Zon- en windparken

Zonneparken kunnen op specifieke plaatsen in onze provincie worden aangelegd. Waar die mogen komen staat omschreven in de Omgevingsverordening van de provincie Groningen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de keuze voor de locatie.

Maatwerk

Voor locaties in stedelijk gebied of locaties die grenzen aan stedelijk gebied gelden de minst strenge regels voor zonneparken. Zonneparken los in het buitengebied zijn alleen mogelijk als hiervoor een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie is opgesteld. Ook moet de maatwerkmethode worden gebruikt. In natuurgebieden zijn zonneparken niet toegestaan. 

Bij zonneparken die groter zijn dan 1 hectare begeleidt de provincie de maatwerkmethode. Daarbij zorgen we ervoor dat zonneparken op een zorgvuldige manier worden ingepast in het landschap. Waar we hierbij op letten, staat in de Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken. 

Betrokkenheid van bewoners

Betrokkenheid van inwoners bij zonneparken vinden we belangrijk. In elk plan staat hoe omwonenden kunnen meedenken over de ontwikkeling van het zonnepark en hoe ze kunnen delen in de opbrengst. Ook houden we rekening met planten, dieren en bodem. Vanuit het Klimaatakkoord steunen we de zogeheten 50%-regeling.  Dat betekent dat we streven naar een evenwichtige verdeling van het eigendom in een gebied. 50 procent daarvan is dan eigendom van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Investeren in een zon- en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Lokaal is er ruimte om van dit streven af te wijken.

Zonne-energie op daken

We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op daken met drie projecten : 
-    'Verzilver uw dak'
-    'SamenZONderAsbest'
-    'Zon op alle daken'

Windparken

In 2020 staan in Groningse windparken genoeg windmolens om onze afspraak met het Rijk over windenergie na te komen. In onze provincie hebben we drie concentratiegebieden aangewezen voor windmolens: in de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33. Daarbuiten staan nog zo’n 85 oudere, minder hoge windmolens verspreid in de provincie. In stedelijk gebied zijn kleinere windmolens, tot een hoogte van 15 meter, toegestaan en afhankelijk van de gemeente ook in het buitengebied. De uitgebreide spelregels voor windmolens in de concentratiegebieden van onze provincie, staan in de  Omgevingsverordening en in het 'Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie (PDF PDF-bestand, 1 MB)'. In het laatste document staan ook de regels over participatie door omwonenden en het inrichten van een gebiedsfonds die gelden voor de concentratiegebieden.

Wat kunt u doen?

Om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken, moeten we ook na 2023 nog windmolens en zonneparken bouwen. Voor deze opgave na 2023 werkt de provincie aan een manier om Groningers nog beter te betrekken bij de keuzes en bouw van nieuwe windmolens. Inwoners, woningcorporaties en bedrijven kunnen dan al vroeg in het proces meedenken over de locaties, de grootte en de opstelling van de windmolens. Ook kunnen inwoners aangeven hoe ze mee willen delen in de opbrengst, waarbij 50% lokaal eigendom het uitgangspunt is. Voor dit proces is de maatschappelijke tender in leven geroepen. Het hierboven genoemde 'Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie (PDF PDF-bestand, 1 MB)' is op dit soort projecten niet van toepassing.

Wind op zee

De provincie Groningen pleit voor meer windmolens op zee, zoals te lezen valt in het onderzoeksrapport Offshore wind boven de Wadden (PDF PDF-bestand, 4 MB). De windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het aandeel duurzame energie in Nederland. Ook zorgen ze voor flink wat economische bedrijvigheid in onze provincie, waar de groene stroom aan land komt. Bovendien blijft Groningen op die manier dé energieprovincie van Nederland, ook nadat de gaswinning is gestopt. In plaats van aardgas, voorzien we Nederland dan van groene stroom.