Projecten biodiversiteit

Wilt u een bijdrage leveren aan verbetering van de natuur in onze provincie? Dan is onze subsidie Projecten Biodiversiteit mogelijk geschikt voor uw initiatief.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor 2024 moeten vóór 1 december 2024 bij de provincie binnen zijn.

Beschikbaar budget

Er is voor 2024 € 350.000 beschikbaar.

Voor wie?

(Semi-)professionals in het natuurbeheer en -onderzoek in de provincie Groningen. Zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeheerorganisaties, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), adviesbureaus, waterschappen, gemeenten, particulieren en Prolander.

Voorwaarden

Uw initiatief betreft een van de volgende activiteiten:

 •  maatregelen ter bestrijding van de verdroging genoemd in hoofdstuk 10.3 'Restant opgave Top-gebieden verdroging' van het Programma Landelijk Gebied 3 (PLG3);
 • maatregelen of vergroting van kennis die aantoonbaar bijdragen aan het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding van soorten genoemd in hoofdstuk 10.4 'Lijst Groninger soorten en habitats' van het Programma Landelijk Gebied 3 (PLG3);
 • vergroting van kennis die aantoonbaar bijdraagt aan het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding van de 'rode', 'oranje' en 'grijze' soorten genoemd in de actuele 'Lijst Groninger soorten en habitats ( PDF-bestand, 241 KB)';
 • maatregelen die aantoonbaar de ecologische kwaliteit van de bestaande natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Groningen vergroten;
 • maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan de voor het lopende kalenderjaar door het provinciaal bestuur aangegeven actuele thema('s) (= prioriteiten) ter versterking van de biodiversiteit.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal € 2.000 en maximaal € 100.000.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Eva Koole, domein Beleid (team Natuur). Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar 050 - 316 49 11 of mail naar subsidies@provinciegroningen.nl.

Wij adviseren u om de subsidieregeling en aanbestedingsregels eerst te lezen.

De onderstaande documenten heeft u nodig om een aanvraag in te dienen. Deze kunt aan het eind van het aanvraagformulier toevoegen.

 • Een projectplan met een heldere omschrijving van het voorgenomen project. U omschrijft daarin het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken. Daarnaast voegt u foto's van de beginsituatie en een beheerplan toe. 
 • Een ingevuld format projectbegroting en financieringsplan ( XLSX-bestand, 14 KB).

Als van toepassing:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • Kopieën van toezeggingen/aanvragen van de bijdragen van de overige financiers;
 • Kopieën van afgeven vergunningen;
 • Machtingsformulier ( PDF-bestand, 253 KB);
 • De-minimisverklaring ( PDF-bestand, 51 KB);
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Eigen aanbestedingsbeleid;
 • Kopie taxatierapport van de grondaankoop.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag kunt u een besluit verwachten. Indien de aanvraag niet compleet is kan deze termijn langer worden. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Na het afronden van uw project heeft u 13 weken de tijd om de vaststelling van de subsidie aan te vragen. In de door u ontvangen subsidieverleningsbrief, staat vermeld op welke wijze u dit kunt doen en wat de uiterste inleverdatum is. 

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling voor subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. 

Ons besluit kan inhouden dat we de subsidie deels of volledig intrekken. Dit gebeurt als u zich niet of deels heeft gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl