Oordeelsvorming

Begin 2022 - midden 2022

Dit is het tweede deel van de verkenningsfase die ook uit drie stappen bestaat. Met de discussienota opbrengsten uit fase 1 in de hand worden keuzes gemaakt over de toekomstige ambities en doelen. De centrale vragen zijn: 

  1. Hoe zien we onze provincie voor ons in 2050?
  2. Welke waarden vinden we daarbij van belang?
  3. Welke principes zijn leidend?
  4.  Welke keuzes moeten we daarom maken? 

 

Stap 4

In navolging van de gebiedsgerichte werkplaatsen worden in deze fase werksessies op thema ingedeeld. De belangrijkste thema's die in de discussienota aan bod zijn gekomen worden hier verdiept. Onder andere experts uit het werkveld, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven worden uitgenodigd. De belanghebbenden worden betrokken bij het bepalen van de hoofdthema’s en de voorbereiding van de keuzes die moeten worden gemaakt.

 Een online omgevingsfestival is de afsluiter van de thematische werksessies. Voor het omgevingsfestival worden de eerder betrokken experts, zowel intern als extern, gevraagd. In het omgevingsfestival toetsen en verrijken we 

  • De discussienota
  • De opgehaalde input uit de werksessies
  • De resultaten van het verdere participatietraject met onder meer jongeren
  • De oogst van het online platform

Stap 5

In deze stap wordt onder meer de zogeheten sturingsfilosofie bepaald. Aansluitend op de uitgangspunten van de Omgevingswet, kijken we naar de rol en verantwoordelijkheid die anderen (buiten de provincie) kunnen oppakken en de ruimte die hiervoor nodig is. Een vorm die we hierbij hanteren om tot oplossingen voor lastige dilemma's te komen is de zogeheten 'Deep Democracy'. 

Deze vorm heeft als doel besluiten en ideeën in een groep rijker en breder gedragen te maken, door het besluit van de meerderheid te verrijken met de wensen en behoeften van de minderheid. Dit leidt tot duidelijke afspraken over de bestuurlijke rol en afbakening van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ten opzichte van die van de gebruikers van de fysieke ruimte.  

Stap 6

Tenslotte worden de uitkomsten van de participatie en de onderzoeken opgeschreven in het Koersdocument. Provinciale Staten stellen het Koersdocument naar verwachting halverwege 2022 vast. Het vastgestelde Koersdocument vormt de basis voor de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden in de m.e.r.- procedure. Deze worden door Gedeputeerde Staten in de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgelegd.