het gebied en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen. Aan tafel zitten ongeveer 30 vertegenwoordigers vanuit onder meer de gemeente, het waterschap, de landbouw en natuur. 

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is voor alle agrariërs, bewoners en andere belanghebbenden in deelgebied het Centrale Woldgebied en Duurswold. In de kennissessies heeft een verdieping van de opgave voor het gebied plaatsgevonden. De opgave en het toekomstbeeld zijn in beeld gebracht. Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk om  input leveren en reflecteren op de resultaten op dat moment. Het gedeelde gebiedsbeeld vanuit de kennissessies wordt getoetst en uitgebouwd. 
De invulling van de inloopbijeenkomst wordt de komende tijd verder uitgewerkt en voorbereid.

Toekomstsessies/schetsbijeenkomsten

De focus verschuift naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven. De opbrengst van deze schetsbijeenkomsten wordt besproken aan de landbouw- & natuurtafel. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau. De landbouw- en natuurtafel bespreekt vervolgens de opbrengst van deze schetsbijeenkomsten in de deelgebieden.
 

Planning

DatumActiviteit
September/oktoberVerkennende gesprekken
NovemberKennissessies
Wordt geplandInloopbijeenkomst - opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
JuliConcept Gebiedsplan ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk

Documenten

Hier zijn de belangrijke documenten over de Transitie Landelijk Gebied te lezen. 

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.

Ga naar het Geoportaal

Contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief. 

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen