Grote terugkerende evenementen

Organiseert u een groot, terugkerend en beeldbepalend evenement in de provincie Groningen met minimaal 3000 bezoekers en landelijke uitstraling? Is uw evenement specifiek en herkenbaar voor onze provincie en draagt het bij aan de promotionele waarde en het imago van Groningen? Dan kunt u wellicht subsidie aanvragen.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode 2024

Subsidieaanvragen voor grote terugkerende evenementen in 2024 worden ingediend binnen de tenderperiode van 01-01-2024 tot en met 01-02-2024.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor grote terugkerende evenementen in 2024 bedraagt voor de tenderperiode van 01-01-2024 tot en met 01-02-2024 € 280.000.

Voor wie?

Stichtingen, verenigingen en organisaties die evenementen willen organiseren (rechtspersonen). 

Voorwaarden

Het evenement;

 • Vindt plaats in de provincie Groningen.
 • Trekt minimaal 3.000 (fysieke) bezoekers of deelnemers.
 • Heeft landelijke uitstraling, af te meten aan minimaal bovenregionale media-aandacht en (inter)nationale herkomst van bezoekers/deelnemers van het evenement.
 • Is geschikt voor een groot publiek en is toegankelijk voor een breed publiek (geen besloten karakter).
 • Draagt bij aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen.
 • Krijgt gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente.

U vindt de uitgebreide voorwaarden en de verdeelcriteria in de officiële regeling.

Wanneer geen subsidie

U ontvangt geen subsidie als; 

 • De totale begrote kosten van het evenement lager zijn dan € 100.000.
 • De subsidiabele kosten lager zijn dan € 7.000.
 • Er al subsidie is verleend vanuit de regeling 'Evenementen en Arrangementen' of het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024.
 • Het gaat om het organiseren van een dorpsfeest, braderie, kermis of ander lokaal evenement, een (sport)toernooi of uitsluitend een concert of voorstelling in een theater/schouwburg of uitsluitend een tentoonstelling. 

U vindt alle weigeringsgronden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 30.000 en een maximum gerelateerd aan gemeentelijke cofinanciering.

 1. Bij cofinanciering van evenementen in de gemeente Groningen is de hoogte van de bijdrage vanuit dit budget maximaal gelijk aan de hoogte van de bijdrage van de gemeente Groningen.
 2. Voor evenementen die niet in de gemeente Groningen plaatsvinden is de minimale bijdrage van de gastgemeente 25% t.o.v. de bijdrage van de provincie.

 

Procedure

Twijfelt u of uw evenement voor subsidie in aanmerking komt? U kunt uw evenement eventueel vooraf bespreken. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Vrijetijdseconomie.

Telefoonnummer:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

De subsidieaanvraag kunt u online indienen. Lees de subsidieregeling van te voren goed door. 

Uw subsidieaanvraag voor een evenement bevat in ieder geval: 

Een projectplan met de volgende informatie:

 • Een omschrijving van uw evenement.
 • Een korte terugblik met behaalde resultaten indien u het evenement eerder heeft georganiseerd.
 • Een visie op de ontwikkeling en ambitie van uw evenement.
 • Een omschrijving van hoe uw evenement bijdraagt aan de toeristische promotie van de provincie Groningen en aansluit op het DNA van Groningen/regionale identiteit. 

Een marketing- en communicatieplan (of paragraaf in het projectplan), met daarin in ieder geval: 

 • De verwachting van het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers.
 • De wijze waarop u gedurende het evenement het aantal bezoekers en de herkomst van bezoekers gaat monitoren.
 • Het verwachte mediabereik voor uw evenement en hoe deze wordt vergroot.
 • Uw inzet voor de versterking van de promotie van de provincie Groningen, met welke partijen u samenwerkt en hoe u deze samenwerking invulling gaat geven. 

Een sluitende begroting met inzicht in:

 • De subsidiabele kosten.
 • De kosten voor marketing en promotie.
 • Een sluitend dekkingsplan met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag van de provincie Groningen en uitsplitsing van andere inkomsten waaronder de cofinanciering van de gastgemeente.

Aanvraagformulier

De subsidieregeling grote terugkerende evenementen is een zogenaamde tenderregeling. Dat betekent dat aanvragen gerangschikt worden met behulp van vastgestelde wegingsfactoren, waarbij de aanvragen met de hoogste scores subsidie ontvangen tot dat het subsidieplafond is bereikt. Om deze reden moet de aanvraag compleet ingediend zijn op de dag van de sluiting van de tender. Dit betekent dat alle gevraagde stukken bijgevoegd moeten zijn. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een tender geldt dat wij vanaf de sluitingsdatum geen aanvullingen of wijzigingen meer kunnen accepteren, behalve detailinformatie zoals een telefoonnummer. 

Binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de tender beslissen we over uw aanvraag. 

U ontvangt van ons per brief bericht of wij u wel of geen subsidie verlenen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Binnen 13 weken nadat uw project is afgerond legt u verantwoording af. In de verleningsbrief staat waar wij om vragen. We kunnen vragen naar:

 1. Een kort inhoudelijk verslag met weergave van de bereikte resultaten en het bereik van het evenement en/ of de activiteiten (aantal en (indien mogelijk) herkomst van bezoekers/ deelnemers). 
 2. Een overzicht van de gerealiseerde cofinanciering door gemeente(n) en andere partijen.

Binnen 13 weken nadat we uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Een subsidie kan ingetrokken worden als blijkt dat het project niet of niet volledig is uitgevoerd zoals beschreven in de subsidieaanvraag. In dat geval gaan wij over tot een terugvordering (van een deel van) de betaalde subsidie.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl