Bekendmakingen grondverkoop Blauwestad

Objectinformatie

Adres:         Scheepsmeter Blauwestad 
Perceel:     Gemeente WINSCHOTEN, sectie I, nummer 1469 deels
Perceelgrootte:     ± 198 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst met eigenaar adres Scheepsmeter 2 Blauwestad.

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het perceel Scheepsmeter 2 Blauwestad (eigenaar) voor de in de aanhef genoemde gronden. 

Restgronden

Het te verkopen perceelsgedeelte betreft restgrond, bestaande uit een wegberm/groenstrook grenzend aan het perceel van eigenaar. Naar het oordeel van de Provincie is eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoopovereenkomst en belang kan hebben bij verwerving van voormeld perceelsgedeelte.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 19 december 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34208/2022-121991, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 28 november 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Objectinformatie

Adres:         Cantharel 1 en 3 Blauwestad 
Perceel:     Gemeente MIDWOLDA, sectie M, nummer 2254 en 2501 deels
Perceelgrootte:     ± 22 m²  en 170 m²  

Voornemen tot aangaan overeenkomsten met eigenaren adressen Cantharel 1 en Cantharel 3 Blauwestad

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de zakelijk gerechtigde tot het perceel Cantharel 1 respectievelijk de eigenaar van het perceel Cantharel 3 Blauwestad (zowel tezamen als ook ieder afzonderlijk te noemen eigenaar) voor de in de aanhef genoemde gronden. 

Restgronden

De te verkopen perceelsgedeelten betreft restgrond, bestaande uit een groenstrook grenzend aan de percelen van de respectievelijke zakelijk gerechtigde en eigenaar. Naar het oordeel van de Provincie is eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoopovereenkomst en belang kan hebben bij verwerving van voormelde onderscheiden perceelsgedeelten.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 22 december 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34208/2022-123654, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 1 december 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).