Bekendmakingen

Week 24: 10 - 16 juni 2019

 • Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning Sita Recycling Services Noord-Oost B.V., Meihuizenweg 25 te Wildervank

  16 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. gelegen aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank; wijziging door ambtshalve energievoorschriften toe te voegen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming Graaf Adolfstraat te Groningen

  15 juni 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan De Huismeesters ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaats van een Gewone dwergvleermuis, vanwege na-isolatie van woningen aan de Graaf Adolfstraat, te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • Statencommissievergaderingen

  15 juni 2019 | aankondiging

  De openbare vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. De agenda van de vergadering van de Statencommissie op 19 juni om 10.30 uur vermeldt onder andere onderstaande bespreekpunten: - Realisatiebesluit extra sneltrein Groningen-Winschoten - Rapportage T1-2019 Aanpak Ring Zuid - Financiering grondaankopen N33-Midden - Geschiedenis provinciale staten van Groningen Vervolg vergadering op 26 juni 2019 om 10.30 uur onder andere: -...

 • Omgevingsvergunning J. Wildeman Storage & Logistics B.V., Industrieweg 4 te Hoogezand

  15 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan J. Wildeman Storage & Logistics B.V., Industrieweg 4 te Hoogezand, voor ambtshalve wijziging Energievoorschriften. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juli 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Ontwerp-ontgrondingsvergunning versterking van de regionale keringen aan de noord en zuidzijde van het Reitdiep

  15 juni 2019 | ontgrondingenvergunning

  Waterschap Noorderzijlvest heeft een aanvraag ingediend voor het ontgronden van (gedeelten van) percelen voor de versterking van de regionale keringen aan de noord en zuidzijde van het Reitdiep (deelgebied 5). De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juni tot en met 29 juli 2019 ter inzage in de gemeentehuizen van Westerkwartier en Het Hogeland.

 • MER en vergunningaanvraag RWE verhoging meestook biomassa in kolencentrale Eemshaven

  14 juni 2019 | milieueffectrapportage besluit

  RWE Eemshaven Holding II B.V. (RWE) is van plan het aandeel biomassa in de RWE Eemshavencentrale te verhogen van 800 naar 1600 kton/jaar. Dit voornemen is op grond van het Besluit m.e.r., onderdeel C 18.4, m.e.r.-plichtig. RWE heeft, met inachtneming van het advies voor de reikwijdte en het detailniveau, het MER opgesteld en samen met de vergunningaanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten.  Het MER, de...

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Hogestraat 4 te Loppersum

  13 juni 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Hogestraat 4 te Loppersum. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 25 juli 2019 ter inzage bij de gemeente Het...

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Kalkwijk tegenover nr. 139 te Hoogezand

  12 juni 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Kalkwijk tegenover nr. 139 te Hoogezand. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 25 juli 2019 ter inzage bij de...

 • Instemmingsbesluit monitoringsplan Windpark N33

  10 juni 2019 | natuurbeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben ingestemd met het monitoringsplan Windpark N33. Het monitoringsplan vloeit voort uit de Natuurbeschermingswetvergunningen en de Flora- en Faunawetontheffingen van Windpark N33. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn van 10 juni 2019 tot en met 22 juli 2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Week 23: 3 - 9 juni 2019

 • Omgevingsvergunning Avebe U.A., Avebe-weg 1 te Foxhol

  08 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen waarop de reguliere procedure van toepassing is: - Avebe U.A., Avebe-weg 1 te Foxhol, voor de procesoptimalisatie cationics MP-fabriek.

 • Omgevingsvergunning Avebe U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  08 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Avebe U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal, het aanpassen van een waterfabriek.

 • Kennisgeving m.e.r.-procedure uitbreiding EEW Delfzijl met monoslibverbrandingsinstallatie

  07 juni 2019 | milieueffectrapportage besluit

  EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. heeft op 28 mei 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke mededeling ingediend van het voornemen de Waste to Energy plant in Delfzijl uit te breiden met een mono-slibverbrandingsinstallatie. Op grond van categorie 18.4 van bijlage C van het Besluit m.e.r. is deze uitbreiding met een vierde lijn m.e.r.-plichtig. De mededeling ligt tijdens kantooruren ter inzage van 11 juni tot en met 23 juli 2019. - in het gemeentehuis van de...

 • Omgevingsvergunning (Wabo) AkzoNobel Chemicals BV (Nouryon), locatie Oosterhorn 4 te Farmsum

  06 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan AkzoNobel Chemicals BV (Nouryon), voor het wijzigen (intrekken deelterrein) van de inrichting aan de Oosterhorn 4 te Farmsum. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 juli 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Renewi Nederland B.V., locatie Industriestraat 34 te Stadskanaal

  06 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om vergunningvoorschriften te wijzigen van Renewi Nederland B.V. voor de inrichting aan de Industriestraat 34 te Stadskanaal. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Stadskanaal.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Madepolder Beheer BV, Glasvezel 2 te Westerbroek

  06 juni 2019 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan Madepolder Beheer BV, Glasvezel 2 te Westerbroek, voor het bouwen, het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 juli 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.