Onttrekken of infiltreren grondwater

Voor het onttrekken of infiltreren van water hebt u een vergunning nodig. Infiltreren wil zeggen dat u water in de bodem brengt om het grondwater dat u wilt onttrekken weer aan te vullen. De vergunning daarvoor kunt u aanvragen (of eventueel wijzigen) bij het Omgevingsloket online (OLO).

Voor wie?

Voor vergunninghouders voor het onttrekken of infiltreren van grondwater.

Voorwaarden

Voordat u aangifte kunt doen van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt of infiltreert, vraagt u een vergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).

Wanneer u in het bezit bent van de vergunning, kunt u aangifte doen:

  • U geeft de inrichting waarin dat gebeurt op.
  • U houdt een registratie bij van de gemeten hoeveelheden onttrokken of geïnfiltreerd (grond)water.
  • U geeft één keer per jaar de onttrokken/geïnfiltreerde hoeveelheden op. U deelt de hoeveelheden op per kwartaal. Opgave kan in januari of een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
  • Als er wijzigingen in de inrichting zijn, geeft u dat door.
  • Als u water infiltreert, vragen we ook de kwaliteit van het water te meten, te registreren en aan ons door te geven.

Intrekken vergunning

Gedeputeerde staten kunnen een vergunning voor het onttrekken of infiltreren van grondwater intrekken, als de vergunning drie opeenvolgende jaren niet is gebruikt. Op verzoek van de vergunninghouder kan de vergunning ook (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken worden. 

Schade

Als mensen schade ondervinden en vermoeden dat deze is ontstaan door het onttrekken van grondwater of infiltratie van water waarvoor een watervergunning is verleend, dan kunnen ze de provincie verzoeken om onderzoek te doen (artikel 7.19, 1e lid van de Waterwet). De gezamenlijke provincies hebben hiervoor de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) in het leven geroepen, die onderzoek kan doen en een advies uitbrengt. In dit advies geeft de commissie aan of er sprake is van een causaal verband tussen de schade en de grondwateronttrekking of –infiltratie, en geeft ze een advies over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de provincie.

Wet- en regelgeving

Procedure

U vraagt een vergunning aan bij het Omgevingsloket,

 Omgevingsloket online (OLO).

Vragen over deze vergunning of aangifte?

Neem voor vragen contact met Sander Rumahloine, Team Water:

Telefoon: 050 - 316 43 28
E-mail:  s.rumahloine@provinciegroningen.nl