Maatwerkregeling Agroprogramma

Van veel agrarische bedrijven die nadeel ondervinden van de gaswinning, is de normale bedrijfsontwikkeling verstoord geraakt. Investeringen zijn als gevolg van schadeherstel- en versterkingsvraagstukken uitgesteld. Om deze investeringen weer op gang te helpen, kan op grond van de Maatwerkregeling aan agrarische bedrijven een subsidie worden verstrekt.  De subsidie is daarmee ook een tegemoetkoming voor het nadeel dat agrarische ondernemingen in het aardbevingsgebied hebben ondervonden en nog ondervinden. De Maatwerkregeling is vormgegeven binnen de staatssteunkaders van de Landbouwvrijstellingsverordening.  

Deze subsidieregeling is gesloten.

 U kunt geen aanvraag meer indienen.

Op dit moment is voor meer dan de nu beschikbare € 3 miljoen aan subsidies aangevraagd. Als u nu een aanvraag indient, is de kans groot dat we deze moeten afwijzen. Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten de regeling in april opnieuw open. U kunt dan weer een aanvraag indienen. Zodra de datum van openstelling bekend is volgt hierover bericht op deze website.

Let op: bij de volgende openstelling komt er een nieuw aanvraagformulier. U kunt dan met het huidige aanvraagformulier geen nieuwe aanvraag meer indienen. Bereidt u nu een nieuwe aanvraag voor en heeft u het huidige aanvraagformulier al ingevuld? Sla dan de informatie uit het ingevulde aanvraagformulier op uw eigen computer op. Bijvoorbeeld in een Word-bestand. U kunt die informatie dan straks weer gebruiken om het nieuwe aanvraagformulier in te vullen.

Aanvraagperiode

Ondernemers kunnen van 1 december tot 1 april 2024 een aanvraag doen. 

Budget

Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot 1 april 2024. 

Voor wie?

Agrarisch ondernemers in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Middag-Humsterland (onderdeel van gemeente Westerkwartier) waarvan:

  • een gebouw onderdeel uitmaakt van het versterkingsprogramma of;
  • die ten minste één schademelding voor schade door gaswinning heeft gedaan.

Bekijk voor de precieze voorwaarden de officiële regeling. Ook als uw agrarische onderneming niet aan één van de twee bovenstaande voorwaarden voldoet, kan uw onderneming mogelijk toch in aanmerking komen. Neem hierover contact op met de provincie Groningen via 050-316 49 11 of agroprogramma@provinciegroningen.nl

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt voor een project dat bestaat uit investeringen in bedrijfsgebouwen, machines en installaties en terreininrichting (bijvoorbeeld perceelsverhardingen). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten die investeringen voldoen aan bepaalde eisen. Bekijk voor de precieze voorwaarden de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Per aanvraag bedraagt het maximale subsidiebedrag € 200.000. Dit bedrag kan worden verhoogd met:

  • € 100.000 als de aanvrager bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schade aan zijn of haar mestkelder, koelkelder of melkkelder heeft gemeld;
  • € 50.000 als sprake is van een bedrijfsgebouw als een gemeentelijk of rijksmonument, of als uw bedrijfsgebouw op de lijst staat van karakteristieke of beeldbepalende panden;
  • € 50.000 als bij één of meer bedrijfsgebouwen van aanvrager sprake is van funderingsproblematiek;
  • de kosten van verwijdering van asbesthoudend materiaal, tot maximaal € 40.000;
  • de kosten van bepaalde duurzame investeringen, tot maximaal € 40.000.

De hoogte van het toegekende subsidiebedrag hangt verder af van de totale subsidiabele kosten en het maximale subsidiepercentage van 65 %.

Procedure

We hebben een handboek ( PDF-bestand, 588 KB) opgesteld met informatie die voor u nuttig kan zijn bij het voorbereiden van uw aanvraag.

U kunt de subsidie online aanvragen. Bij een aanvraag moeten in ieder geval de volgende stukken ingediend worden: 

Altijd indienen bij de aanvraag:
•    het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
•    de volledig ingevulde Exceltemplate Maatwerkregeling ( XLSX-bestand, 70 KB);
•    de volledig ingevulde en ondertekende MKB-verklaring ( PDF-bestand, 150 KB);
•    de volledige ingevulde en ondertekende ‘Verklaring niet in financiële moeilijkheden ( PDF-bestand, 435 KB)’;
•    de meest recente jaarrekening, niet ouder dan 2 jaar;
•    bewijzen van cofinanciering (zoals: een bijdrage van IMG of NCG, een bankfinanciering of een familielening). 

Indien van toepassing of beschikbaar worden ook ingediend:
•    een meerjarenbegroting;
•    een offerte voor de asbestverwijderingswerkzaamheden (indien u daarvoor subsidie aanvraagt). De offerte vermeldt de hoeveelheid (in vierkante meters) te verwijderen asbesthoudend isolatie- of plaatmateriaal);
•    omgevingsvergunning, sloopvergunning;
•    offerte of specificaties van duurzame investering;
•    machtigingsformulier ( PDF-bestand, 374 KB).
 

Aanvragen

U krijgt na indiening van uw aanvraag een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de subsidie. Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben, beslissen we over uw aanvraag. 
U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een inhoudelijke en financiële verantwoording. In de beschikking geven wij aan welke informatie benodigd is om de subsidie vast te kunnen stellen.

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij binnen 13 weken een besluit waarin we het definitieve subsidiebedrag vaststellen.  

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen via:

Telefoon: 050 316 49 11
E-mail: agroprogramma@provinciegroningen.nl