BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 38: 17 - 23 september 2018

Week 37: 10 - 16 september 2018

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap P.J. Boerland en J.H. Boerland-Wolbers, Noorderdiep 19, 9501 XA Stadskanaal (vleeskuikenhouderij) - Agroservice Tuenter, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten (geitenhouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 1 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken...

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Keurentjes VOF, Dijksterweg 15, 9978 TB Hornhuizen (melkrundvee en schapen) - J.M.M., G.M. en J.G.J. ter Haar, Hoofdweg 8, 9615 AE Kolham (melkrundvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 15 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Kooiweg te Froombosch

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan provincie Groningen afdeling Mobiliteit-Projecten ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren of vernielen van vaste rustplaatsen van heikikker. Dit vanwege het inrichten van compensatiegebied voor groene glazenmaker aan de Kooiweg te Froombosch. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 15 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning AkzoNobel Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - AkzoNobel Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum, voor solid soda dosering fase 1 Milieu.

 • 15 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer, voor proefinjectie CO2-injectie Sappemeer.

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Statencommissievergaderingen

  De openbare vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. De agenda van de vergadering van de Statencommissies vermeldt onder andere onderstaande bespreekpunten: - commissievergadering Ruimte, natuur en leefbaarheid op 19 september 2018 om 14.00 uur; - commissievergadering Mobiliteit, economie en energie op 19 september 2018 om 18.00 uur; - commissievergadering Bestuur, financiën en veiligheid op 26 september 2018 om 14.00 uur. Op de ...

 • 14 september 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontgrondingsvergunning stichting Het Groninger Landschap

  Vergunning overeenkomstig de Ontgrondingenwet verleend aan stichting Het Groninger Landschap voor het gedeeltelijk ontgronden van een aantal percelen vanwege de herinrichting Polder Breebaart. Belanghebbenden kunnen tot en met 25 oktober 2018 beroep instellen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep wordt ingesteld kan ook de Voorzitter voornoemd worden gevraagd voor het verlenen van de vergunning een voorlopige...

 • 13 september 2018 | aankondiging

  Bekendmaking omgevingsvergunningsprocedure aanleg ligplaats voor grote schepen in haven Emden

  Openbare bekendmaking over de omgevingsvergunningsprocedure voor de aanleg van een ligplaats voor grote schepen in de haven van Emden De Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direktion, Geschäftsbereich VI – wasserwirtschaftliche Zulassungsverfahren -, Ratsherr-Schulze-Str. 10 in D-26122 Oldenburg, heeft overeenkomstig de aanvraag van Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Emden het plan voor de aanleg van een ligplaats voor grote schepen in de...

Week 36: 3 - 9 september 2018

 • 09 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delesto B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan Delesto B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum, voor het wijzigen van het melden van niet significante ongewone voorvallen. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 oktober 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 08 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal, voor het plaatsen van bedrijfslogo's.

 • 08 september 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - Woningstichting Wierden en Borgen

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Wierden en Borgen ontheffing verleend voor het verbod van verstoren van gewone dwergvleermuis en laatvlieger en het vernietigen en beschadigen van hun verblijfplaatsen, vanwege het renoveren van woningen aan de Pastoor J. Martensstraat 10 te Wehe Den Hoorn. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 08 september 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - Woonborg Kievitweg 1-24 te Haren

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woonborg ontheffing verleend voor het verbod van vernielen en/of beschadigen van verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis en het verstoren van individuen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Dit vanwege het isoleren van woningen aan de Kievitweg 1-24 te Haren. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 08 september 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontwerp-ontgrondingsvergunning ENGIE Energie Nederland N.V., locatie Robbenplaatweg 17, Eemshaven

  ENGIE Energie Nederland N.V. te Zwolle heeft een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk ontgronden van een perceel aan de Robbenplaatweg 17, Eemshaven, voor de bouw van een grootschalig zonnepanelenpark. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen tot en met 22 oktober 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Eemsmond.

 • 08 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap Wijnholds, Wollingboerweg 22, 9545 VC Bourtange (vleeseenden- of vleeskuikenbedrijf) - A.L. ten Have Mellema, M.B. en D.H. ten Have, Ulsderweg 8-10, 9686 XX Beerta (varkenshouderij) - Maatschap Deiman-Ottens, Zijdstukkerweg 8, 9501 LB Stadskanaal (melkrundveehouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 1 september 2018, zes weken ter...