Provincie heeft 3 miljard euro nodig voor Transitie Landelijk Gebied 

Op 28 juni 2023 hebben Provinciale Staten het document ( PDF-bestand, 8 MB) vastgesteld wat betreft het programma Transitie Landelijk Gebied. Dit document beschrijft de opgaven voor natuur (o.a. stikstof), water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. Hiermee voldoet de provincie aan de verplichting uit de Wet Stikstof en Natuurverbetering, om voor 1 juli een document aan te leveren bij het Rijk. Doordat het gebiedsproces voor Groningen net gestart is, maar tegelijkertijd wel bepalend is voor de verdere uitwerking, heeft het college zich beperkt tot het indienen van een document met daarin een stand van zaken. De provincie wil het komend jaar met de betrokkenen in de deelgebieden tot een gedragen plan komen. 

Oplossingsrichtingen 

Het landelijk gebied van Groningen staat voor een verregaande verandering, gericht op natuurherstel, een robuuster water- en bodemsysteem en duurzamere landbouw. Het document bevat een inventarisatie van de opgaven en de mogelijke oplossingsrichtingen per deelgebied met een kostenraming van in totaal meer dan 3 miljard euro. De oplossingsrichtingen staan echter niet vast. Ze zijn de komende maanden onderwerp van gesprek met inwoners, gemeenten, waterschappen, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Daarbij is er ook ruimte voor belanghebbenden om zelf oplossingsrichtingen in te brengen.

Gebiedsprocessen 

Het doel is om te zorgen voor een toekomst- en klimaatbestendig, gezond en duurzaam ingericht landelijk gebied met een langjarig perspectief voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers en de inwoners in de provincie Groningen. De provincie gaat dit samen met de omgeving verkennen en invullen. In zeven deelgebieden zijn hiervoor inmiddels gebiedsprocessen gestart

Kwaliteit landschap

Op basis van landschappelijke identiteit zijn de zeven deelgebieden benoemd. Bij de gebiedsprocessen in de deelgebieden wil de provincie de doelen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied verbinden aan de bredere provinciale doelen. Daarbij is het landschap en de landschappelijke kwaliteit een belangrijk vertrekpunt.

Download