Beeldvorming

September 2020 - juli 2021

 

Dit is het eerste deel van de verkenningsfase die uit drie stappen bestaat. Doel van deze fase is het maken van een referentiebeeld van de toekomst. Dit beeld wordt vastgelegd in een discussienota die rond de zomer van 2021 door Gedeputeerde Staten wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 

Stap 1

Hierbij wordt feitelijke informatie over de huidige staat van de fysieke leefomgeving in kaart gebracht, met daarnaast de trends en ontwikkelingen. Andere overheden en gebruikers van de fysieke leefomgeving worden gevraagd te reflecteren. 

Stap 2

Er wordt bestaande informatie verzameld, gekoppeld en geanalyseerd van onder meer de Kwaliteitsgids Groningen, de Staat van Groningen en onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en rapporten van de SER Noord-Nederland. Daarnaast wordt uit informatie geput van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Nationale Omgevingsvisie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor een goede beschrijving van de kwaliteiten van landschap, erfgoed en cultuurhistorie wordt gebruik gemaakt van de Gebiedsbiografie Groningen, die samen met onder andere het Nationaal Programma Groningen en ketenpartners ontwikkeld wordt.

Stap 3

Tenslotte wordt een start gemaakt met de omschrijving van mogelijke scenario’s voor de provincie Groningen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een scenario ‘Energiek Groningen’, ‘Innovatief en ondernemend Groningen’ of ‘Duurzaam wonen en werken in Groningen’. Wat betekent zo'n scenario voor de leefomgeving voor diverse belangengroepen en hoe komt onze provincie er dan uit te zien? Op basis van quick scan-analyses, worden scenario’s uitgewerkt en onderzocht.