Bekendmakingen grondverkoop Prolander

De provincie Groningen is voornemens om een overeenkomst te sluiten met een partij (hierna te noemen “de gegadigde”), waarbij de provincie medewerking verleent om voor een belaste strook van 2 meter van 2 percelen cultuurgrond gelegen nabij de Hoornsedijk te Haren, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie N, nummer 267 groot ca. 350 m2, alsmede perceel kadastraal bekend gemeente Haren, sectie N, nummer 749 groot ca. 442 m2 (hierna te noemen “het perceel”) een opstalrecht te vestigen. 

De vestiging van het opstalrecht voor de belaste strook heeft betrekking op het aanleggen van een leiding/leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen, waarbij het gebruik van het perceel niet wijzigt. Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor medewerking aan het vestigen van het opstalrecht voor deze leidingen ten laste van het perceel.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor het vestigen van een opstalrecht voor voornoemde leiding(en) in aanmerking komt met betrekking tot het perceel, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie (uiterlijk op 14 maart 2024 tot 15.00 uur) een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van O202490302 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de vestiging van het opstalrecht met betrekking tot de gegadigde ten laste van het perceel.
De Provincie publiceert dit voornemen op 23 februari 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), O202490302, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.

 

De provincie Groningen is voornemens om een (kavel)ruilovereenkomst te sluiten met twee partijen (hierna te noemen “de eerste gegadigde” en “tweede gegadigde”), waarbij de provincie het erfperceel plaatselijk bekend Damsterweg 53 te Oosterwijtwerd en aanliggende cultuurgrond kadastraal bekend gemeente ’t Zandt, sectie H, nummers 59, 74 en 100 samen groot 115.250 m2 (hierna te noemen “het perceel”) verkoopt.

Het perceel betreft een vervangend woon/bedrijfsobject en ruilgrond (deels in eigendom en deels in erfpacht) dat als vervangende object dient in een ruiling. Van de eerste gegadigde koopt de provincie in de ruiling op vrijwillige basis, die op dit moment bereid is zaken te doen, een oppervlakte van 55.080 m2 ruilgrond (daarnaast wordt het huidige erfperceel van gegadigde gekocht door de overheid in het kader van het oplossen van bevingsproblematiek). De tweede gegadigde betreft een bloot eigenaar waar de eerste gegadigde reeds een duurzame relatie mee heeft. Met deze ruiling (die in combinatie wordt uitgevoerd met andere overheden) wordt een langslepend bevingsdossier opgelost. Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor verkoop door het sluiten van een (kavel)ruilovereenkomst voor het perceel.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een (kavel)ruilovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot het perceel, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie (uiterlijk op 14 maart 2024 tot 15.00 uur) een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van R202490201 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.


Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en gegadigde als haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de ruilovereenkomst met betrekking tot de gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 23 februari 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), R202490201, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.

 

De provincie Groningen is voornemens om een vaststellingsovereenkomst inzake verjaring te sluiten met een partij (hierna te noemen “de gegadigde”), waarbij de provincie medewerking verleent om percelen cultuurgrond gelegen nabij de Borgweg te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie U, nummer 3448 en 3449 tezamen groot 1757 m2 (hierna te noemen “het perceel”) te verkopen.

De vaststellingsovereenkomst inzake verjaring heeft betrekking op een tweetal percelen welke al sedert 1 juni 1990 als ware het zijn bezit aantoonbaar gebruikt wordt door gegadigde in de vorm van waterloop en schouwpad. Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor verkoop door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst inzake verjaring voor het perceel.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een vaststellingsovereenkomst inzake verjaring voor het perceel in aanmerking komt, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie (uiterlijk op 14 maart 2024 tot 15.00 uur) een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van V202490301 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.


Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de vestiging van het opstalrecht met betrekking tot de gegadigde ten laste van het perceel.


De Provincie publiceert dit voornemen op 23 februari 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), V202490301, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.

 

De provincie Groningen is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst met een partij (hierna te noemen “de gegadigde”) te sluiten, waarbij de Provincie (een gedeelte van) de percelen cultuurgrond gelegen aan de Provincialeweg te Wetsinge, kadastraal bekend gemeente Adorp, sectie F, nummers 49, 51, 60, 125, 132, 140, en een gedeelte van 248 en 239, groot ca. 558.920 m2 (hierna te noemen “het perceel”) in gebruik geeft tot en met 31 december 2024.    

Het in pacht uit te geven perceel vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van tussen de Provincie en gegadigde gesloten koopovereenkomst in het verleden, waarbij het tijdelijk voortgezet gebruik is bedongen indien en voor zover de Provincie voornoemde percelen niet als vervangende grond/doelrealisatie wordt ingezet. Met deze koopovereenkomst verkreeg de Provincie deze grond om de door de provincie beoogde provinciale doelen te kunnen realiseren.  

Gelet op het voorgaande, is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor dit gebruik voortvloeiende als verplichting vastgelegd in een koopovereenkomst voor het perceel en de  daaruit voortvloeiende afspraken inzake het voortgezet gebruik.  

Vervaltermijn 

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot het perceel, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie (uiterlijk op 14 maart 2024 tot 15.00 uur) een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl onder vermelding van G202490304 zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.  

 
Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en gegadigde als haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de geliberaliseerde pachtovereenkomst met betrekking tot de gegadigde. 
 
De Provincie publiceert dit voornemen op 23 februari 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), G202490304, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.