Bekendmakingen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in principe digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Week 14: 30 maart - 5 april 2020

 • Omgevingsvergunning buiten behandeling laten: Wintermolen B.V., Perceel Uithuizermeeden

  04 april 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling laten: Wintermolen B.V., Perceel Uithuizermeeden, Kadastrale sectie H, Kadastraal perceelnummer 177, voor het voor het realiseren van een windmolen.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) H. Nieboer en Zonen B.V., de Vosholen 113, Sappemeer

  04 april 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning van H. Nieboer en Zonen B.V., de Vosholen 113 te Sappemeer, ambtshalve gewijzigd naar aanleiding van het Landelijk Afvalbeheerplan 3. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 mei 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Omgevingsvergunning EcoFuels Netherlands B.V., Westlob te Eemshaven

  04 april 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is in verband met het opstellen van een MER-besluit: - EcoFuels Netherlands B.V., Westlob te Eemshaven, voor de uitbreiding van de inrichting.

 • Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  04 april 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor een stortontheffing cat 21 en 27b.

 • Besluit Wet natuurbescherming 2 Sisters Storteboom BV, Provincialeweg 70 te Kornhorn

  04 april 2020 | aankondiging

  Wij hebben een ontwerp Wet natuurbeschermingvergunning verleend aan 2 Sisters Storteboom BV voor het in werking hebben van een pluimveeslachterij, Provincialeweg 70 te Kornhorn. De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 4 april 2020, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de inzagetermijn, op dit ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze uitbrengen aan Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus 610, 9700 AP...

 • Melding Activiteitenbesluit Solidus Solutions Board B.V., Halmstraat 1 te Groningen

  04 april 2020 | meldingen

  Gedeputeerde Staten maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen: Solidus Solutions Board B.V., Halmstraat 1 te Groningen, veranderingsmelding - stoomketel optimalisatie. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • Besluit wet natuurbescherming Hoveniersbedrijf Tunnes Rozema

  04 april 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Hoveniersbedrijf Tunnes Rozema ontheffing verleend voor het gebruik van het persluchtgeweer bij de bestrijding van rattenoverlast bij boerenbedrijven, bedrijfslocaties, recreatieplassen en overige locaties met rattenoverlast in de provincie Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Evonik Peroxide Netherlands B.V., Oosterhorn 14 te Farmsum

  04 april 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de omgevingsvergunning van Evonik Peroxide Netherlands B.V., Oosterhorn 14 te Farmsum, ambtshalve te wijzigen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelingen zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • M.e.r.-procedure dijkversterking Lauwersoog-Vierhuizergat

  02 april 2020 | milieueffectrapportage besluit

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat de inspraak over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor het project 'Versterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat' van start gaat.  De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) ligt van 6 april tot en met 18 mei 2020 ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, op werkdagen tijdens kantooruren. De NRD is ook te vinden op de website van het waterschap Noorderzijlvest....

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Zwet 40 te Delfzijl

  01 april 2020 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Zwet 40 te Delfzijl. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 14 mei 2020 ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

Week 13: 23 - 29 maart 2020

 • Omgevingsvergunning Bio-Energie Veendam, Spoorhavenweg 26 te Veendam

  28 maart 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Bio-Energie Veendam, Spoorhavenweg 26 te Veendam, voor nieuwbouw co-vergister.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) locatie Oosterhorn 20 te Farmsum

  28 maart 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de bij besluit van 19 augustus 1997 (kenmerk 97/9144/34/B.42, RMM) voor de inrichting aan Oosterhorn 20 te Farmsum verleende vergunning ambtshalve te wijzigen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  28 maart 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor melding acceptatie afval Woltersum.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming roekenbeheerplan gemeente Westerwolde

  28 maart 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Westerwolde ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van nesten van roeken op overlastlocaties in Ter Apel, Ter Apelkanaal en Jispingboermussel. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning Perceel grenzend aan A.G. Wildervanckkanaal te Zuidbroek, Baggerdepot Zuidbroek

  28 maart 2020 | overig

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij ambtshalve de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hebben gewijzigd: - Perceel grenzend aan A.G. Wildervanckkanaal te Zuidbroek, Baggerdepot Zuidbroek, de omgevingsvergunning, van 22 maart 2011, nr. 2011-12.648/12, MV, voor het actualiseren van de vergunning naar aanleiding van het Landelijk Afvalbeheerplan 3. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 mei 2020 beroep instellen bij de...