Groninger Ondernemersregeling (vouchers)

Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Maak dan gebruik van onze voucherregeling. Groninger bedrijven die deelnemen aan een door ons erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed, tot een maximumbedrag van € 5.000.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2020.

Beschikbaar budget

Er is op dit moment nog ruim voldoende budget beschikbaar.

Voor wie?

Voor bedrijven in de provincie Groningen.

Programma's

Voorwaarden

 • Het project moet in overeenstemming zijn met ten minste één van de doelen van deze regeling.
 • Het project moet voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.
 • De subsidiabele kosten bedragen meer dan € 500.
 • Het project moet voldoen aan de eisen zoals die in de officiële regeling zijn vastgelegd.

Maximale vergoeding

De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.

Vergoed worden:

 • kosten die de door ons erkende organisatie bij de aanvrager in rekening heeft gebracht;
 • een forfaitaire opslag van € 5.000, als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager voor het meester-gezeltraject.

Niet vergoed worden:

 • kosten die worden gefinancierd met andere subsidies dan op grond van deze regeling;
 • btw.

Geen subsidie

 • Als aan de aanvrager in het lopende kalenderjaar al 2 subsidies zijn verleend op grond van deze regeling.
 • Als eerder dan 4 weken vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen zijn aangegaan.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen.

Stuur met het aanvraagformulier het volgende mee:

 • een offerte van de door ons erkende organisatie voor uw deelname aan een programma;
 • een door de aanvrager ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB).

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en afgehandeld. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Als wij positief over uw aanvraag besluiten, krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

Als de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het aannemelijk is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, of als u niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen, moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Als de activiteit is uitgevoerd nemen wij binnen 13 weken een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie intrekken en dat u geld moet teruggeven. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering:

Telefoon: 050 - 316 44 62
E-mail: ondernemersregeling@provinciegroningen.nl