Ontgrondingen

Bij graafwerkzaamheden of (tijdelijke) verlaging van het maaiveld – bijvoorbeeld voor de aanleg van een vijver, het egaliseren van een landbouwperceel, de inrichting van een natuurgebied of voor de winning van zand of klei - hebt u een vergunning van de provincie nodig, tenzij het gaat om een van vergunning vrijgestelde ontgronding.

Hoe weet u of u een vergunning nodig hebt?

U hebt niet voor alle ontgrondingen een vergunning nodig. Met onderstaande checklist 'Bepalen procedure ontgrondingen' kunt u bepalen of voor de ontgronding (graafwerkzaamheden) een vergunning nodig is óf dat het onder de vrijstellingen valt. Bij een vrijstelling is het doen van een melding voldoende.

Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Bepalen procedure ontgrondingen

Aanvraag ontgrondingsvergunning

Check vooruitlopend op uw aanvraag voor een ontgrondingsvergunning het volgende:

  • Hebt u volgens het bestemmingsplan van de gemeente een omgevingsvergunning nodig?
  • Hebt u een aanmeldingsnotitie milieueffectbeoordeling of milieueffect rapport (m.e.r.) of laten opstellen?
  • Hebt u een flora- & fauna-onderzoek laten doen of hebt u een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming?
  • Hebt u een archeologisch onderzoek laten doen?
  • Hebt u uw plannen laten toetsen aan het landschapsbeleid?

Uitleg vergunning ontgronding voor particulieren

Uitleg vergunning ontgronding voor professionals

Procedure

U begint met het invullen van het digitale formulier 'Bepalen procedure ontgrondingen'. Hiermee kunt u zien of u voor uw ontgronding een vergunning nodig hebt. Als u een vergunning nodig hebt, zorg dan voor alle benodigde onderzoeken, vul het aanvraagformulier in en sluit af met een handtekening. 

Bepalen procedure ontgrondingen

Wij helpen u graag met uw project of voorgenomen activiteit, bijvoorbeeld door samen met u de vergunningaanvraag of activiteit vooraf te bespreken. Maak een afspraak met een medewerker van de provincie Groningen door contact op te nemen met het secretariaat van onze afdeling Landelijk Gebied en Water. Het secretariaat brengt u in contact met de juiste medewerker.

Telefoon:  050 - 316 45 81
E-mail:  ontgrondingen@provinciegroningen.nl

U kunt uw aanvraag online invullen, maar helaas kunnen we het formulier nog niet digitaal ondertekenen. Na het invullen ontvangt u de aanvraag als pdf in uw mailbox. U kunt het uitprinten, ondertekenen en naar ons toesturen samen met de benodigde stukken, in vijfvoud. Dit is nodig voor de wettelijke verplichting om de vergunning compleet met de aanvraag ter visie te leggen. Tevens vragen wij u de stukken en het getekende en gescande aanmeldingsformulier digitaal naar ons toe te sturen via LoketVTH@provinciegroningen.nl

Aanvraagformulier vergunning ontgronding

Als u niet de eigenaar bent van de percelen waarvoor u een vergunning aanvraagt, dan moet de eigenaar u machtigen. Dat kan met onderstaand machtigingsformulier.

Machtiging

Doet u alleen een melding? Dan kan dat wel digitaal.

Meldingformulier ontgronding

Wij hebben tenminste de volgende informatie nodig voor uw aanvraag
- Een topografische kaart of een luchtfoto waarop het te ontgronden gebied (terrein of water) duidelijk is aangegeven met een rode contour, een actuele kadastrale kaart op schaal (niet kleiner dan 1:2.500) van het/de te ontgronden perceel/percelen en de aangrenzende percelen. De te ontgronden percelen zijn rood gekleurd.

  • Het actuele kadastraal bericht object met de namen en adressen van de eigenaren, andere zakelijke gerechtigden en gebruikers van alle percelen die u gaat ontgronden.
  • Een hoogtekaart met recent gemeten hoogtepunten (schaal 1:1.000) van het te ontgronden terrein inclusief een strook rondom het terrein van 30 meter in de breedte. Op de kaart staan de hoogtepunten ten opzichte van het NAP gemeten in vierkantennet van maximaal 25 meter.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 3 weken laten we u per brief weten of de aanvraag ontvankelijk is. Dat betekent dat we kijken of u voldoende en de juiste informatie hebt verstrekt. Ook kijken we wat de leges kosten en of er eventuele heffingen zijn.

Daarna starten we de vergunningprocedure en gaan aan de slag met het ontwerpbesluit. Deze wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd, waarop iedereen eventueel zienswijzen kan indienen, (een reactie die een belanghebbende aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit).

Na behandeling van de eventuele zienswijzen wordt het besluit definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten en is het nog 6 weken mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen. De totale termijn voor de behandeling van uw aanvraag is 26 weken.

Vragen over deze vergunning?

Neem voor vragen contact met ons op.

Telefoon:  050-3164911
E-mail:  ontgrondingen@provinciegroningen.nl