Zonne-energie

Zonneparken kunnen op specifieke plaatsen in onze provincie worden aangelegd. Waar die mogen komen staat omschreven in de Omgevingsverordening van de provincie Groningen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de keuze voor de locatie.

Regionale Energiestrategie (RES) Groningen 

De zonneparken in de provincie Groningen leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Hierdoor hoeven we steeds minder gas en kolen te gebruiken. Zo helpen we mee om te voorkomen dat het klimaat steeds verder opwarmt.

In de RES Groningen hebben we met gemeenten en waterschappen afgesproken dat we in 2030 minstens 5,7 TWh hernieuwbare energie willen opwekken. Dat doen we niet alleen met het plaatsen van zonnepanelen, maar ook met windmolens.
 

Maatwerk

Voor locaties in stedelijk gebied of locaties die grenzen aan stedelijk gebied gelden de minst strenge regels voor zonneparken. Zonneparken los in het buitengebied zijn alleen mogelijk als hiervoor een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie is opgesteld. Ook moet de maatwerkmethode worden gebruikt. In natuurgebieden zijn zonneparken niet toegestaan. 

Bij zonneparken die groter zijn dan 1 hectare begeleidt de provincie de maatwerkmethode. Daarbij zorgen we ervoor dat zonneparken op een zorgvuldige manier worden ingepast in het landschap. Waar we hierbij op letten, staat in de Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken ( PDF-bestand, 2 MB)

Betrokkenheid van bewoners

Betrokkenheid van inwoners bij zonneparken vinden we belangrijk. In elk plan staat hoe omwonenden kunnen meedenken over de ontwikkeling van het zonnepark en hoe ze kunnen delen in de opbrengst. Ook houden we rekening met planten, dieren en bodem. Vanuit het Klimaatakkoord steunen we de zogeheten 50%-regeling.  Dat betekent dat we streven naar een evenwichtige verdeling van het eigendom in een gebied. 50 procent daarvan is dan eigendom van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Investeren in een zon- en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen. Om het voor energiecoöperaties makkelijker te maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten, richt de provincie het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ op. Dat wordt onderdeel van het al bestaande Fonds Nieuwe Doen. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Lokaal is er ruimte om van dit streven af te wijken.

Zonne-energie op daken

We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op daken met twee projecten: