Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad

Het Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad wordt ingezet voor het bevorderen van een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad. Wanneer u als gemeente in een krimpregio leegstand en/of verpaupering van particuliere woningen tegen wilt gaan met sloop of onttrekking van woningen in slechte staat, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Deze subsidieregeling is gesloten

U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode

U kunt tot en met 2023 een aanvraag doen. 

Beschikbaar budget

Het totaalbudget tot en met 2023 is  €2.000.000.

Voor wie?

Voor gemeenten en stichtingen/verenigingen in een krimpgebied.

Voorwaarden

  •  Het project past binnen de woonvisie van de gemeente en (als aanwezig) het regionale Woon- en Leefbaarheidsplan.
  • De eigenaar van het pand is betrokken bij het projectplan en ondersteunt de aanvraag.
  • Ingrijpen van buitenaf is noodzakelijk gezien de financiële situatie van de eigenaar.
  • De staat van het pand is zodanig dat sloop nodig is.
  • De uitvoerder maakt gebruik van de instrumenten voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad die beschreven staan in het Gronings Gereedschap.
  • De gemeente draagt zorg voor 50% van de cofinanciering.
  • De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vindt u in de officiële regeling Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2020-2023.

Maximale vergoeding

U kunt een subsidie ontvangen van maximaal € 250.000 voor een gebiedsgerichte aanpak.

U kunt een subsidie ontvangen van maximaal € 50.000 voor de aankoop en sloop van een losstaande verpauperde particuliere woning.

Aanpak

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend van 25 februari 2020 tot en met 31 december 2023 totdat het subsidieplafond van het fonds is bereikt. U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan
  • Begroting

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. Doorlopend bekijken wij of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie.

U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Het kan zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:050 - 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl