Bodemverontreiniging (melding)

Als u te maken krijgt met bodemverontreiniging, bent u volgens de Wet Bodembescherming (Wbb) verplicht dit te melden te bij de provincie. Voor het melden van bodemverontreiniging is een aantal speciale formulieren beschikbaar.

Nader onderzoek en sanering

Als (mogelijke) bodemverontreiniging is geconstateerd moet nader onderzoek plaatsvinden om de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging vast te stellen. Hiervoor gebruikt u het eerste deel van het aanvraagformulier Ernst/Spoed en instemming saneringsplan. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. De provincie (Gedeputeerde Staten) stelt op basis van het nader bodemonderzoek vast of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, of spoedige sanering noodzakelijk is en wanneer er gesaneerd moet worden.

Bij sanering moet de provincie instemmen met het saneringsplan. Hiervoor dient u het tweede deel van het aanvraagformulier Ernst/Spoed en instemming saneringsplan in. De besluiten op het nader onderzoek en het saneringsplan legt de provincie vast in een beschikking.

Andere formulieren die u nodig kunt hebben zijn:

  • machtigingsformulier bodemsanering
  • meldingsformulier bodemverontreiniging
  • meldingsformulier wijziging saneringsplan

Deze formulieren vindt u onderaan deze pagina. Het formulier "Melding start saneringswerkzaamheden" kunt u digitaal invullen en versturen. Is de sanering beëindigd meld dit dan met het formulier "Melding einde saneringswerkzaamheden".

Evaluatie en nazorg

Na de uitvoering van de sanering of een fase hierin, dient u zo spoedig mogelijk een evaluatieverslag van de sanering in bij de provincie. Dit doet u met het aanvraagformulier instemming saneringsverslag.Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. De provincie moet instemmen met dit verslag. De instemming legt de provincie vast in een beschikking.

Na de sanering kan er nog verontreiniging aanwezig zijn in de bodem. Hierdoor kunnen gebruiksbeperkingen van de bodem noodzakelijk zijn of er zijn bodembeschermende maatregelen nodig. De gebruiksbeperkingen en de maatregelen moeten worden beschreven in een nazorgplan. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier instemming nazorgplan.Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. De provincie moet instemmen met het nazorgplan. De instemming legt de provincie vast in een beschikking.

Vereenvoudigde procedure Besluit uniforme saneringen (BUS)  

Er bestaat een vereenvoudigde procedure voor kleinschalige gelijksoortige saneringen. Voldoet de verontreiniging en sanering aan de criteria genoemd in het Besluit uniforme saneringen (BUS), dan kan met een melding worden volstaan. Daarvoor moet u een formulier 'melding sanering BUS' indienen bij de provincie. Na de sanering dient een evaluatieverslag ter instemming bij ons worden ingediend. Hiervoor moet u gebruik maken van het evaluatieverslag saneringen. De formulieren kunt u vinden op de website www.rijksoverheid.nl

Contact

Provincie Groningen, info@provinciegroningen.nl.

Termijn

Er bestaan zowel termijnen die voor de indiener of saneerder gelden als ook termijnen die Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) in acht moeten nemen. Deze zijn per procedure en soms ook per fase binnen de procedure verschillend. Neem hiervoor contact op met de provincie via info@provinciegroningen.nl.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van Gedeputeerde Staten, kunt u bezwaar of beroep aantekenen tegen het besluit. Hoe u bezwaar kunt maken hangt af van de procedure die gevolgd is bij het tot stand komen van dat besluit.

Wet- en regelgeving

  • Wet Bodembescherming (Wbb)

Bijgewerkt: oktober 2014

 

 

 

 

 

Downloads