BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 46: 12 - 18 november 2018

 • 15 november 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo ESD-SIC BV te Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan ESD-SIC BV te Farmsum voor het doen van een proefneming voor de behandeling van ovendrainagewater. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 december 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 14 november 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk locatie Sportlaan te Ten Boer

  Ontbrandingstoestemming verleend aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Sportlaan te Ten Boer op 1 januari 2019 tussen 00.00 uur en 01.30 uur. U kunt tot en met 21 december 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook ter inzage bij de...

 • 14 november 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk

  Ontbrandingstoestemming verleend aan Katan Vuurwerk voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Singel te Schildwolde op 1 januari 2019 tussen 00.45 uur en 01.30 uur. U kunt tot en met 21 december 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente...

 • 14 november 2018 | overig

  Beperking verjaging overwinterende ganzen in foerageergebieden

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 13 november 2018 een gebied bij het Zuidlaardermeer hebben aangewezen als foerageergebied. Het foerageergebied is bedoeld om rust te bieden aan bepaalde ganzen in de periode van 1 november tot 1 april. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking in het Provinciaal Blad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Voor...

 • 13 november 2018 | ontgrondingenvergunning

  Besluit tot wijziging termijn beëindiging ontgrondingswerkzaamheden deel Hoornse Meer

  Het Meerschap Paterswolde heeft op grond van de Ontgrondingenwet verzocht om een wijziging van de termijn van de beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden in een deel van het Hoornse Meer. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de wijziging. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ook van 13 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage bij de gemeente Groningen. Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten,...

 • 13 november 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontwerp-wijzigingsbesluit Ontgrondingsvergunning H.H. van der Velde B.V. locatie Heeresveld, bij Nieuwe Pekela

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de geldigheidsduur te wijzigen van de ontgrondingsvergunning van H.H. van der Velde B.V. voor de zandwinning Heeresveld nabij Nieuwe Pekela. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Pekela.

Week 45: 5 - 11 november 2018

 • 10 november 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - Centrum Veilig Wonen

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Centrum Veilig Wonen in aanvulling op de reeds verleende generieke ontheffing goedkeuring gegeven aan het ecologisch uitvoeringsplan bij een pand te Eppenhuizen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 10 november 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Cooperatieve AVEBE U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  Vergunning verleend aan Cooperatieve AVEBE U.A. voor het vervangen van oude logo's en monteren van nieuwe logo's, M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Westerwolde.

 • 08 november 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delamine B.V., Oosterhorn 8 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Delamine B.V., Oosterhorn 8 te Farmsum, voor het bijplaatsen van K151 crystalizer. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 08 november 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Woldjerspoor te Groningen

  Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning ambtshalve gewijzigd die bij besluit van 7 november 2006 aan Afvalbeheer Regio Centraal Groningen, Duinkerkenstraat 99 te Groningen is verleend. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 december 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 07 november 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Noordersingel/Spoorstraat te Delfzijl

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Noordersingel/Spoorstraat te Delfzijl. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 20 december 2018 ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 07 november 2018 | verkeersbesluit

  Verkeersbesluit N372 - HOV Leek - Pakket A - Locatie 1 t/m 5

  De provincie Groningen en de gemeente Leek gaan de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Daarbij wordt onder andere de voorrang aangepast en worden voorzieningen voor het openbaar vervoer gereconstrueerd. Dit ontwerpbesluit is te raadplegen in de digitale Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 20 december 2018 zienswijzen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 07 november 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk Xena Vuurwerk B.V.

  Ontbrandingstoestemming verleend aan Xena Vuurwerk B.V. voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op een perceel ten noordwesten van de Verlengde Brugkade te Stadskanaal op 20 december 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt tot en met 19 december 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De...

 • 06 november 2018 | aankondiging

  Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget

  Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen: • participatie: actieve deelname aan culturele projecten; • de presentatie van het Groninger erfgoed; • publieksbereik; • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan); • (inter)nationale en regionale samenwerking; • kennisvermeerdering,...

Week 44: 29 oktober - 4 november 2018

 • 03 november 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V. Billitonweg 1 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Nedmag B.V. Billitonweg 1 te Veendam, voor de bouw van tank T2608.