Bekendmakingen

Week 3: 14 - 20 januari 2019

 • Omgevingsvergunning Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., Fabriekslaan 12 te Groningen

  19 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., Fabriekslaan 12 te Groningen, voor het plaatsen van een ISO container chloorbleekloog, 22 februari 2019.

 • Melding Activiteitenbesluit Kisuma Chemicals BV

  19 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 7 januari 2019 een melding op grond van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Kisuma Chemicals BV voor het ver- en aanleggen van een rondweg. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • Omgevingsvergunning Delamine, Oosterhorn 8 te Farmsum

  19 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Delamine, Oosterhorn 8 te Farmsum, voor het verplaatsen van een pomp en het bouwen van een nieuwe pomp, inclusief fundering.

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - De Vlijt 8 te Bedum

  19 januari 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Het Hogeland ontheffing verleend voor het verbod van vernietigen van verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis en verstoren van individuen. Dit vanwege de sloop van De Vlijt 8 te Bedum. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  19 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor een aanvraag stortontheffing voor Cat. 21.

 • Besluit Wet natuurbescherming vleeskalverenbedrijf locatie Jan Gosses Wijk 17, 9367 TE De Wilp

  19 januari 2019 | natuurbeschermingsvergunning

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend aan: - Kalvermesterij Hooijer bv, voor het in werking hebben en uitbreiden van een vleeskalverenbedrijf aan de Jan Gosses Wijk 17, 9367 TE De Wilp. De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 19 januari 2019, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Statencommissievergaderingen

  19 januari 2019 | aankondiging

  De openbare vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. - vergadering Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid op 23 januari 2019 om 14.00 uur; - vergadering Statencommissie Mobiliteit, economie en energie op 23 januari 2019 om 18.00 uur; - vergadering Statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid op 30 januari 2019 om 14.00 uur. Op de pagina met het vergaderschema vindt u actuele vergaderdata, -tijden, agenda's en...

 • Besluit m.e.r.-beoordeling uitbreiding productiecapaciteit Nippon Electric Glass te Westerbroek

  18 januari 2019 | milieueffectrapportage besluit

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat Electric Glass Fiber NL, B.V. geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een revisievergunning overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de uitbreiding van de productie van gesmolten glas van 98.000 naar 165.000 ton/jaar aan de Energieweg 3 te Westerbroek. Het besluit en...

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Topbrands Europe B.V., Henry Fordlaan 6 te Kolham

  17 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij van plan zijn om de omgevingsvergunning voor de inrichting van Topbrands Europe B.V., Henry Fordlaan 6 te Kolham, te wijzigen door ambtshalve energievoorschriften toe te voegen. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Vastgesteld inpassingsplan 'Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier' ter inzage

  14 januari 2019 | aankondiging

  Provinciale Staten van Groningen hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan 'Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier' vastgesteld. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Het gaat om wijzigingen naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen, het aanpassen van enkele regels, het opschuiven van de plangrens, het uitbreiden van het plangebied met enkele gronden en het aanpassen van de toelichting naar...

Week 2: 7 - 13 januari 2019

 • Omgevingsvergunning Coöperatie AVEBE U.A., Avebe-weg 1 te Foxhol

  12 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., voor het bouwen van een weegbrug, Avebe-weg 1 te Foxhol. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Omgevingsvergunning Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum

  12 januari 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum, het uitbreiden van tijdelijke kantoren, 5 februari 2019.

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - Melisseweg 17 te Groningen

  12 januari 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is 20 december 2018 aan Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. ontheffing verleend vanwege herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) van het voormalige schoolcomplex aan de Melisseweg 17 te Groningen. Deze ontheffing is technisch gewijzigd ten aanzien van de uiterste kapdatum (voorschift 11b). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel 'houtopstanden'

  12 januari 2019 | overig

  Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 4.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, ontheffing hebben verleend voor herbeplanting op andere grond dan waar de velling heeft plaatsgevonden. De vellingslocaties bevinden zich evenals de locaties waar zal worden herbeplant, in de gemeente Groningen (Meerstad). Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet Natuurbescherming dhr. F. Westerman, Zevenmeersveenweg 9, 9951 VT Sellingen

  12 januari 2019 | aankondiging

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het veebedrijf van: - Dhr. F. Westerman, Zevenmeersveenweg 9, 9951 VT Sellingen (wijzigingsvergunning opfok geitenbedrijf met overig rundvee en paarden). De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 12 januari 2019, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie...