Oordeelsvorming

Augustus 2021 - januari 2022

 

Dit is het tweede deel van de verkenningsfase die ook uit drie stappen bestaat. Met de opbrengsten uit fase 1 worden keuzes gemaakt over de toekomstige ambities en doelen. De centrale vragen zijn: 

  1. Hoe zien we onze provincie voor ons in 2050?
  2. Welke waarden vinden we daarbij van belang?
  3. Welke principes zijn leidend?

 

Stap 4

Er vindt actieve participatie plaats. Aan de hand van scenario’s worden via werkateliers, een hackathon, inhoudelijke gesprekken en enquêtes, belanghebbenden betrokken bij het bepalen van de hoofdthema’s en de voorbereiding van de te maken keuzes. 

Een gevarieerd scala van deelnemers wordt betrokken bij de dialoog tussen gebruikers van en beslissers over de fysieke leefomgeving. Voorbeelden van deelnemers die betrokken worden zijn deskundigen, direct belanghebbenden, creatieve denkers, studenten, ondernemers en professionals uit onder andere de zorg, politie, onderwijs, bouw en agrarische sector. Ook groepen zoals gepensioneerden, vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen, vrijwilligers en mensen met een uitkering, worden betrokken.

Stap 5

Op basis van het resultaat van de participatie wordt een aantal toekomstscenario’s gemaakt, die het uitgangspunt vormen voor de onderzoeken voor het Milieu Effect Rapport (MER). 

Om heldere kaders te stellen voor de toekomst, moeten spanningen tussen onderdelen van de fysieke leefomgeving zichtbaar worden gemaakt. Het MER brengt de milieueffecten van te maken keuzes in beeld en is daarmee een waardevol hulpmiddel om tot een goed onderbouwd omgevingsbeleid te komen.

Ook wordt in deze stap de zogeheten besturingsfilosofie bepaald. Indachtig de geest van de Omgevingswet, wordt gekeken naar de rol en verantwoordelijkheid die anderen (buiten de provincie) kunnen oppakken en de ruimte die hiervoor nodig is. Een vorm die we hierbij hanteren om tot oplossingen voor lastige dilemma's te komen is de zogeheten 'Deep Democracy'. Deze vorm heeft als doel besluiten en ideeën in een groep rijker en breder gedragen te maken, door het besluit van de meerderheid te verrijken met de wensen en behoeften van de minderheid. Het resultaat is duidelijke afspraken over de bestuurlijke rol en afbakening van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ten opzichte van die van de gebruikers van de fysieke ruimte. 

Stap 6

Tenslotte worden de uitkomsten van de participatie en de onderzoeken opgeschreven in het Koersdocument. Provinciale Staten stellen het Koersdocument in 2022 vast.