Quick Wins Lauwersmeer

De provincies Groningen, Fryslân en de gemeenten het Hogeland en Noardeast-Fryslan steunen kleinschalige activiteiten in het Lauwersmeergebied. Het gaat om activiteiten die een aantoonbare versterking opleveren voor het Lauwersmeergebied op het gebied van recreatie, duurzaam toerisme, cultuur, landbouw en sport.

Aanvraagperiode

U kunt tot en met 15 oktober 2024 een aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Er is op dit moment nog € 20.000,- beschikbaar.

Voor wie?

Voor ondernemers, terreinbeheerders, stichtingen en dorpsverenigingen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Het Hogeland.

Voorwaarden

  • De subsidie is niet voor investeringskosten, exploitatiekosten en het afdekken van exploitatietekorten.
  • Uw aanvraag sluit aan bij de zes thema's met bijbehorende opgaven uit de 'Toekomstagenda Lauwersmeer ( PDF-bestand, 7 MB)'. 
  • Uw activiteit draagt bij aan een aantoonbare versterking van het Lauwersmeergebied.

Maximale vergoeding

  • U kunt een bijdrage ontvangen van maximaal 30% van de totale kosten van de activiteit.
  • De maximale bijdrage is € 10.000 per activiteit.

Procedure

Bespreek uw activiteit met de gebiedsregisseur Lauwersmeer. Samen kijkt u of uw activiteit voor deze subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op met Ulienke Nauta:

Telefoon: 06 - 52 76 17 89
E-mail: U.Nauta@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen behandelt uw aanvraag namens de Stuurgroep Lauwersmeer. Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Het Programmateam Lauwersmeer beoordeelt en toetst uw aanvraag aan de voorwaarden voor deze subsidie en aan de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 8 weken beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Als uw activiteit uitgevoerd is, stuurt u de provincie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting;
  • kopieën van relevante betalingsbewijzen;
  • een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers).

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Als u al een voorschot heeft gehad, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ulienke Nauta van de afdeling Landelijk, Gebied en Water.

Telefoon: 06 - 52 76 17 89
E-mail: U.Nauta@provinciegroningen.nl