Projecten biodiversiteit

Wilt u een bijdrage leveren aan verbetering van de natuur in onze provincie? Dan is onze subsidie Projecten Biodiversiteit mogelijk geschikt voor uw initiatief.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor 2022 moeten vóór 1 december 2022 bij de provincie binnen zijn.

Beschikbaar budget

Er is voor 2022 € 350.000 beschikbaar.

Voor wie?

(Semi-)professionals in het natuurbeheer en -onderzoek in de provincie Groningen. Zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeheerorganisaties, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), adviesbureaus, waterschappen, gemeenten, particulieren en Prolander.

Voorwaarden

Uw initiatief betreft een van de volgende activiteiten:

  •  maatregelen ter bestrijding van de verdroging genoemd in hoofdstuk 10.3 'Restant opgave Top-gebieden verdroging' van het Programma Landelijk Gebied 3 (PLG3);
  • maatregelen of vergroting van kennis die aantoonbaar bijdragen aan het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding van soorten genoemd in hoofdstuk 10.4 'Lijst Groninger soorten en habitats' van het Programma Landelijk Gebied 3 (PLG3);
  • vergroting van kennis die aantoonbaar bijdraagt aan het bereiken en behouden van een gunstige staat van instandhouding van de 'rode', 'oranje' en 'grijze' soorten genoemd in de actuele 'Lijst Groninger soorten en habitats (PDF PDF-bestand, 410 KB)';
  • maatregelen die aantoonbaar de ecologische kwaliteit van de bestaande natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Groningen vergroten;
  • maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan de voor het lopende kalenderjaar door het provinciaal bestuur aangegeven actuele thema('s) (= prioriteiten) ter versterking van de biodiversiteit.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal € 2.000 en maximaal € 100.000.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Suzanne Lammersen, domein Beleid (team Natuur). Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar 06 - 52 76 16 09 of mail naar s.lammersen@provinciegroningen.nl.

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken;
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
  • Dekkingsplan;
  • Beheerplan;
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Voor ondernemers: een de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB).

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Bij onze brief met het subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Als het project/de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl