Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraag gesloten

U kunt deze subsidie nu niet meer aanvragen. In 2019 komt er weer budget beschikbaar.

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen (zie artikel 5, lid b van de regeling GRRG). In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • U beschikt over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de Omgevingsvergunning.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is binnen 2 jaar na de start afgerond.
 • De financiering van het project is voor 100% geregeld. Dit blijkt ook uit de stukken bij de aanvraag.
 • U hebt geen andere subsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd.
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is minstens € 35.000.
 • De overige financiering van het project (co-financiering) is helemaal geregeld.
 • Bij een rijksmonument zonder woonfunctie is de exploitatie van het monument na restauratie voor een periode van zes jaren geregeld.
 • Bij een monument met woonfunctie is het onderhoud voor de komende 6 jaren geregeld.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.
 • U ontvangt geen subsidie als het rijksmonument in het bezit is van het Rijk of een van de decentrale overheden, tenzij u een toekomstige eigenaar bent als bedoeld in artikel 5, onder b van de officiële regeling.
 • U ontvangt geen subsidie als uitsluitend subsidie wordt aangevraagd voor herbestemming of de herbestemming niet plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (AGVV).
 • U ontvangt geen subsidie als er tegen u een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de AGVV.

U vindt de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling. De voorwaarden van deze regeling zijn tussentijds aangepast.

Maximale vergoeding

 • Subsidie voor restauratie zonder herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen (de subsidiabele restauratiekosten), met een maximum van € 400.000 subsidie per project.
 • Subsidie voor restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van € 400.000. Bovendien ontvangt u daarnaast een bijdrage van maximaal  € 20.000 om uw pand geschikt te maken voor herbestemming (dit zijn geen restauratiewerkzaamheden).
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, is de hoogte van de GRRG-subsidie niet meer dan 80% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 1 miljoen euro.

Procedure

U leest de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Bespreek uw project dan met een medewerker van de provincie Groningen. Neem voor een afspraak contact op met Tessa Valentien van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering:

Telefoon:  050 - 316 46 17
E-mail:  t.m.valentien@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen.

Een complete subsidieaanvraag bevat:

 • Een restauratieplan. In de artikelen 9, 10 en 11 van de regeling staat waar de aanvraag uit moet bestaan en wat in het restauratieplan moet staan. De beschrijvingen, tekeningen en rapportages in het restauratieplan moeten zijn opgemaakt door een deskundige op dit vlak en moeten voldoen aan de inhoud van de Leidraad van de rijkssubsidieregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten.
 • Een sluitende begroting met onderbouwing. Een format voor de begroting kunt u opvragen bij Monique Wobbes, e-mail m.wobbes@provinciegroningen.nl
 • Vergunningen voor de restauratie.
 • Toelichting op de uniciteit van het monument en plaats in de Groninger geschiedenis.
 • Toelichting staat van het onderhoud.
 • Toelichting energiebesparende en andere duurzaamheidsmaatregelen.
 • Wanneer er sprake is van herbestemming: een plan voor herbestemming.
 • Wanneer het niet om een woonhuis gaat: een exploitatieplan.
 • Wanneer het om een monument binnen het aardbevingsgebied gaat: is er sprake van groot onderhoud in combinatie met schadeherstel of versterking.
 • Periodiek Instandhoudingsplan van het monument (wanneer voorhanden).
 • Voor privaatrechtelijke rechtspersonen: een afschrift van de oprichtingsacte of de meest recente statuten.
 • Als u iemand hebt gemachtigd: een machtigingsverklaring.

Aanvraagformulier

Wij toetsen uw aanvraag eerst op volledigheid. Wanneer wij vragen om een aanvulling dan stuurt u deze binnen 2 weken na dit verzoek naar ons op. Daarna bekijken wij of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. De subsidiabele kosten worden voor ons bepaald door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de ronde beslissen we over uw aanvraag. Als we positief beslissen krijgt u een voorschot van maximaal 80%: 40% bij de start en 40% halverwege het project. Dit krijgt u nadat u ons een inhoudelijke en financiële tussenrapportage heeft gestuurd.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk.

De stukken die u moet meesturen zijn:

 • Een financieel verslag, gerelateerd aan de oorspronkelijke begroting.
 • Een inhoudelijk eindverslag, gerelateerd aan het oorspronkelijke restauratieplan.
 • Voor subsidies tot € 125.000: een financieel verslag van een ervaren administratiekantoor dat werkt met door de overheid goedgekeurde software voor subsidies vanaf € 125.000: een accountantsverklaring.
 • Een actueel exploitatieplan of onderhoudsplan voor de komende 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de subsidie is vastgesteld.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met Tessa Valentien van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering.

Telefoon:  050- 316 46 17
E-mail:  t.m.valentien@provinciegroningen.nl