Maatwerkregeling Agroprogramma

Bij veel agrarische bedrijven in het aardbevingsgebied die last hebben van de gaswinning is de normale bedrijfsontwikkeling verstoord. Investeringen zijn als gevolg van schadeherstel- en versterkingsvraagstukken uitgesteld. Om deze investeringen weer op gang te helpen, kunnen agrarische bedrijven op grond van de Maatwerkregeling uit het Agroprogramma subsidie aanvragen. De subsidie is ook een tegemoetkoming voor het nadeel dat agrarische ondernemingen ondervonden hebben van de gaswinning. De Maatwerkregeling is vormgegeven binnen de staatssteunkaders van de Landbouwvrijstellingsverordening van de EU.  

Aanvraagperiode

Ondernemers kunnen vanaf 15 april tot en met 31 mei 2024 een aanvraag doen.  

Budget

Er is 17 miljoen euro beschikbaar in deze aanvraagperiode.  

Voor de tweede openstelling van de Maatwerkregeling zijn op 15 april meer dan 150 aanvragen binnengekomen. Met dit aantal aanvragen is naar verwachting het beschikbare budget voor deze ronde (17 miljoen) uitgeput. Het is nu niet meer zinvol om een aanvraag te doen. De kans is erg groot dat deze afgewezen wordt. De Maatwerkregeling wordt dit jaar nog twee keer opengesteld; rond de zomer en in het najaar. En ook volgend jaar volgen er weer nieuwe openstellingen. U kunt dan een aanvraag indienen. 
 

Voor wie?

Agrarisch ondernemers in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Middag-Humsterland (onderdeel van gemeente Westerkwartier) waarvan:

  • een gebouw onderdeel uitmaakt van het versterkingsprogramma of;
  • die ten minste één schademelding voor schade door gaswinning heeft gedaan.

Bekijk voor de precieze voorwaarden de officiële regeling. Ook als uw agrarische onderneming niet aan één van de twee bovenstaande voorwaarden voldoet, kan uw onderneming mogelijk toch in aanmerking komen. Neem hierover contact op met de provincie Groningen via 050-316 49 11 of agroprogramma@provinciegroningen.nl

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt voor een project dat bestaat uit investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties en terreininrichting (bijvoorbeeld perceelsverhardingen). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten die investeringen voldoen aan bepaalde eisen. Bekijk voor de precieze voorwaarden de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Per aanvraag bedraagt het maximale subsidiebedrag € 200.000. Dit bedrag kan worden verhoogd met: 

  • € 100.000 als de aanvrager bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade aan zijn of haar mestkelder, koelkelder of melkkelder heeft gemeld; 
  • € 50.000 als sprake is van een bedrijfsgebouw als een gemeentelijk of rijksmonument, of als uw bedrijfsgebouw op de lijst staat van karakteristieke of beeldbepalende panden; 
  • € 50.000 als bij één of meer bedrijfsgebouwen van aanvrager sprake is van funderingsproblematiek; 
  • de kosten van verwijdering van asbesthoudend materiaal, tot maximaal € 40.000; 
  • de kosten van bepaalde duurzame investeringen, tot maximaal € 40.000. 

De hoogte van het toegekende subsidiebedrag hangt verder af van de totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiepercentage van 65 %. 

Procedure

We hebben een handboek ( DOCX-bestand, 136 KB) opgesteld met informatie die voor u nuttig kan zijn bij het voorbereiden van uw aanvraag.

U kunt de subsidie online aanvragen. Bij een aanvraag moeten in ieder geval de volgende stukken ingediend worden: 

Altijd indienen bij de aanvraag:
•    het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
•    de volledig ingevulde Exceltemplate Maatwerkregeling ( XLSX-bestand, 70 KB);
•    de volledig ingevulde en ondertekende MKB-verklaring ( PDF-bestand, 150 KB);
•    de volledige ingevulde en ondertekende ‘Verklaring niet in financiële moeilijkheden ( PDF-bestand, 435 KB)’;
•    de meest recente jaarrekening, niet ouder dan 2 jaar;
•    bewijzen van cofinanciering (zoals: een bijdrage van IMG of NCG, een bankfinanciering of een familielening). 

Indien van toepassing of beschikbaar worden ook ingediend:
•    een meerjarenbegroting;
•    een offerte voor de asbestverwijderingswerkzaamheden (indien u daarvoor subsidie aanvraagt). De offerte vermeldt de hoeveelheid (in vierkante meters) te verwijderen asbesthoudend isolatie- of plaatmateriaal);
•    omgevingsvergunning, sloopvergunning;
•    offerte of specificaties van duurzame investering;
•    machtigingsformulier ( PDF-bestand, 374 KB).
 

Aanvragen

U krijgt na indiening van uw aanvraag een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de subsidie. Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben, beslissen we over uw aanvraag. 
U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een inhoudelijke en financiële verantwoording. In de beschikking geven wij aan welke informatie benodigd is om de subsidie vast te kunnen stellen.

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij binnen 13 weken een besluit waarin we het definitieve subsidiebedrag vaststellen.  

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Maatwerkregeling? Bij het aanvraagformulier vindt u ook het handboek ( DOCX-bestand, 136 KB) dat uitleg geeft over hoe u een aanvraag kunt voorbereiden. Hierin staat een lijst met veelgestelde vragen.  

Staat het antwoord hier niet tussen? Dan kunt u uw vraag mailen naar agroprogramma@provinciegroningen.nl of bellen naar 050-316 49 11.