Onderzoek naar natuurlijke inrichting van zonneparken

Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en producent van duurzame energie Solarfields doen een meerjarig onderzoek naar het effect van Groningse zonneparken op de biodiversiteit. Van vijftien zonneparken in de provincie Groningen worden de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels gemonitord. Het onderzoek duurt vijf jaar. Het doel is om tot een optimale inrichting van zonneparken te komen, waarbij rekening is gehouden met biodiversiteit en bodemkwaliteit.

 

Effect van zonnepanelen

Door de maatregelen uit het Klimaatakkoord stijgt de productie van zonne-energie in Nederland voor 2030 aanzienlijk en daarmee ook het aantal grote zonneparken. Dat worden er in de toekomst 800. De provincie vindt het belangrijk dat zonneparken op een natuurlijke manier in het landschap ingepast worden. Omdat er nog weinig bekend is over het effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit, wordt hier onderzoek naar gedaan.
 

Aandacht voor boerenlandvogels

Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is uniek in Nederland. Voor het eerst worden verschillende opstellingen en vormen van beheer van zonnepanelen getoetst. Daarmee wordt onderzocht welke effecten de inrichting en het beheer hebben op de bodemkwaliteit en biodiversiteit en hoe die kunnen bijdragen aan de verbetering ervan. In het onderzoek is extra aandacht voor boerenlandvogels. Deze vogels hebben het zwaar en de aanleg van zonneparken kan het hen nog moeilijker maken. Op één van de zonneparken is een meting gedaan waaruit blijkt dat er op deze plek graspiepers, gele kwikstaarten en blauwborsten voorkomen. De vraag is hoe deze vogels reageren op een opstelling met meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer. Het streven is om met een ecologische inrichting van zonneparken het leefgebied van boerenlandvogels te verbeteren. 
 

Invloed van onderzoek op toekomstige zonneparken

De resultaten van het onderzoek kunnen als uitgangspunt dienen voor een natuurlijke inrichting van zonneparken. Als een zonnepark op een positieve manier bijdraagt aan de biodiversiteit, verhoogt dit ook het draagvlak in de maatschappij voor zonneparken. Tot en met 2026 worden in de provincie Groningen vijftien zonneparken van diverse eigenaren vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen bestaande zonneparken. Ook vinden er specifieke experimenten met opstellingen plaats. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep.