Beeldvorming

September 2020 - begin 2022

Dit is het eerste deel van de verkenningsfase die uit drie stappen bestaat. Doel van deze fase is het maken van een referentiebeeld van de toekomst. Dit beeld wordt vastgelegd in een discussienota die begin 2022 door Gedeputeerde Staten wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

Stap 1

Hierbij wordt feitelijke informatie over de huidige staat van de fysieke leefomgeving in kaart gebracht, met daarnaast de trends en ontwikkelingen. Andere overheden en gebruikers van de fysieke leefomgeving worden gevraagd om hier hun visie op te geven. In de vorm van brainstormbijeenkomsten worden ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd met de gemeenten en waterschappen in de provincie. 

Via het online platform Stemvanprovinciegroningen.nl worden inwoners doorlopend betrokken bij het proces en de inhoud van de omgevingsvisie. Bezoekers van het platform kunnen stellingen plaatsen en met elkaar in discussie gaan. 

Stap 2

Er wordt bestaande informatie verzameld, gekoppeld en geanalyseerd van onder meer de Kwaliteitsgids Groningen, de Staat van Groningen en onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en rapporten van de SER Noord-Nederland. Daarnaast wordt uit informatie geput van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Nationale Omgevingsvisie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor een goede beschrijving van de kwaliteiten van landschap, erfgoed en cultuurhistorie wordt gebruik gemaakt van de Gebiedsbiografie Groningen, die samen met onder andere het Nationaal Programma Groningen en ketenpartners ontwikkeld wordt.

Alle opgehaalde en verwerkte informatie is gebundeld in onderzoekssporen. Elk spoor komt met een rapport of ander relevant eindproduct. 

Stap 3

Er vindt actief overleg plaats met gemeenten en waterschappen. Met de opgeleverde rapporten en de eerder gevoerde brainstormbijeenkomsten als basis spreken we verder over de kwaliteiten en kansen van een gebied. Daarmee vormen we een beeld van hoe de provincie er volgens ons in de toekomst uit moet zien.  

De gemeenten en waterschappen worden, samen met provinciale experts, in vijf gebiedsgerichte werksessies ingedeeld. Dit gebeurt op basis van regio: 
-    Werkplaats Zuidoost
-    Werkplaats Centraal
-    Werkplaats Noord
-    Werkplaats West
-    Werkplaats Midden-oost

Dit resulteert in de discussienota.