Omgevingsvisie

Samen maken we plannen voor de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Waar willen we wonen, waar geven we ruimte aan bedrijven, zonnepanelen, windmolens, natuur, landbouw…   We hebben beperkte ruimte en hoe willen we die inrichten en gebruiken? De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie, het belangrijkste document van de provincie. Het geeft het beleid voor de inrichting van onze provincie op hoofdlijnen weer voor de komende 30 jaar. Het houdt daarbij rekening met beleid van andere overheden, bedrijven, en andere belanghebbenden waaronder inwoners. Die betrekken we daarom bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie.

Startnotitie Omgevingsvisie

In september 2020 hebben Provinciale Staten van Groningen de Startnotitie Omgevingsvisie (PDF PDF-bestand, 843 KB) vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor nieuwe provinciale Omgevingsvisie (POVI). 

Onderzoek

Om een goede basis te hebben voor een nieuwe visie is een groot aantal onderzoeken gedaan:

Beleid- en beleidsontwikkeling

Wat is het beleid (bestaand en in ontwikkeling) voor de fysieke leefomgeving van gemeenten, rijk, waterschappen en de provincie. Wat betekent dat voor de nieuwe Omgevingsvisie? 

Kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Op basis van de NPG Gebiedsbiografieën (beschrijvingen van de geschiedenis en kenmerken van een gebied), en aanvullende informatie over kwaliteit van ecologie, lucht en water is beschreven wat de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving zijn.

Evaluatie van de huidige Omgevingsvisie en de sturingsfilosofie van de provincie

Onder andere op basis van een aantal enquêtes onder collega's bij gemeenten, waterschappen en de provincie is in beeld gebracht of en hoe er met de Omgevingsvisie en -verordening wordt gewerkt en hoe dat ervaren wordt.

Trends en ontwikkelingen

Met de blik op 2050 is een inventarisatie gedaan van trends en ontwikkelingen die invloed hebben of gaan hebben op de fysieke leefomgeving.

Gids voor Gesprek

In maart 2022 is de Gids voor Gesprek (PDF PDF-bestand, 2 MB) opgeleverd. Aan de hand van de gids hebben we binnen de provinciale organisatie en met gemeenten, waterschappen en andere organisaties en inwoners gesproken over de inrichting van onze provincie. Welke accenten leggen we en wie is waarvoor verantwoordelijk.

Koersdocument

Na de Gids voor Gesprek is het Koersdocument (PDF PDF-bestand, 3 MB) de volgende stap in het proces op weg naar de nieuwe Omgevingsvisie. Het beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Onze positie in de regio;
  • Onze doelen en keuzes;
  • Onze principes;
  • Onze rol;
  • Onze aanpak per gebied. 

Het koersdocument is de inhoudelijke uitwerking van de Omgevingsvisie op hoofdlijnen en hebben we in dialoog met andere overheden, inwoners, ketenpartners en maatschappelijke organisaties opgesteld.

Het koersdocument is in juli 2022 opgeleverd en wordt in september 2022 besproken door Provinciale Staten.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau & Milieu Effect Rapport

Na de vaststelling van het Koersdocument wordt de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau geschreven. Dit document beschrijft de reikwijdte en het detailniveau voor het Milieu Effect Rapport (planMER). Het beschrijft met andere woorden wat er in het planMER wordt onderzocht; de opzet van het onderzoek, welke milieueffecten en sociale en economische aspecten worden onderzocht met welke details. De resultaten van de planMER worden verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie. 

Opstellen ontwerpvisie 

Het ontwerp Omgevingsvisie wordt opgesteld. Deze wordt samen met de planMER ter inzage gelegd.

Vaststelling Omgevingsvisie

In de laatste fase worden inspraakreacties verwerkt en worden de puntjes op de ‘i' gezet en de vaststelling door Provinciale Staten voorbereid. De laatste stap is vaststelling door Provinciale Staten. 

Wat heb ik aan de Omgevingsvisie?

Als de Omgevingsvisie klaar is, kun je alles vinden over de fysieke ruimte in de provincie Groningen. Ons beleid en randvoorwaarden voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur, wegenbouw en bedrijvigheid. Ook vind je hier informatie over toekomstige ontwikkelingen en bijvoorbeeld de bescherming van erfgoed en landschap. 

Meer in formatie over de huidige Omgevingsvisie staat op www.destaatvangroningen.nl.

  • Belangrijkste documenten

    Bepaalde onderdelen van het proces voor de Omgevingsvisie worden vastgelegd in documenten. Hier is een overzicht te vinden.