Provincie in gesprek in deelgebieden over Transitie Landelijk Gebied

De provincie voert in zeven deelgebieden verkennende gesprekken over de opgaven voor onder meer stikstof en water. Voor ieder gebied is een gebiedsregisseur en verkenner verantwoordelijk voor het proces en eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerden en belanghebbenden. De duo's spreken onder meer met belangenorganisaties, agrariërs, gemeenten en andere belanghebbenden. Dit proces in de deelgebieden moet leiden tot een gebiedsplan voor heel Groningen dat in april 2024 wordt opgeleverd; een Gronings plan om daarmee uit de stikstofimpasse te kunnen komen en de natuur te herstellen voor economisch perspectief, ook voor de landbouw.

De provincie wil in de gebieden gaan ophalen hoe mogelijke oplossingsrichtingen eruit kunnen komen te zien. De basis voor het proces in de deelgebieden is de startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied dat Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. 

Stand van zaken

De provincie wil de verschillende opgaven voor Groningen in samenhang oplossen en daarbij koppelkansen benutten met andere opgaven. Dat geldt ook voor de aanvullende opgaven op het gebied van klimaat en natuur die het Rijk nog bekend moet maken en de afspraken die nog gemaakt worden in het landbouwakkoord. Belangrijk uitgangspunt voor de provincie is dat de brede gebiedsprocessen, waarin er samen met de gebieden wordt toegewerkt naar een gebiedsplan, leidend zijn. Daarom kiest Groningen ervoor om op 1 juli een stand-van-zaken aan te leveren bij het Rijk. Daarin wordt er weergegeven wat er tot nu toe is opgehaald in de gebieden. Voorafgaand vindt daarover besluitvorming plaats in Provinciale Staten. Deze stand-van-zaken zal geen keuzes bevatten, want daar vindt juist in de periode tot begin 2024 het gesprek over plaats met de gebieden. 

Gesprekken en bijeenkomsten

De provincie wil samen met de gebieden toewerken naar een gedragen plan en een Groningse kaart. Hier nemen we het komend jaar de tijd voor. Om het proces behapbaar te houden is de provincie opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Voor ieder deelgebied is er een gebiedsregisseur en een verkenner aangesteld. Zij gaan de komende weken benutten om de eerste, verkennende gesprekken te voeren. Onder meer met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Het is de bedoeling in mei of juni per deelgebied een inloopbijeenkomst te houden, waar iedereen die dat wil naartoe kan gaan om informatie op te halen en vragen te stellen over het proces en de doelen en opgaven voor het eigen gebied. De startnotitie is hiervoor de basis.

Deelgebieden

Samen zijn de gebiedsregisseur en de verkenner verantwoordelijk voor het maken van een plan voor hun deelgebied, dat februari 2024 gereed zou moeten zijn. Daarbij is de gebiedsregisseur inhoudelijk aanspreekpunt. De verkenner heeft een meer onafhankelijke rol en de taak besprekingen en bijeenkomsten voor te zitten. Ook is de verkenner verantwoordelijk voor een goed verloop van het totale proces. Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl/tlg.