Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode

In het voorjaar van 2023 wordt er weer een tender opengesteld. De data van deze tender worden begin 2023 bekendgemaakt.

Beschikbaar budget

In 2023 wordt er weer budget beschikbaar gesteld.
 

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook subsidie aanvragen (zie artikel 3, lid e van de regeling GRRG 2021). In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen 2018. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd of groen rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • Buiten het aardbevingsgebied komen rijksmonumenten of zelfstandig bouwkundige eenheden van rijksmonumenten in aanmerking voor subsidie wanneer ze voor minder dan 50% voor bewoning gebruikt worden. 
 • U beschikt, uiterlijk binnen 6 weken vanaf de sluitingsdatum, over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat in veel gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is bij gebouwde rijksmonumenten binnen 2 jaar na de start afgerond, en bij groene monumenten binnen 3 jaar na de start.
 • U hebt geen andere instandhoudingssubsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd. Voor klinkend erfgoed is een uitzondering gemaakt: u mag dan een bijdrage uit de regeling van het rijk voor klinkend erfgoed stapelen met de bijdrage uit de GRRG (tot samen maximaal 70% subsidie). 
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is voor gebouwde rijksmonumenten minstens € 35.000. Voor groene rijksmonumenten geldt een minimum van € 20.000,- subsidiabele restauratiekosten. Voor luidklokken en uurwerken geldt een minimum subsidiabele restauratiekosten van € 5.000,-.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

U vindt de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Subsidie voor restauratie zonder herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen (de subsidiabele restauratiekosten), met een maximum van € 400.000 subsidie per project. Dit is inclusief eventuele kosten voor energiebesparende maatregelen en vervangende dakbedekking.
 • Subsidie voor restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van € 400.000. Bovendien ontvangt u daarnaast een bijdrage van maximaal € 20.000 om uw pand geschikt te maken voor herbestemming (dit zijn geen restauratiewerkzaamheden).
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.
 • Subsidie voor kosten aan de dakbedekking bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. (Let op: hierbij gaat het om werkzaamheden die niet subsidiabel zijn in het kader van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.)
 • Subsidie voor restauratie van groene rijksmonumenten: maximaal € 400.000,- en maximaal 70% van de subsidiabele kosten.
 • Subsidie voor restauratie van klinkende rijksmonumenten: maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Als voor het ingediende project ook een aanvraag is ingediend voor de landelijke subsidieregeling klinkend erfgoed, bedraagt de subsidie GRRG maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, wordt de hoogte van de GRRG subsidie zo berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer is dan 80%, met een maximum van 1 miljoen euro.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten is in Hoofdstuk 2, onder 4. "4. Grondslagen voor de berekening van het bouwplaatsuurloon" opgenomen dat het uurloon tot een maximaal bedrag subsidiabel is. Het actuele subsidiabele gemiddelde uurloon staat vermeld op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wanneer géén subsidie

 • U ontvangt geen subsidie als het rijksmonument in het bezit is van het Rijk of een van de decentrale overheden, tenzij u een toekomstige eigenaar bent als bedoeld in artikel 3, onder d van de officiële regeling.
 • U ontvangt geen subsidie als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een andere instandhoudingssubsidie door Rijk of provincie Groningen is verstrekt. Voor klinkend erfgoed is een uitzondering gemaakt; u mag dan de GRRG subsidie combineren met een bijdrage uit de rijksregeling voor klinkend erfgoed.  
 • U ontvangt geen subsidie als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een lening is verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds of een andere geldverstrekker waarbij geen rekening is gehouden met een bijdrage uit deze subsidieregeling. 
 • U ontvangt geen subsidie indien de financiële dekking van het project niet 100% is.
 • U ontvangt geen subsidie als u alleen subsidie aanvraagt voor herbestemming, dus als de herbestemming niet plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud of restauratie van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u alleen subsidie aanvraagt voor maatregelen energiebesparing en/of vervangende dakbedekking, dus als deze maatregelen niet plaatsvinden in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (AGVV).
 • U ontvangt geen subsidie als er tegen u een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de AGVV.
 • BTW is, indien voor u aftrekbaar, niet subsidiabel.
 • U ontvangt geen subsidie wanneer er niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals die zijn gesteld in de regeling GRRG 2021. 

Procedure

U leest de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Subsidieteam. 

Telefoon:050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen via onderstaand aanvraagformulier. Met de checklist (PDF PDF-bestand, 506 KB) controleert u zelf of uw aanvraag de benodigde documenten bevat. Het format begroting 2020 gebouwd erfgoed en het format 2020 groen erfgoed zijn verplichte documenten.

De GRRG 2021 is een zogenaamde tenderregeling. Dat betekent dat aanvragen gerangschikt worden met behulp van vastgestelde wegingsfactoren, waarbij de aanvragen met de hoogste scores subsidie ontvangen tot dat het subsidieplafond is bereikt. Om deze reden moet de aanvraag compleet ingediend zijn op de dag van de sluiting van de tender. Dit betekent dat alle gevraagde stukken bijgevoegd moeten zijn. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een tender geldt dat wij vanaf de sluitingsdatum geen aanvullingen of wijzigingen meer kunnen accepteren, behalve detailinformatie zoals een telefoonnummer. Een uitzondering hierop is de omgevingsvergunning, die mag tot 6 weken na sluitingsdatum worden aangeleverd. 

Aanvraagformulier

 

Wij toetsen uw aanvraag eerst op compleetheid (PDF PDF-bestand, 224 KB). Wanneer wij vragen om een aanvulling dan stuurt u deze binnen 2 weken na dit verzoek naar ons op. Stukken waarin nieuwe of aangepaste inhoudelijke informatie is opgenomen worden niet meer in behandeling genomen.

Wanneer de aanvraag compleet is, toetsen we of de aanvraag inhoudelijk volledig is. Dat wil zeggen, is alle informatie in de aangeleverde stukken aanwezig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Hiervoor vragen wij advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Indien de aanvraag inhoudelijk volledig is, berekenen wij de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten voor restauratie, groot onderhoud en vervangende dakbedekking worden voor ons berekend door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op basis van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.

Binnen 16 weken na de sluitingsdatum van de ronde beslissen we over uw aanvraag. Als we positief beslissen krijgt u een voorschot van maximaal 80%: 40% na de start en 40% halverwege uw project. Het eerste voorschot krijgt u nadat u een startmelding hebt gedaan. Het tweede voorschot krijgt u nadat u ons een inhoudelijke en financiële tussenrapportage heeft gestuurd.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk.

De manier van verantwoorden kan verschillen door de hoogte van de verleende subsidie. Daarom verwijzen we u naar de artikelen 16, 17 en 18 van de subsidieregeling GRRG 2021.
Bij de verantwoording van subsidies vanaf € 125.000 is altijd een controleverklaring van de accountant nodig.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Als u actief geïnformeerd wilt worden over de openstelling van de tweede tender, kunt u uw contactgegevens doorgeven aan het Subsidieteam via e-mail subsidies@provinciegroningen.nl.

Hebt u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Subsidieteam.

Telefoon:  050- 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl