Bekendmakingen verhuur en verkoop grond

In verband met een adequaat beheer van provinciale eigendommen, is de provincie Groningen voornemens percelen landbouwgrond in pacht uit te geven. Hiervoor wordt een selectieprocedure georganiseerd. Deze kennisgeving dient om een passende mate van openbaarheid te geven aan de (voorgenomen) verpachting van de gronden.

Het betreft een perceel/ percelen:

  1. grasland gelegen aan de Spanjaardsdijk Zuid te Zuidhorn, met een grootte van 4.78.69 ha; welk perceel zal worden verpacht per 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026;
  2. bouwland, gelegen aan de EGD-wegte Spijk, met een totale grootte van 1.99.41 hectare; welk percelen zullen worden verpacht per 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2026;
  3. bouwlandgelegen aande Toppinga's-weg te Oudeschip,  met een gezamenlijke grootte van 40.58.70 ha; welke percelen zullen worden verpacht per 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024;
  4. bouwland gelegen aan de Hoofdweg te Tjuchem en de Laskwerderweg te Steendam,  met een gezamenlijke grootte van 74.43.25 ha, welke percelen zullen worden verpacht per 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

De gronden worden verpacht op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Naast de gebruikelijke pachtvoorwaarden, zullen de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld:

  • het is niet toegestaan om glyfosaat te gebruiken op de pachtgronden;
  • de pachter is verplicht tot het instellen van een mest-, beweiding- en spuitvrije strook met een breedte van 3,00 of 1,00 meter breedte rondom percelen (ook indien geen sloot aanwezig is), en deze strook in te zaaien met een inheems bloemrijk /kruidenrijke mengsel die gedurende de pachtperiode in stand dient te worden gehouden;
  • de inschrijver op de percelen bouwland mag geen bruinrotbesmetting op het bedrijf hebben;
  • de percelen bouwland dienen te worden beteeld met een bouwplan van minimaal 1:3, waarbij een gangbare vruchtwisseling wordt toegepast, die aansluit aan de teelt van vorige jaren, met als doel het behoud en de verbetering van de bodemvruchtbaarheid. De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan in ter afstemming met de provincie. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.

Belangstellenden die een perceel willen pachten om te gebruiken bij de exploitatie van hun landbouwbedrijf worden uitgenodigd om in te schrijven. Inschrijvingen worden beoordeeld op de prijs.

De verpachting bij inschrijving wordt georganiseerd door Achterhof Makelaardij B.V., kantoorhoudende aan de Langestraat 40, 9804 PL Noordhorn, telefoonnummer: 0594-506223. Meer informatie is telefonisch op te vragen of te raadplegen via: www.achterhofagrarisch.nl/ of  https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-grond/

Geïnteresseerden kunnen de inschrijfformulieren en inschrijfvoorwaarden inzien of opvragen bij voornoemd makelaarskantoor; de beoordelingscriteria maken deel uit van de documenten.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 22 september 2023 om 17.00 uur te zijn ontvangen op het makelaarskantoor. De voorlopige gunning zal uiterlijk 27 september 2023 plaatsvinden. Het voornemen tot gunning zal vervolgens worden gepubliceerd. Na een termijn van twintig kalenderdagen, indien ongebruikt verstreken, zal de provincie definitief gunnen en een digitale pachtovereenkomst sluiten met de geselecteerde partij.

Gedeputeerde Staten van Groningen:

 

                                                                       Namens dezen:

                                                                       Mevrouw M.D. Arends  

De provincie Groningen is wil een bedrijfsruimte met bijgebouwen en bedrijfswoning verkopen aan de Pop Dijkemaweg te Groningen. Hiervoor wordt een openbare selectieprocedure georganiseerd. Deze kennisgeving dient om een passende mate van openbaarheid te geven aan de (voorgenomen) verkoop van de objecten. 

Het betreft: 
-    De bedrijfsruimte met bijgebouwen, buitenterrein, erf, en ondergrond, staande en gelegen aan de Pop Dijkemaweg 41b te 9731 BC te Groningen; 
-    De bedrijswoning met garage/ berging, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Pop Dijkemaweg 41a te 9731 BC te Groningen.

De verkoop bij inschrijving wordt georganiseerd door Achterhof Makelaardij B.V., kantoorhoudende aan de Langestraat 40, 9804 PL Noordhorn, telefoonnummer: 0594-506223. Meer informatie over de te verkopen objecten en de diverse kavels waarop kan worden ingeschreven is te raadplegen via: www.achterhofmakelaardij.nl of www.fundainbusiness.nl 

Belangstellenden worden uitgenodigd om in te schrijven. Inschrijvingen worden beoordeeld op de prijs. Belangstellenden kunnen de inschrijfformulieren verkoopvoorwaarden inzien of opvragen bij voornoemd makelaarskantoor. 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag 1 december 2023 om 17.00 uur te zijn ontvangen op het makelaarskantoor. De voorlopige gunning zal uiterlijk donderdag 7 december 2023 plaatsvinden. Het voornemen tot gunning zal bekend worden gemaakt aan de inschrijvers. Na een opschortende termijn van twintig kalenderdagen, indien ongebruikt verstreken, zal de provincie definitief gunnen en een koopovereenkomst sluiten met de geselecteerde partij(en).

Gedeputeerde Staten van Groningen:

                        Namens dezen:
                    
                        Mevrouw M.D. Arends    
                    
                        Teamleider Areaalbeheer

                        Domein Uitvoering