Bekendmakingen

Week 33: 12 - 18 augustus 2019

 • Omgevingsvergunning Gebroeders Borg Recycling B.V., Metaalpark 9 te Farmsum

  17 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is en welke tevens als melding Activiteitenbesluit is ingediend: - Gebroeders Borg Recycling B.V., Metaalpark 9 te Farmsum, voor het realiseren van twee windturbines

 • Intrekking Waterwetvergunning locatie van De Brede School, Nieuweweg 57B te Nuis

  17 augustus 2019 | onttrekkingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Westerkwartier een intrekkingsbesluit verleend wegens de beëindiging van een warmte-koudeopslag in de bodem voor de locatie van De Brede School, Nieuweweg 57B te Nuis. Tot en met 30 september 2019 ligt het besluit met bijbehorende stukken ook ter inzage op werkdagen bij de gemeente Westerkwartier. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Omgevingsvergunning Roba Metals B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum

  17 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Roba Metals B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum, het vervangen van een gietmachine, 24 september 2019.

 • Omgevingsvergunning Topbrands Europe B.V., H. Fordlaan 6, Kolham

  17 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Topbrands Europe B.V., H. Fordlaan 6, Kolham, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te weten diverse veranderingen in de hallen A tot en met D. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen te Hoogezand.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Eska Graphic Board, Noorderstraat 394 te Sappemeer

  17 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Eska Graphic Board, Noorderstraat 394 te Sappemeer, verzoek wijziging CO2 vergunning.

 • Mededeling Verda - start m.e.r.-procedure

  16 augustus 2019 | milieueffectrapportage besluit

  Verda heeft op 8 augustus 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke Mededeling ingediend van het voornemen een bedrijf op te richten op industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl. Het project van Verda is bedoeld om uit geshredderd niet-gevaarlijk polymerenafval brandstoffen terug te winnen, gerecyclede chemische producten en biogas te produceren.  Met het indienen van de Mededeling is de wettelijke (uitgebreide) m.e.r.-procedure gestart. Op grond van Cat. D18.1 en...

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Nouryon Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum

  16 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben de voor de inrichting van Nouryon Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum, verleende omgevingsvergunning deels ingetrokken. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 september 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Ontbrandingstoestemmingen Vuurwerk locatie Hondswarf te Siddeburen en locatie Slochterdiep/Boslaan te Slochteren

  16 augustus 2019 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemmingen verleend aan: - Katan Vuurwerk voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Hondswarf te Siddeburen op 27 september 2019 tussen 21.00 en 22.00 uur - Katan Vuurwerk voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Boslaan te Slochteren op 1 oktober 2019 tussen 21.00 en 22.00 uur. U kunt tot en met 27 september 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de...

 • Omgevingsvergunning (Wabo) J. Wildeman, Oosterhorn 4b, 9936 HD Farmsum

  15 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan J. Wildeman Storage & Logistics, Oosterhorn 4B te Farmsum, voor het intrekken van een voorschrift. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 september 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Mosterdmalerij te Loppersum

  12 augustus 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Mosterdmalerij te Loppersum. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 24 september 2019 ter inzage bij de gemeente...

Week 32: 5 - 11 augustus 2019

 • Omgevingsvergunning BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum

  11 augustus 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum voor het bouwen van een 10kV station.

 • Omgevingsvergunning Kisuma Chemicals B.V., Billitonweg 7 te Veendam

  10 augustus 2019 | ontgrondingenvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Kisuma Chemicals B.V., Billitonweg 7 te Veendam, voor de nieuwbouw van een laboratorium

 • Ontwerp-ontgrondingsvergunning beekherstel Ruiten Aa, traject Renneborg - Ter Walslage.

  10 augustus 2019 | ontgrondingenvergunning

  Prolander te Assen heeft een aanvraag ingediend voor verlenging van de geldigheidsduur met 2 jaar van de inwerking zijnde ontgrondingsvergunning voor ontgrondingswerkzaamheden voor het beekherstel Ruiten Aa, traject Renneborg - Ter Walslage. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 augustus tot en met 23 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Westerwolde en in het provinciehuis van Groningen.

 • Goedkeuring winningsplan zandwinning Botjeszandgat nabij Uiterburen

  10 augustus 2019 | ontgrondingenvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan het door BV Zand- en Grinthandel v/h H. Rijks en Zn te Gieten ingediende werkplan 2019 voor de zandwinning Botjeszandgat nabij Uiterburen. Het werkplan en ons besluit liggen tot en met 23 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Midden-Groningen en in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming Zoutkamp

  10 augustus 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Wierden en Borgen ontheffing verleend voor het verbod van vernielen van verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger en het verstoren van individuen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Dit vanwege het renoveren van woningen aan de Beatrixstraat 2 t/m 14 (even), 7 t/m 17 (oneven) en 23 t/m 31 (oneven) en de Prins Bernhardstraat 34, 36 en 35...