Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode

Op dit moment wordt de GRRG aangepast. De aangepaste regeling zal in de tweede helft van september 2024 worden opengesteld.

Beschikbaar budget

Er komt ook in 2024 weer budget beschikbaar voor de restauratie en groot onderhoud van rijksmonumenten.

De subsidieregeling 2024 moet nog door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld. Dit betekent dat onderstaande informatie op een aantal punten ook nog aangepast kan worden.

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook subsidie aanvragen.

In het kader van de GRRG 2024 kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook in de hele provincie Groningen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd of groen rijksmonument in de provincie Groningen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor een zelfstandig bouwkundige eenheid en voor een rijksmonumentaal monumentencomplex.
 • U beschikt over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Indien van toepassing is ook een omgevingsvergunning flora-en fauna-activiteit nodig. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Wanneer de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Bij gebouwde rijksmonumenten start het project binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is het binnen 2 jaar na de start afgerond. Bij groene monumenten start het project binnen één jaar en is het binnen 3 jaar na de start afgerond.
 • U hebt geen andere instandhoudingssubsidie van het Rijk of provincie Groningen aangevraagd of ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd.
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is minstens € 15.000.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • Wanneer u subsidie aanvraagt voor energiebesparende maatregelen is een Duurzame Monumentenadvies (DuMo advies) nodig.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend. Omdat de openstelling van de subsidieregeling is uitgesteld tot september, kan er tijdelijk subsidie worden aangevraagd voor al gemaakte kosten. Hierbij moet het gaan om werkzaamheden, die niet kunnen wachten op de openstelling van de regeling in september en worden uitgevoerd tussen 1 juni 2024 en de datum van openstelling van de GRRG. Daarbij moeten de werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden van de GRRG 2024.
 • Als er wijzigingen zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet u altijd eerst contact opnemen met de provincie.
 • De restauratiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd onder leiding van een architect of deskundige met voldoende ervaring met groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten.

Zodra de GRRG 2024 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, vindt u hier de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • De subsidie voor restauratie van gebouwde rijksmonumenten is maximaal 600.000,-. Dit is inclusief eventuele werkzaamheden voor herbestemming, energiebesparende maatregelen en vervanging van niet-monumentale dakbedekking.
 • De subsidie voor groene rijksmonumenten is maximaal 500.000,-.
 • Het subsidiepercentage voor particuliere aanvragers voor gebouwde rijksmonumenten is 80%. Het subsidiepercentage voor andere aanvragers voor gebouwde rijksmonumenten en voor aanvragen groene rijksmonumenten is 70%.
 • Subsidie voor kosten aan niet monumentale dakbedekking is 50% van de subsidiabele kosten. (Let op: hierbij gaat het om werkzaamheden die niet subsidiabel zijn in het kader van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten).
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, wordt de hoogte van de GRRG subsidie zo berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer is dan 80%, met een maximum per investeringsproject van 2,2 miljoen euro.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten is in Hoofdstuk 2, onder 4. "4. Grondslagen voor de berekening van het bouwplaatsuurloon" opgenomen dat het uurloon tot een maximaal bedrag subsidiabel is. Het actuele subsidiabele gemiddelde uurloon staat vermeld op de  site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wanneer géén subsidie

 • als het rijksmonument in het bezit is van het Rijk of een van de decentrale overheden, tenzij u een toekomstige eigenaar bent als bedoeld in artikel 3, onder d van de officiële regeling.
 • als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een andere instandhoudingssubsidie door Rijk of provincie Groningen is verstrekt of aangevraagd.
 • als voor de subsidiabele kosten van het project reeds een lening is verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds of een andere geldverstrekker waarbij geen rekening is gehouden met een bijdrage uit deze subsidieregeling. 
 • indien de financiële dekking van het project niet 100% is.
 • als u alleen subsidie aanvraagt voor herbestemming, dus als de herbestemming niet plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud of restauratie van het rijksmonument.
 • als u alleen subsidie aanvraagt voor maatregelen energiebesparing en/of niet monumentale dakbedekking, dus als deze maatregelen niet plaatsvinden in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • als u in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (AGVV).
 • als er tegen u een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de AGVV.
 • BTW is, indien voor u aftrekbaar, niet subsidiabel.
 • wanneer er niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals die zijn gesteld in de regeling GRRG 2024. 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie.

Telefoon:  050- 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl