Bekendmakingen

Week 49: 2 - 8 december 2019

 • Omgevingsvergunning Coöperatie Avebe U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  07 december 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Coöperatie Avebe U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal, voor het plaatsen van een tijdelijke opslagvoorziening voor zwavelzuur. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Westerwolde.

 • Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling H. Nieboer en Zonen B.V., de Vosholen 113, 9611 TE Sappemeer,

  07 december 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), niet verder te behandelen vanwege onvolledigheid. Dit besluit is op de hierna genoemde datum bekendgemaakt aan de aanvrager: - H. Nieboer en Zonen B.V., de Vosholen 113, 9611 TE Sappemeer, vergroten opslagcapaciteit plastics rejects, 27 november 2019. Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen...

 • Melding Activiteitenbesluit Bio-energie Veendam V.O.F., Spoorhavenweg 26 te Veendam

  07 december 2019 | meldingen

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de volgende melding: Bio-energie Veendam V.O.F., Spoorhavenweg 26 te Veendam, melding heeft betrekking op het uitbreiden van een opslagloods. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming gemeente Groningen, Roekenbeheerplan

  07 december 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk wegnemen of beschadigen van nesten van roeken, in het kader van het roekenbeheerplan Groningen voor vier overlastlocaties in Ten Boer, Groningen en Noord-Laren. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1, Groningen

  07 december 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., voor het verstrekken van een verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor het jaar 2020, Winschoterweg 1, Groningen.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Oosterhof Holman Infra B.V. (Gruno Recycling)

  07 december 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij besloten hebben de aan Gruno Recycling, bij besluit van 2 februari 2010 (kenmerk: 2010-12.480/5, MV) verleende vergunning, ambtshalve te wijzigen naar aanleiding van wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3). Belanghebbenden kunnen tot en met 20 januari 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming Faunabeheereenheid, ganzenbeheer

  07 december 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de Faunabeheereenheid Groningen ontheffing verleend voor het verbod op het opzettelijk doden van grauwe gans, kolgans en brandgans en voor het verbod op het opzettelijk wegnemen van nesten en het rapen van eieren van grauwe gans. Deze ontheffing is verleend voor het voorkomen en beperken van schade aan gewassen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Wijziging aanwijzingsbesluit nijlgans en verwilderde boerengans

  07 december 2019 | aankondiging

  Het aanwijzingsbesluit nijlgans en verwilderde boerengans van 7 juli 2015 wordt gewijzigd. De kaart met ganzenfoerageergebieden gaat deel uitmaken van het besluit. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 januari 2020 tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet natuurbescherming wijziging ontheffing doden van reeën

  07 december 2019 | aankondiging

  De op 5 april 2016 aan Faunabeheereenheid Groningen verleende ontheffing voor het doden van reeën wordt gewijzigd. In het besluit wordt de kaart met ganzenfoerageergebieden opgenomen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Begeman Milieutechniek B.V., Warvenweg 20 te Farmsum

  07 december 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Begeman Milieutechniek B.V. de ambtshalve wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan, Warvenweg 20 te Farmsum. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Wijziging ontheffing vossen en konijnen

  07 december 2019 | aankondiging

  De op 23 maart 2016 aan Faunabeheereenheid Groningen verleende ontheffing voor het doden van vossen en konijnen wordt gewijzigd. In het besluit wordt de kaart met ganzenfoerageerbebieden opgenomen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Terinzagelegging ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening

  02 december 2019 | aankondiging

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 26 november 2019 het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen en het ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Actualisatie Omgevingsvisie Dit actualisatieplan bevat wijzigingen in de per 6 februari 2019 geactualiseerde Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebleken is dat er aanleiding bestaat om de Omgevingsvisie op een aantal onderdelen aan te passen. De...

Week 48: 25 november - 1 december 2019

 • Sluiting provinciehuis

  01 december 2019 | aankondiging

  Het provinciehuis is gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020 vanwege kerst en oud en nieuw. De bruggen en sluizen worden wel bediend. Vanaf 2 januari is het provinciehuis vanaf 7.30 uur weer geopend.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Simmeren Schroot B.V., Winschoterweg 1A te Groningen

  30 november 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning van Simmeren Schroot B.V., Winschoterweg 1A te Groningen, ambtshalve gewijzigd naar aanleiding van het Landelijk Afvalbeheerplan 3. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 januari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • Omgevingsvergunning Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum

  30 november 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum, voor het plaatsen van een nieuwe tank.