Planning tot eind 2024

Planning

Juli - augustus 2023

Deelgebieden: 7 à 8 personen per deelgebied, gaan aan de slag met de voorbereiding van kennis- en toekomstsessies ter (proces) ondersteuning.
 

September 2023

Landbouw- en natuurtafel:

In de eerste bijeenkomst van de Landbouw- en natuurtafel wordt het proces van de komende tijd besproken. De aanpak om te komen tot de opgaven per deelgebied wordt nader toegelicht.

Deelgebieden:

De voorbereidingsgroep stelt een procesaanpak op en delen die met stakeholders en bereiden de kennissessies voor.
 

Oktober 2023

Overhedentafel:

Webinar voor college- en raadsleden en medewerkers van de gemeenten, voor DB en AB-leden en medewerkers van de waterschappen waarin geïnformeerd wordt over het proces.
Deelgebieden: Vinden ten minste drie kennissessies plaats waarin de aanwezige kennis over de opgaven per deelgebied worden gedeeld (groep van circa 30 personen vanuit verschillende belangen + experts op thema’s). Waarbij aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Water en bodem
 • Natuur
 • Agrarisch ondernemerschap   

Resultaat:

 1. kennis bij elkaar brengen
 2. gedeeld beeld over de opgaven
 3. zowel landelijke als regionale doelen per deelgebied (het ‘wat’)
 4. kennisfiches en beeldverslag per gebied op de website van de provincie

 

November 2023
 

Landbouw- en natuurtafel: 

 • stand van zaken in de gebieden
 • uitdagingen en kansen voor de provincie

Aan tafel zit een vertegenwoordiging van de verkenners aan uit de zeven deelgebieden. Zij geven aan waar ze staan in het proces en waar ze tegen aan lopen. De focus van de bijeenkomst ligt op het (eventueel) schuiven van de opgaven tussen de deelgebieden. Dit komt voort uit uitdagingen die naar boven komen in de deelprocessen maar die logischerwijs beter uitgewerkt kunnen worden op provinciale schaal.  
 

Deelgebieden:

Brede inloopbijeenkomst per deelgebied om het resultaat uit de kennissessies te delen en om reacties op te halen. Reacties en mogelijk verdere verdieping (gebied specifieke kennis)
 

December 2023


Overhedentafel:

 • Verdere concretisering opgaven per deelgebied
 • consequenties voor gemeenten en waterschappen, mogelijke koppelkansen.

De focus van de bijeenkomst ligt op het (eventueel) schuiven van de opgaven tussen de deelgebieden. Dit komt voort uit uitdagingen die naar boven komen in de deelprocessen maar die logischerwijs beter uitgewerkt kunnen worden op provinciale schaal.   
 

Deelgebieden:

Voorbereiden toekomstsessies met voorbereidingsgroep (mede op basis reacties inloopbijeenkomsten).    
 

Januari 2024
 

Landbouw- en natuurtafel:

 • bespreking deelgebiedskaarten/schetsen
 • aandachtspunten gebiedsplan Groningen.

In de deelgebieden verschuift de focus naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven in schetsbijeenkomsten. De opbrengst van deze schetsbijeenkomsten wordt besproken aan de landbouw- & natuurtafel. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.
 

Overhedentafel:

In de deelgebieden verschuift de focus naar het toekomstbeeld en oplossingen voor de opgaven in schetsbijeenkomsten. De opbrengst van deze schetsbijeenkomsten wordt besproken aan de overhedentafel. De adviesgroep kan haar aandachtspunten meegeven voor het gebiedsplan op provinciaal schaalniveau.
De toekomstschetsen worden besproken met gemeenten en waterschappen. Er wordt verder doorgesproken over wat de implicaties zijn op gemeentelijk niveau. Gemeenten en waterschappen gaan met elkaar in gesprek over wat dit van gemeenten gaat vragen, en hoe eigen ambities een plek kunnen krijgen in de uitvoering. 
 

Deelgebieden:

Toekomstsessie over het perspectief per deelgebied (met circa 30 personen vanuit verschillende belangen).     
 

Resultaat:

 1. Kansrijke arceringen op kaart in de vorm van een gebiedsschets
 2. een concreter toekomstbeeld over hoe de deelgebieden kunnen bijdragen aan de landelijke en regionale doelen (het ‘hoe’). 
   

Februari 2024

Landbouw- en natuurtafel:

bespreking concept gebiedsplan (voordat het naar GS gaat). Het concept gebiedsplan wordt besproken. Gedeputeerde Emmens sluit bij deze bijeenkomst aan zodat hij de inbreng van de organisaties kan meenemen in zijn eigen afwegingen. 
Gezien de politieke omstandigheden voorzien we mogelijke aanpassingen in de planning.

 • We willen een open gesprek faciliteren, deelnemers kunnen niet worden afgerekend op basis van hetgeen wat tijdens de bijeenkomsten wordt gezegd.
 • Er worden geen notulen gemaakt.
 • Aan het einde van de bijeenkomst besluiten de deelnemers of er een gezamenlijk advies of statement komt dat in het verdere proces wordt meegenomen. 

Partijen kunnen er ook voor te kiezen om de opbrengsten van het gesprek in de gebiedsprocessen in te brengen.
 

Overhedentafel:

Het concept-gebiedsplan wordt gepresenteerd en besproken. Gemeenten en waterschappen worden gevraagd te reflecteren op de uitvoerbaarheid. Gedeputeerde Emmens sluit aan bij deze bijeenkomst zodat hij de inbreng van de organisaties kan meenemen in zijn eigen afwegingen.

Deelgebieden:

Brede inloopbijeenkomst per deelgebied om resultaat toekomstsessie te delen en om reacties op te halen. Hiervoor worden de opgestelde stukken/kaarten vooraf online gedeeld met de belanghebbenden. Als nodig kunnen de brede inloopbijeenkomsten ook plaatsvinden in maart.    
Samen afronden gebiedsschets van de 7 deelgebieden en doorrekening van toekomstperspectieven als input voor vervolg gebiedsproces.
 

De exacte planning tot 30 september volgt zeer binnenkort.

 

April 2024 

Deelgebieden:

Toekomstsessies.  

Juni

Deelgebieden:

Brede inloopbijeenkomst per deelgebied om resultaat toekomstsessie te delen en om reacties op te halen. Hiervoor worden de opgestelde stukken/kaarten vooraf online gedeeld met de belanghebbenden. Samen afronden gebiedsschets van de 7 deelgebieden en doorrekening van toekomstperspectieven als input voor vervolg gebiedsproces.

30 september 2024

Eind september wordt het gebiedsplan aangeleverd aan het Rijk.