Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de provincie Groningen.  De subsidieregeling is opgesteld naar aanleiding van het Erfgoedprogramma en wordt mede gefinancierd door Nationaal Programma Groningen.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Er is voor de komende periode € 3.000.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaren van karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten. Ook wanneer een natuurlijke of rechtspersoon eigenaar is van een karakteristiek pand of gemeentelijk monument kan deze in een aantal gevallen de subsidie aanvragen.

Karakteristiek pand of gemeentelijk monument?

 • Een karakteristiek pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan van de gemeente. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of door contact op te nemen met de gemeente. 
 • Een gemeentelijk monument is opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister. Deze kunt u raadplegen via de website van de gemeente of door contact op te nemen met de gemeente.

Voorwaarden

 • Per karakteristiek pand of gemeentelijke monument kan voor maximaal één aanvraag per kalenderjaar subsidie worden verstrekt.
 • Het karakteristiek pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan.
 • De subsidie kan worden aangevraagd voor regulier onderhoud. Dit is sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud. Hieronder wordt verstaan: 
  • schilderwerkzaamheden, herstel voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of plaatselijke vervanging van dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
  • de werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
  • onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.
 • De kosten waar we subsidie voor verlenen (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden, of werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • Wanneer in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, bevat de aanvraag in ieder geval de verstrekte omgevingsvergunning. De afweging of voor werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, kan alleen door de gemeente worden gemaakt.
 • De werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd door een deskundige, architecten, bureaus en bouwbedrijven met kennis van zaken. Dit is van belang voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

De uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling. Een nadere uitleg over de regeling SOK vindt u onder het kopje Relevante documenten.

Wanneer geen subsidie

U ontvangt geen subsidie als;

 • het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd. 
 • u een lening heeft ontvangen van een andere geldverstrekker voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • u kosten heeft gemaakt voor groot onderhoud, asbestsanering, dakrenovatie, restauratie of verduurzaming van uw pand.
 • de subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000.
 • het subsidieplafond van de regeling is overschreden.

Maximale vergoeding

 • De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. 
 • Voor boerderijen bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Een boerderij staat op www.ruimtelijkeplannen.nl omschreven als 'agrarisch erfgoed'.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. Dat uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Vanaf 16 mei 2023 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 46,50 exclusief btw.

Voorbereiding aanvraag

De onderstaande documenten heeft u nodig om een aanvraag in te dienen. Deze kunt aan het eind van het aanvraagformulier (bij stap 2, onder 'procedure' hieronder) toevoegen.

 • Een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte of factuur, uitgesplitst in werkzaamheden, aantal uren, het uurloon en de kosten van de materialen zoals in deze twee voorbeelden ( PDF-bestand, 179 KB).
 • Een begroting, het verplicht in te vullen begrotingsformat vindt u op onze website. Hiervoor kunt u gegevens uit de offerte of factuur gebruiken. 
 • Aanzicht foto's van het hele gebouw, aanzicht foto's van het bouwdeel waarop de aanvraag betrekking heeft (dus daar waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden of zijn uitgevoerd) en detailfoto's. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd moet uit de foto's blijken dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Indien van toepassing:

 • Vergunningen die nodig zijn voor (een deel van) de werkzaamheden.
 • Ondertekende machtiging, als iemand de aanvraag voor u indient.
 • Een staatsteunverklaring (voor een boerderij met agrarische bestemming).

Als u aanvraagt voor een Vereniging van Eigenaren (VvE), voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 •  Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK).
 •  Splitsingsacte.
 •  Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren. 

Vraagt u de subsidie namens meerdere eigenaren? Voeg dan ook een volgende bijlagen toe:

 • Splitsingsacte.
 • Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren.

Procedure

U leest de regeling Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

De subsidieaanvraag kunt u online indienen. Lees de subsidieregeling goed door.

De onderstaande documenten heeft u nodig om een aanvraag in te dienen. Deze kunt aan het eind van het aanvraagformulier toevoegen.

 • Een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte of factuur, uitgesplitst in werkzaamheden, aantal uren, het uurloon en de kosten van de materialen zoals in deze twee voorbeelden; ( PDF-bestand, 179 KB)
 • Een begroting, het verplicht in te vullen begrotingsformat vindt u op onze website;
 • Aanzicht foto's van het hele gebouw, aanzicht foto's van het bouwdeel waarop de aanvraag betrekking heeft (dus daar waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden of zijn uitgevoerd) en detailfoto's. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd moet uit de foto's blijken dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Indien van toepassing:

 • Vergunningen die nodig zijn voor (een deel van) de werkzaamheden;
 • Ondertekende machtiging, als iemand de aanvraag voor u indient;
 • Een staatsteunverklaring. (voor een boerderij met agrarische bestemming).

Als u aanvraagt voor een Vereniging van Eigenaren (VvE), voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Splitsingsacte;
 • Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren. 

Vraagt u de subsidie aan namens meerdere eigenaren? Voeg dan ook een volgende bijlagen toe:

 • Splitsingsacte;
 • Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de onderhoudswerkzaamheden aan uw monument zijn verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl