Toelichting aanbestedingsregels voor subsidie-aanvragers

De aanbestedingswet verplicht om opdrachten boven bepaalde drempelwaarden aan te besteden, om zo de beginselen van gelijkheid, transparantie, objectiviteit en non-discriminatie te waarborgen. Deze wet is van toepassing op de overheid, maar geldt ook voor sommige subsidieontvangers. Op deze pagina leggen we uit hoe dit zit.

Voor wie?

De aanbestedingsregels gelden voor drie categorieën van subsidie-ontvangers:

  • Overheden: hieronder vallen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze worden ook wel aanbestedende diensten genoemd.
  • Publiekrechtelijke instellingen: dit zijn organisaties:
    • die zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn,
    • die rechtspersoonlijkheid bezitten, en
    • waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke lichamen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de overheid of een publiekrechtelijke instelling aangewezen zijn.
  • Derden: voor zover het werk* of de met het dit werk verband houdende dienst(en) waarvan de waarde hoger is dan het drempelbedrag voor een het uitvoeren van een Europese aanbesteding en die voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd met geld van overheden en/of publiekrechtelijke instellingen.

Wanneer moet ik aanbesteden?

Een aanbesteding uitvoeren kost tijd en dus geld. Om te voorkomen dat we heel veel tijd besteden aan allerlei aanbestedingen, zijn er zogenaamde drempelbedragen. Met de drempelbedragen kunnen we op basis van de kosten van een project de juiste aanbesteding kiezen. In sommige gevallen hoeft zelfs helemaal geen aanbesteding gedaan te worden.

Bij het aanbesteden maken we onderscheid tussen Europese en nationale drempelwaarden. De Europese drempelwaarden zijn vastgelegd in de Richtlijn 2014/24/EU. De nationale drempelwaarden zijn vastgelegd in par/ 3.4 van de Gids Proportionaliteit. Voor alle drempelwaarden geldt de waarden die op het moment van aanvragen van een subsidie van kracht zijn.

De hierna genoemde drempelbedragen gelden van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. Tweejaarlijks worden deze drempelbedragen door de Europese Commissie aangepast. Kijk voor meer informatie op de website van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.

 

Categorie

aanbestedende

dienst

Europese

drempelwaarden

per 1 januari 2022

(excl. BTW)

  
 WerkenDienstenLeveringen
Rijksoverheid€ 5.382.000€ 140.000€ 140.000
Lagere overheden€ 5.382.000  € 215.000€ 215.000
Publiekrechtelijke instellingen€ 5.382.000 € 215.000€ 215.000
Samenwerkingsverband tussen cat. b en c€ 5.382.000€ 215.000€ 215.000
Projecten met > 50% overheidsbijdrage€ 5.382.000€ 215.000€ 215.000
    

Type opdracht groter of gelijk aan

EU-drempelwaarde

Juridisch kader

  
Werk

ARW2016* /

Aanbestedingswet 2012

  
DienstAanbestedingswet 2012  
LeveringAanbestedingswet 2012  

* ARW = Aanbestedingsrichtlijn werken

 

* Werken = producten van nieuwbouw, onderhoud of wegenbouwkundige werken, die een technische of economische functie te vervullen krijgen; (bijlage II van richtlijn 2014/24/EU)

* Diensten = alle opdrachten van de overheid die geen leveringen of werken zijn.

* Leveringen = producten die worden aangekocht, geleaset of gehuurd (of huurkoop met of zonder koopoptie).