Startnotitie Transitie Landelijk Gebied

Het college heeft de startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied op 17 januari 2023 vastgesteld. Het is een basis om de komende maanden met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken, in samenhang met andere opgaven die hier spelen. De provincie wil komend jaar samen met belanghebbenden in de gebieden toewerken naar een gebiedsplan, voor een mooie, gezonde leefomgeving, met perspectief voor landbouw en ondernemers, en een toekomstbestendig Groningen.

Landelijke en provinciale doelen

Het college verbindt de landelijke doelen met de provinciale doelen, die breder zijn dan het Nationaal Programma Landelijk Gebied waarmee het Rijk de natuur wil herstellen. De startnotie is te vinden onderaan deze pagina (het is een groot document, er wordt nog gewerkt aan een samenvatting), evenals drie andere documenten die in de gebiedsprocessen gebruikt worden: de landbouw-update, de biodiversiteitsstrategie en het advies van de adviescommissie Het Liefstinghsbroek. De landbouw-update en biodiversiteitsstrategie zijn werkdocumenten en dienen enkel ter inspiratie voor de gebiedsprocessen om toe te werken naar het gebiedsplan voor Groningen. Deze zijn niet door het college van Gedeputeerde Staten of door Provinciale Staten vastgesteld.

Digitale bijeenkomst

De provincie Groningen heeft begin november 2022 een digitale bijeenkomst georganiseerd voor de landbouw, over het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij ging het onder meer over stikstof. Dit webinar is hier terug te kijken. Op woensdag 25 januari vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de startnotitie en huidige stand van zaken binnen het gebiedsproces. Deze is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de transitie of ge├»nteresseerd is. De webinar is hier terug te kijken. Tijdens de bijeenkomsten werden ook vragen gesteld. Antwoorden op deze vragen leest u terug op deze pagina.