Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode

Op dit moment wordt de GRRG aangepast. De aangepaste regeling zal naar verwachting in de loop van voorjaar 2024 worden opengesteld.

Beschikbaar budget

Er is ook in 2024 weer budget beschikbaar voor de restauratie en groot onderhoud van rijksmonumenten.

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook subsidie aanvragen (zie artikel 3, lid e van de regeling GRRG 2021).

In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen 2018. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd of groen rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • Buiten het aardbevingsgebied komen rijksmonumenten of zelfstandig bouwkundige eenheden van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie wanneer ze voor minder dan 50% voor bewoning gebruikt worden. 
 • U beschikt, uiterlijk binnen 6 weken vanaf de sluitingsdatum, over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat in veel gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Bij gebouwde rijksmonumenten start het project binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is het binnen 2 jaar na de start afgerond. Bij groene monumenten start het project binnen één jaar en is het binnen 3 jaar na de start afgerond.
 • U hebt geen andere instandhoudingssubsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd. Voor klinkend erfgoed is een uitzondering gemaakt: u mag dan een bijdrage uit de regeling van het rijk voor klinkend erfgoed stapelen met de bijdrage uit de GRRG (tot samen maximaal 70% subsidie). 
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is voor gebouwde rijksmonumenten minstens € 35.000. Voor groene rijksmonumenten geldt een minimum van € 20.000,- subsidiabele restauratiekosten. Voor luidklokken en uurwerken geldt een minimum subsidiabele restauratiekosten van € 5.000,-.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

U vindt de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Subsidie voor restauratie zonder herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen (de subsidiabele restauratiekosten), met een maximum van € 400.000 subsidie per project. Dit is inclusief eventuele kosten voor energiebesparende maatregelen en vervangende dakbedekking.
 • Subsidie voor restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van € 400.000. Bovendien ontvangt u daarnaast een bijdrage van maximaal € 20.000 om uw pand geschikt te maken voor herbestemming (dit zijn geen restauratiewerkzaamheden).
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.
 • Subsidie voor kosten aan de dakbedekking bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. (Let op: hierbij gaat het om werkzaamheden die niet subsidiabel zijn in het kader van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.)
 • Subsidie voor restauratie van groene rijksmonumenten: maximaal € 400.000,- en maximaal 70% van de subsidiabele kosten.
 • Subsidie voor restauratie van klinkende rijksmonumenten: maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Als voor het ingediende project ook een aanvraag is ingediend voor de landelijke subsidieregeling klinkend erfgoed, bedraagt de subsidie GRRG maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, wordt de hoogte van de GRRG subsidie zo berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer is dan 80%, met een maximum van 1 miljoen euro.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten is in Hoofdstuk 2, onder 4. "4. Grondslagen voor de berekening van het bouwplaatsuurloon" opgenomen dat het uurloon tot een maximaal bedrag subsidiabel is. Het actuele subsidiabele gemiddelde uurloon staat vermeld op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wanneer géén subsidie

 • U ontvangt geen subsidie als het rijksmonument in het bezit is van het Rijk of een van de decentrale overheden, tenzij u een toekomstige eigenaar bent als bedoeld in artikel 3, onder d van de officiële regeling.
 • U ontvangt geen subsidie als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een andere instandhoudingssubsidie door Rijk of provincie Groningen is verstrekt. Voor klinkend erfgoed is een uitzondering gemaakt; u mag dan de GRRG subsidie combineren met een bijdrage uit de rijksregeling voor klinkend erfgoed.  
 • U ontvangt geen subsidie als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een lening is verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds of een andere geldverstrekker waarbij geen rekening is gehouden met een bijdrage uit deze subsidieregeling. 
 • U ontvangt geen subsidie indien de financiële dekking van het project niet 100% is.
 • U ontvangt geen subsidie als u alleen subsidie aanvraagt voor herbestemming, dus als de herbestemming niet plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud of restauratie van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u alleen subsidie aanvraagt voor maatregelen energiebesparing en/of vervangende dakbedekking, dus als deze maatregelen niet plaatsvinden in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (AGVV).
 • U ontvangt geen subsidie als er tegen u een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de AGVV.
 • BTW is, indien voor u aftrekbaar, niet subsidiabel.
 • U ontvangt geen subsidie wanneer er niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals die zijn gesteld in de regeling GRRG 2021. 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie.

Telefoon:  050- 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl