Regionale Veenweidestrategie 1.0

14 september 2022

De Regionale Veenweidestrategie is een rijksopdracht aan provincies en waterschappen om de CO2-uitstoot in veenweidegebieden terug te dringen. De opgave kan worden gezien als een van de bouwstenen voor het provinciale gebiedsplan i.h.k.v. het Nationaal Programma Landelijk Gebied (zie agp. A.01). Daarnaast sluit de Veenweidestrategie aan op de regionale klimaatadaptatiestrategie (statencommissie 11 mei 2022).

In deze fase gaat het bij de op te stellen Veenweidestrategie om een verkenning van de opdracht die het Rijk heeft gegeven. Provinciale staten kunnen het college bevragen over de uitkomsten van deze verkenning en over de samenhang met de start van het proces rondom het NPLG / stikstofopgave. Ook in het Koersdocument voor de nieuwe Omgevingsvisie komt de opgave voor de veenweiden expliciet terug. (Zie agenda statencie. 21 september a.s.)

Documenten

Brief: Regionale Veenweidestrategie 1.0

Regionale Veenweidestrategie 1.0

Moties

Stevig doorpakken tegen veenoxidatie