Zon- en windparken

De komst van windmolens en zonneparken maken de opwekking van duurzame energie steeds beter zichtbaar. De provincie is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor de inpassing van deze wind- en zonneparken in ons landschap. In onze Omgevingsvisie 2016 - 2020 staat hoe we met de ruimte in onze provincie willen omgaan. We vinden het belangrijk dat onze inwoners mee kunnen denken en zoveel mogelijk profiteren van nieuwe wind- en zonneparken.

Zonneparken

Het aantal zonneparken in Groningen groeit snel. De provincie heeft voor de aanleg van zonneparken regels vastgelegd in de Omgevingsverordening:

  • zonneparken zijn tijdelijk toegestaan voor maximaal 30 jaar;
  • zonneparken moeten zoveel mogelijk in of dichtbij stedelijk gebied komen;
  • in natuurgebieden mogen geen zonneparken komen.

De locatiekeuze en inpassing in de omgeving wordt uitgevoerd door de gemeente bij zonneparken in stedelijk gebied en bij zonneparken kleiner dan 1 hectare, grenzend aan stedelijk gebied. De provincie doet dit bij zonneparken groter dan 1 hectare grenzend aan stedelijk gebied en bij zonneparken in het buitengebied. Waar we op letten, staat in de Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken (PDF PDF-bestand, 2 MB).

Wij vinden betrokkenheid van de Groningers bij zonneparken belangrijk. In elk plan moet staan hoe omwonenden kunnen meedenken over de ontwikkeling van het zonnepark en hoe ze kunnen delen in de opbrengst. Ook houden we rekening met planten, dieren en bodem.

Windparken

In 2020 staan in Groningse windparken genoeg windmolens om onze afspraak met het Rijk over windenergie na te komen. In onze provincie hebben we drie concentratiegebieden aangewezen voor windmolens: in de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33. Daarbuiten staan nog zo’n 85 oudere, minder hoge windmolens verspreid in de provincie. In stedelijk gebied zijn kleinere windmolens, tot een hoogte van 15 meter, toegestaan en afhankelijk van de gemeente ook in het buitengebied. De uitgebreide spelregels voor windmolens in de concentratiegebieden van onze provincie, staan in de  Omgevingsverordening en in het 'Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie (PDF PDF-bestand, 1 MB)'. In het laatste document staan ook de regels over participatie door omwonenden en het inrichten van een gebiedsfonds die gelden voor de concentratiegebieden.

Wat kunt u doen?

Om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken, moeten we ook na 2023 nog windmolens en zonneparken bouwen. Voor deze opgave na 2023 werkt de provincie aan een manier om Groningers nog beter te betrekken bij de keuzes en bouw van nieuwe windmolens. Inwoners, woningcorporaties en bedrijven kunnen dan al vroeg in het proces meedenken over de locaties, de grootte en de opstelling van de windmolens. Ook kunnen inwoners aangeven hoe ze mee willen delen in de opbrengst, waarbij 50% lokaal eigendom het uitgangspunt is. Voor dit proces is de maatschappelijke tender in leven geroepen. Het hierboven genoemde 'Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie (PDF PDF-bestand, 1 MB)' is op dit soort projecten niet van toepassing.

Wind op zee

De provincie Groningen pleit voor meer windmolens op zee, zoals te lezen valt in het onderzoeksrapport Offshore wind boven de Wadden (PDF PDF-bestand, 4 MB). De windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het aandeel duurzame energie in Nederland. Ook zorgen ze voor flink wat economische bedrijvigheid in onze provincie, waar de groene stroom aan land komt. Bovendien blijft Groningen op die manier dé energieprovincie van Nederland, ook nadat de gaswinning is gestopt. In plaats van aardgas, voorzien we Nederland dan van groene stroom.

Meedenken over windenergie?

Op de praatplaat (PDF PDF-bestand, 1 MB) ziet u hoe het proces van eerste gesprekken en ideeën van inwoners, tot aan de aanbesteding door de gemeente loopt.