Projecten biodiversiteit

Wilt u een bijdrage leveren aan verbetering van de natuur in onze provincie? Dan is onze subsidie Projecten Biodiversiteit mogelijk geschikt voor uw initiatief.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Per jaar is er ongeveer € 250.000 beschikbaar.

Voor wie?

(Semi-)professionals in het natuurbeheer en -onderzoek in de provincie Groningen. Zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeheerorganisaties, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), adviesbureaus, waterschappen, gemeenten, particulieren en Prolander.

Voorwaarden

Uw initiatief valt onder een van de volgende thema's:

  • Kennisvermeerdering die een aantoonbare positieve bijdrage levert aan het in stand houden van soorten op de Lijst 'Groninger soorten en habitats'.
  • Het tegengaan van verdroging in de zogenaamde Restant opgave Top-gebieden.
  • Het vergroten van de ecologische kwaliteit van de bestaande natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Groningen.
  • Een bijdrage leveren aan vermindering van de sterfte onder honingbijen en/of het verbeteren van het leefgebied, de voedselbeschikbaarheid en nestgelegenheid van wilde bijensoorten.
  • Het vergroten van het leefgebied voor wilde bijen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal € 2000 en maximaal € 100.000.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijken we of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking kan komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Voor ondernemers: een de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB).

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Bij onze brief met het subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Als het project/de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl