Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraagperiode

De aanvraag voor de eerstvolgende tender kunt u indienen vanaf 15 januari 2020
tot en met 14 februari 2020. De besluitvorming hierover vindt plaats medio mei 2020.

Beschikbaar budget

Voor de eerste tender in 2020 is 3 miljoen euro beschikbaar, waarvan € 800.000 voor hele provincie en 2,2 miljoen euro voor de aardbevingsgemeenten. Halverwege het voorjaar 2020 wordt bekend gemaakt welk bedrag er voor de rest van het jaar beschikbaar is.

 

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Bent u de toekomstige eigenaar, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook subsidie aanvragen (zie artikel 3, lid c van de regeling GRRG). In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen 2018. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • Rijksmonumentale zelfstandig bouwkundige eenheden zonder woonfunctie komen in aanmerking voor subsidie als ze zijn gelegen buiten het aardbevingsgebied.
 • U beschikt, uiterlijk 6 weken na de sluitingsdatum, over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat in veel gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is binnen 2 jaar na de start afgerond.
 • U hebt geen andere subsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd.
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is minstens € 35.000.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • Bij een rijksmonument in eigendom van een rechtspersoon, is de exploitatie van het monument na restauratie voor een periode van 6 jaren geregeld.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

U vindt de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Subsidie voor restauratie zonder herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen (de subsidiabele restauratiekosten), met een maximum van € 400.000 subsidie per project. Dit is inclusief eventuele kosten voor energiebesparende maatregelen en vervangende dakbedekking.
 • Subsidie voor restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 70% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van € 400.000. Bovendien ontvangt u daarnaast een bijdrage van maximaal € 20.000 om uw pand geschikt te maken voor herbestemming (dit zijn geen restauratiewerkzaamheden).
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-.
 • Subsidie voor kosten aan de dakbedekking bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. (Let op: hierbij gaat het om werkzaamheden die niet subsidiabel zijn in het kader van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.)
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, wordt de hoogte van de GRRG subsidie zo berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer is dan 80%, met een maximum van 1 miljoen euro.

Wanneer géén subsidie

 • U ontvangt geen subsidie als het rijksmonument in het bezit is van het Rijk of een van de decentrale overheden, tenzij u een toekomstige eigenaar bent als bedoeld in artikel 3, onder c van de officiële regeling.
 • U ontvangt geen subsidie als u uitsluitend subsidie aanvraagt voor herbestemming, dus als de herbestemming niet plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • U ontvang geen subsidie als u uitsluitend subsidie aanvraagt voor maatregelen energiebesparing en/of vervangende dakbedekking, dus als deze maatregelen niet plaatsvinden in combinatie met groot onderhoud van het rijksmonument.
 • U ontvangt geen subsidie als u in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (AGVV).
 • U ontvangt geen subsidie als er tegen u een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de AGVV.
 • BTW is, indien voor u aftrekbaar, niet subsidiabel.

Relevante links

Format begroting 2019

 

Procedure

U leest de regeling Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Subsidieteam. 

Telefoon:050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen via onderstaand aanvraagformulier. Met de checklist (PDF PDF-bestand, 128 KB) controleert u zelf of uw aanvraag de benodigde documenten bevat. Het format begroting 2019 is een van de verplichte documenten.

Aanvraagformulier

 

Wij toetsen uw aanvraag eerst op volledigheid. Wanneer wij vragen om een aanvulling dan stuurt u deze binnen 2 weken na dit verzoek naar ons op. Daarbij gaat het bij aanvullingen om een verdere invulling, verduidelijking of aanpassing van de al ingediende stukken. Stukken waarin nieuwe informatie is opgenomen worden niet meer in behandeling genomen.

Indien de aanvraag compleet is bekijken wij of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. De subsidiabele kosten worden voor ons berekend door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op basis van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.

Binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de ronde beslissen we over uw aanvraag. Als we positief beslissen krijgt u een voorschot van maximaal 80%: 40% bij de start en 40% halverwege uw project. Het eerste voorschot krijgt u nadat u een startmelding heeft gedaan. Het tweede voorschot krijgt u nadat u ons een inhoudelijke en financiële tussenrapportage heeft gestuurd.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk.
De stukken die u moet meesturen zijn:

 • Een financieel verslag, gerelateerd aan de ingediende begroting en de berekening van de subsidiabele kosten.
 • Een inhoudelijk eindverslag, gerelateerd aan het ingediende plan.
 • Voor subsidies tot € 125.000: een financieel verslag van een ervaren administratiekantoor dat werkt met door de overheid goedgekeurde software voor subsidies
 • Vanaf € 125.000: een accountantsverklaring.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Als u actief geïnformeerd wilt worden over de openstelling van de tweede tender, kunt u uw contactgegevens doorgeven aan het Subsidieteam via e-mail subsidies@provinciegroningen.nl.

Hebt u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Subsidieteam.

Telefoon:  050- 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl