BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 9: 27 februari - 5 maart 2017

 • 27 februari 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming

  Aan Combinatie Ommelanderdiek is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verbod op het verplaatsen van eieren en nesten van scholekster, graspieper en witte kwikstaart vanwege de geplande werkzaamheden aan de primaire waterkering tussen Eemshaven en Delfzijl van km 38.70 tot en met km 27.00. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit schriftelijk (niet per e-mail) bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen, tot zes weken na...

 • 27 februari 2017 | aankondiging

  Subsidiemogelijkheden bij Incidenteel Cultuurbudget

  Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen: • participatie: meedoen aan culturele activiteiten; • de presentatie van het Groninger erfgoed; • publieksbereik; • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan); • (inter)nationale en regionale samenwerking; • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording. U kunt vanaf nu een aanvraag...

Week 8: 20 - 26 februari 2017

 • 25 februari 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen voor realisatie van Methaanreactor 3 inclusief bijbehorend equipement op het terrein van Suiker Unie Vierverlaten.

 • 24 februari 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Gansewinkel Milieutechniek, Adriaan Tripweg 11 in Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Van Gansewinkel Milieutechniek, Adriaan Tripweg 11 in Veendam, voor het bouwen van een Sil-overkapping op bestaande betonwanden.

 • 23 februari 2017 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Matthenesserweg 1 nabij Mensingeweer

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Matthenesserweg 1 nabij Mensingeweer. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 6 april 2017 ter inzage bij de...

 • 22 februari 2017 | bodembeschermingsvergunning

  Instemming saneringsplan locatie Doorsneeweg (voormalige Avebe-locatie) te Nieuwe Pekela

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Doorsneeweg te Nieuwe Pekela. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 6 april 2017 ter inzage bij de gemeente Pekela.

 • 21 februari 2017 | milieueffectrapportage besluit

  121e wijziging van het bestemmingsplan (regeling van windenergie)

  Officiële bekendmaking van de Stadt Haren (Ems) 121e wijziging van het bestemmingsplan (regeling van de windenergie) De commissie voor bouwen en planning van de Stadt Haren (Ems) heeft op 06-12-2016 de openbare tervisielegging conform § 3 lid 2 van het Duitse Bouwwetboek (BauGB) en de inspraak van de overheden en overige verantwoordelijken voor openbare belangen conform § 4 lid2 BauGB van het ontwerp van de 121e wijziging van het (voorbereidend) bestemmingsplan [Flächennutzungsplan]...

 • 20 februari 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Delesto B.V., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum

  Aan het volgende bedrijf is in ontwerp een vergunning Wet natuurbescherming verleend: Delesto B.V., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum (bestaande situatie warmtekrachtcentrale). Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 20 februari 2017 tot en met 2 april 2017 kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten, afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP in Groningen of bij natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. In deze periode kunnen ook...

 • 20 februari 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Besluit Wet Natuurbescherming

  Een vergunning Wet Natuurbescherming is verleend voor wijziging van het melkveebedrijf aan: Maatschap A. de Vos-Verkleij, Tweekarspelenweg 18, 9697 XZ Blijham. Belanghebbenden kunnen van 20 februari tot en met 3 april 2017 beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, Afd. Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • 20 februari 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning FrieslandCampina Cheese & Butter BV, Noorderringweg 33 te Marum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: FrieslandCampina Cheese & Butter BV, Noorderringweg 33 te Marum voor nieuwbouw van een magazijn en MER ruimte.

Week 7: 13 - 19 februari 2017

 • 18 februari 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Wet natuurbescherming vergunningen onderzoek Rottumeroog en Zuiderduintjes

  Wet natuurbescherming vergunningen verleend voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door W.A. Wesselman van de Universiteit Utrecht en L.Govers van de Rijksuniversiteit Groningen op 22 februari 2017 op respectievelijk Rottumeroog en Zuiderduintjes. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn van 20 februari 2017 tot en met 2 april 2017 tegen dit besluit schriftelijk, op papier, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 18 februari 2017 | aankondiging

  Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

  Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen ligt van 20 februari 2017 tot en met 3 april 2017 ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken. Gedeputeerde Staten behandelen de reacties in de Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen 2018. Naar aanleiding van de reacties kan het ontwerp Natuurbeheerplan Groningen worden aangepast.

 • 17 februari 2017 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Industrieweg 31 te Hoogezand

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Industrieweg 31 te Hoogezand. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 30 maart 2017 ter inzage bij de gemeente...

 • 17 februari 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Coöperatie AVEBE U.A. M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Coöperatie AVEBE U.A. M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal betreft nieuwbouw monsteranalysegebouw.

 • 17 februari 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Reym B.V., Valgenweg 7, Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een (revisie)vergunning te verlenen aan Reym B.V. voor het wijzigen van de inrichting aan de Valgenweg 7 in Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.