Publicaties Blauwestad

Objectinformatie

Adres:         Redersplein/Rederssingel, Blauwestad 
Percelen:     gemeente WINSCHOTEN, sectie I, nummer 1454 deels 
Perceelgrootte:     ± 5.490 m2

Voornemen tot aangaan overeenkomst met (een projectvennootschap van) Geveke Bouw B.V. 

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met (een projectvennootschap van) Geveke Bouw B.V. (Geveke) voor de realisatie van fase 6 “Havenkade” – een woningbouwontwikkeling in Het Havenkwartier in Blauwestad – en de daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef genoemde gronden daarvan.

Geveke is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de Provincie is Geveke de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoopovereenkomst voor fase 6 (Havenkade) in Het Havenkwartier en de daaruit voortvloeiende verkoop van gronden daarvan.

De provincie Groningen zet met Blauwestad (gemeente Oldambt) in op nieuwbouw binnen een aantrekkelijk, karakteristiek, toekomstbestendig en duurzaam (gasloos) woningbouwprogramma. Deze wordt gerealiseerd in diverse woonsferen/-gebieden, gelegen in een unieke leefomgeving omringd door water en natuur. Het centrum van Blauwestad ligt in Het Havenkwartier, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Dit centrale deel van Blauwestad bevindt zich in een afrondende fase. Het project Havenkade is een belangrijk onderdeel hiervan. Naast een gevarieerd woningbouwprogramma, bestaande uit 40-70 grondgebonden woningen, appartementen zijn daarnaast of gecombineerd met werkfuncties en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk. De ontwikkeling krijgt organisch vorm, dat wil zeggen er dient de mogelijkheid te bestaan dat functies op basis van de vraag en binnen de gegeven stedenbouwkundige contouren nader worden ingevuld door de betrokken ontwikkelaar en koper van een woning/multifunctionele ruimte. Dat vraagt om een combinatie van kennis van de omgeving, ontwikkelkracht, stedenbouwkundige visie en technische, organisatorische en financiële bekwaamheid. Alle benodigde kennis en kunde om deze locatie voortvarend tot realisatie te brengen, met een marktconforme prijs voor de aankoop van de grond, moet bij een contractpartij zijn georganiseerd. 

Geveke voldoet aan voornoemde eisen. Daarbij is van bijzonder belang dat Geveke in 2016 op eigen initiatief een uniek plan met een breed woningbouwprogramma en genoemde functiemenging heeft uitgewerkt voor de ontwikkeling van Het Havenkwartier, meer specifiek fases 1 tot en met 6. Sindsdien heeft Geveke zich aanzienlijke kosten en moeite getroost en risico’s genomen om de ontwikkeling te realiseren. Zij heeft daarmee wezenlijk bijgedragen aan het beoogde woningbouwprogramma en functies van Het Havenkwartier. 

Fases 1 tot en met 4 van de ontwikkeling zijn inmiddels door Geveke gerealiseerd en verkocht, fase 5 wordt op dit moment gerealiseerd en is deels verkocht. Geveke heeft fase 6 nader uitgewerkt. Havenkade (fase 6) vormt het sluitstuk van deze bijzondere ontwikkeling rond de jachthaven in Het Havenkwartier. Geveke heeft hiervoor het nodige draagvlak verworven en zij kan zorgdragen voor een naadloze doorstroom en uitvoering van fase 6 na afronding van fase 5. Dat betekent dat op korte termijn, uiterlijk juni 2022, gestart kan worden met de verkoop van fase 6 en aansluitende start van de bouw begin 2023. 

De stedenbouwkundige contouren/plannen ten aanzien van Het Havenkwartier zijn al ruime tijd geleden openbaar gemaakt, in diverse (stedenbouwkundige) visies van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt (2015; Blauwestad aanpak 2015 - zichtbaarheid van kwaliteit, bestuursakkoord december 2016, bestuursakkoord mei 2020, inclusief proefverkaveling Het Havenkwartier). Het plan heeft vanaf 2019 aandacht gekregen in diverse vak- en dagbladen zoals het Dagblad van het Noorden en de NRC. Er hebben zich sinds 2019 geen andere partijen gemeld met interesse voor de locatie Havenkade.

Gelet op het voorgaande is de Provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de verkoopovereenkomst met Geveke en de daar daaruit voortvloeiende verkoop van de in de aanhef van deze publicatie genoemde gronden. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 31 mei 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34207/2022-039890, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en Geveke zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 10 mei 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

Objectinformatie

Adres:         Brugstraat/Hoofdstraat, Blauwestad
Percelen:     gemeente MIDWOLDA, sectie M, nummer 2708 deels en gemeente WINSCHOTEN, sectie I, nummer 1454 deels
Perceelgrootte:     ± 12.324 m2 (Extenzo) en ± 10.915 m2 onder voorbehoud (Geveke)

Voornemen tot aangaan overeenkomst met (een projectvennootschap van) Geveke Bouw B.V. en Extenzo Groningen B.V.

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met (een projectvennootschap van) Geveke Bouw B.V. (Geveke) en met Extenzo Groningen B.V. (Extenzo) ten behoeve van de realisatie van het project “Havenkwartier-Midden”, een woningbouwontwikkeling in Het Havenkwartier in Blauwestad. Havenkwartier-Midden kent een woningbouwprogramma van totaal 42 vrijstaande en geschakelde woningen en bestaat uit 2 onderscheiden gebieden, respectievelijk 21 (Geveke) en 31 (Extenzo) bouwkavels. De verkaveling wordt doorsneden met vaarten en onderling verbonden door meerdere bruggen en wegen.  

Voorafgaande selectieprocedure

Naar het oordeel van de Provincie komen Geveke en Extenzo in aanmerking voor de aan- en verkoop van de betreffende percelen. 

De stedenbouwkundige contouren/plannen ten aanzien van Havenkwartier-Midden zijn ruime tijd geleden openbaar gemaakt, in diverse (stedenbouwkundige) visies van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt (2015; Blauwestad aanpak 2015 - zichtbaarheid van kwaliteit, bestuursakkoord december 2016, bestuursakkoord mei 2020, inclusief proefverkaveling Het Havenkwartier). Het plan heeft vanaf 2019 aandacht gekregen in diverse vak- en dagbladen zoals het Dagblad van het Noorden en de NRC. Vervolgens heeft de Provincie begin 2020 een selectieprocedure georganiseerd. Na een voorselectie heeft de Provincie meerdere partijen uitgenodigd om in te schrijven en – ten behoeve van die inschrijving – een prestentatie te houden. De inschrijvingen van Geveke en Extenzo zijn beoordeeld als beste inschrijving. De Provincie heeft het resultaat van de selectieprocedure niet eerder gepubliceerd en doet zulks hierbij alsnog. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 31 mei 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34207/2022-039891, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie, Geveke en Extenzo zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 10 mei 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Objectinformatie

Adres:         Zuiderringdijk 12 Oostwold 
Perceel:     Gemeente MIDWOLDA, sectie M, nummer 1767 deels
Perceelgrootte:     ± 5.673 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst met eigenaar adres Zuiderringdijk 12 Oostwold

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het perceel Zuiderringdijk 12 Oostwold (eigenaar) voor de in de aanhef genoemde gronden. 

Restgronden

Het te verkopen perceel betreft restgrond, grenzend aan het perceel van eigenaar. Het perceel heeft geen rechtstreekse ontsluiting naar de openbare weg en kan enkel bereikt worden via het perceel van eigenaar. Naar het oordeel van de Provincie is eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de verkoopovereenkomst.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 31 mei 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34208/2022-039895, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 10 mei 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Objectinformatie

Adres:         Ekamperweg 5 
Perceel:     Gemeente MIDWOLDA, sectie M, nummer 2650 deels
Perceelgrootte:    ± 522 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst met koper/eigenaar adres Ekamperweg 5 Oostwold

De Provincie Groningen is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten met de koper/eigenaar van het perceel Ekamperweg 5 Oostwold (eigenaar) ten aanzien van de in de aanhef genoemde gronden. 

Restgronden

Het te verkopen perceel betreft restgrond, direct grenzend aan het perceel van eigenaar. Andere gegadigden zijn redelijkerwijs niet te verwachten. Naar het oordeel van de Provincie is eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komen voor de verkoop.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk op 31 mei 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bezwaar. 

Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk twintig kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. U dient dit tijdig vooraf te melden aan info@blauwestad.nl onder vermelding van K34208/2022-039898, zodat bij de aanvraag van het kort geding rekening kan worden gehouden met de verhinderingen van (de advocaat van) de Provincie. Zodra de datum van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te worden. 

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en eigenaar zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot verkoop dan sluiten wij in beginsel geen overeenkomst voordat de rechter uitspraak in het kort geding heeft gedaan. Indien evenwel zwaarwegende redenen zijn om toch over te gaan tot verkoop, dan kunnen wij besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar een overeenkomst te sluiten.

De Provincie publiceert dit voornemen op 10 mei 2022. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).