BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 17: 24 - 30 april 2017

 • 24 april 2017 | omgevingsvergunning

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Akzo Nobel

  Omgevingsvergunning verleend aan Akzo Nobel Chemicals BV (MEB), Oosterhorn 4 te Farmsum (vervanging koelinstallatie). Belanghebbenden kunnen tot en met 5 juni 2017 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 24 april 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Woningcorporatie Wold & Waard

  Aan Woningcorporatie Wold & Waard is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verbod van opzettelijk storen van huismus en gewone dwergvleermuis en wegnemen van rustplaatsen van deze soorten. Dit vanwege de geplande sloop van 42 woningen voor de nieuwbouw van 35 woningen aan de G.P. Beukemalaan, Noorderlaan en Noorderdwarslaan in de gemeente Grootegast. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 24 april 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming voor wadlooptochten naar Rottumeroog voor de periode 2017-2019

  Aan Wadloopvergunninghouders is een identieke vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor het houden van wadlooptochten naar Rottumeroog voor de periode 2017-2019. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 24 april 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Maatschap Westers, Tilstraat H 52, 9663 TD Nieuwe Pekela

  In ontwerp is een vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor wijziging van het melkveebedrijf: Maatschap Westers, Tilstraat H 52, 9663 TD Nieuwe Pekela Belanghebbenden kunnen van 24 april tot en met 6 juni 2017 op dit besluit schriftelijk een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afd. Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen of via loketvergunningen@provinciegroningen.nl. Mondeling zienswijzen kunt u indienen via telefoon 050-316 45 43.

 • 24 april 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Maatschap Van Echtelt-Van der Horst, Oosterseweg 52B, 9785 TB Zuidwolde

  In ontwerp is een vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor wijziging van het melkveebedrijf: Maatschap Van Echtelt-Van der Horst, Oosterseweg 52B, 9785 TB Zuidwolde Belanghebbenden kunnen van 24 april tot en met 6 juni 2017 op dit besluit schriftelijk een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afd. Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen of via loketvergunningen@provinciegroningen.nl. Mondelinge zienswijzen kunt u indienen via telefoon 050-316 45...

 • 24 april 2017 | aankondiging

  Besluiten Wet natuurbescherming

  Aan de volgende bedrijven is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: - W.O. Visscher, Paaptilsterweg 21, 9982 XP Uithuizermeeden; pluimveebedrijf. - Maatschap Grashuis, Oostumerweg 9, 9893 TB Garnwerd; melkrundveebedrijf. - Delesto B.V., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum; warmtekrachtcentrale. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 24 april 2017 tot en met 4 juni 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150,...

 • 24 april 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Stichting Nijestee

  Aan Stichting Nijestee is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verbod van opzettelijk storen van huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis en vernielen van verblijfplaatsen van deze soorten voor de geplande isolatiewerkzaamheden en vervangen van daken in de wijk Oosterpark te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 24 april 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Rectificatie Wet natuurbeschermings vergunning L. Govers Rottum

  Aan mevrouw L. Govers is een Wet natuurbescherming vergunning verleend voor het uitvoeren van onderzoek op Zuiderduintjes, onderdeel van gesloten gebied Rottum.

 • 24 april 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Wet natuurbescherming vergunning KNRM Reddingsmaatschappij Rottum

  Aan KNRM Reddingsmaatschappij is een Wet natuurbescherming vergunning verleend voor het mogen uitvoeren van verkenningen in het kader van hulpverlening en redding op zee in het gebied Rottum dat op grond van de wet beperkt toegankelijk is. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 24 april 2017 tot en met 4 juni 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • 24 april 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Top Trans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Top Trans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn voor het bouwen van een overkapping.

Week 16: 17 - 23 april 2017

 • 22 april 2017 | mededelingen

  Concept-begroting Waddenfonds 2018 ligt ter inzage

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat de conceptbegroting 2018 voor de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds tot 5 juni 2017 ter inzage ligt. De stukken liggen in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

 • 22 april 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning locatie CS in Scheemda

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn te verlengen. - Locatie CS in Scheemda, bouw bordes voor koelerbanken, verlengd tot 31 mei 2017.

 • 22 april 2017 | mededelingen

  Vaststelling Natuurbeheerplan Groningen 2018

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 18 april 2017 het Natuurbeheerplan Groningen 2018 hebben vastgesteld. Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen heeft van 20 februari tot en met 3 april 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in staat gesteld om schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijzen over het ontwerp kenbaar te maken. Gedeputeerde Staten hebben de reacties behandeld in de Nota Reacties en Commentaar.

 • 21 april 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning locatie Kwelderweg 15, 9979 XN Eemshaven

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen: - Kwelderweg 15, 9979 XN Eemshaven, vervanging en nieuwbouw schoorsteen, verlengd tot 2 juni 2017.

 • 19 april 2017 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie waterbodem Clingeweg te Midwolda. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 1 juni 2017 ter inzage bij de gemeente Oldambt.