Bekendmakingen verhuur en verkoop grond

De provincie Groningen is wil een bedrijfsruimte met bijgebouwen en bedrijfswoning verkopen aan de Pop Dijkemaweg te Groningen. Hiervoor wordt een openbare selectieprocedure georganiseerd. Deze kennisgeving dient om een passende mate van openbaarheid te geven aan de (voorgenomen) verkoop van de objecten. 

Het betreft: 

  • De bedrijfsruimte met bijgebouwen, buitenterrein, erf, en ondergrond, staande en gelegen aan de Pop Dijkemaweg 41b te 9731 BC te Groningen; 
  • De bedrijswoning met garage/ berging, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Pop Dijkemaweg 41a te 9731 BC te Groningen.

De verkoop bij inschrijving wordt georganiseerd door Achterhof Makelaardij B.V., kantoorhoudende aan de Langestraat 40, 9804 PL Noordhorn, telefoonnummer: 0594-506223. Meer informatie over de te verkopen objecten en de diverse kavels waarop kan worden ingeschreven is te raadplegen via: www.achterhofmakelaardij.nl of www.fundainbusiness.nl 

Belangstellenden worden uitgenodigd om in te schrijven. Inschrijvingen worden beoordeeld op de prijs. Belangstellenden kunnen de inschrijfformulieren verkoopvoorwaarden inzien of opvragen bij voornoemd makelaarskantoor. 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag 1 december 2023 om 17.00 uur te zijn ontvangen op het makelaarskantoor. De voorlopige gunning zal uiterlijk donderdag 7 december 2023 plaatsvinden. Het voornemen tot gunning zal bekend worden gemaakt aan de inschrijvers. Na een opschortende termijn van twintig kalenderdagen, indien ongebruikt verstreken, zal de provincie definitief gunnen en een koopovereenkomst sluiten met de geselecteerde partij(en).

Gedeputeerde Staten van Groningen:

                        Namens dezen:
                    
                        Mevrouw M.D. Arends    
                    
                        Teamleider Areaalbeheer

                        Domein Uitvoering

De provincie Groningen is voornemens een perceel grond, groot ongeveer 0.12.25 hectare, gelegen nabij de Boerakkerweg 22 te Boerakker te verkopen aan de eigenaren van de Boerakkerweg 22 te Boerakker. 

Op basis van recente jurisprudentie van de Hoge Raad van 26 november 2021 dienen overheidslichamen bij de uitgifte van onroerend goed een selectieprocedure te doorlopen om gelijke kansen te bieden aan geïnteresseerden. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één reële gegadigde in aanmerking komt voor het verkochte perceel.

De provincie Groningen is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop, namelijk de eigenaren van de Boerakkerweg 22 te Boerakker. De eigenaren van de Boerakkerweg 22 te Boerakker komen als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

  • op het te verkopen perceelsgedeelte de toegangsweg is gelegen naar de Boerakkerweg 22 te Boerakker en de toegang tot het naastgelegen perceel grasland;
  • de eigenaar van het naastgelegen perceel grasland heeft aangegeven dat hij geen belangstelling heeft bij verkrijging van de eigendom van het verkochte aangezien er een erfdienstbaarheid  van weg ten behoeve van hem zal worden gevestigd waarmee de toegang tot zijn naastgelegen perceel grasland is gewaarborgd;
  • afgezien van de koper en de eigenaar van het naastgelegen perceel grasland er geen andere eigenaren percelen in eigendom hebben gelegen aan/nabij het verkochte perceel casu quo gebruik maken van het verkochte om toegang te kunnen verkrijgen tot andere percelen.

Rechtsmiddel

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en u van mening bent ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het perceelsgedeelte, dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het verkochte bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in het traject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn, waardoor na ommekomst het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. 

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mailbericht toezenden van de dagvaarding aan: grondzaken@provinciegroningen.nl  


Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:
Mevrouw M.D. Arends    

Teamleider Areaalbeheer

Domein Uitvoering