Landschap

Wij ondersteunen projecten die het behoud, herstel en de ontwikkeling van het landschap in de provincie Groningen stimuleren, zoals bijvoorbeeld herstel van houtsingels of groen langs wegen.
Meer voorbeelden van mogelijke projecten en informatie over het landschap vindt u op de website Kwaliteitsgids Groningen.

Voor wie?

Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten, Prolander of particulieren.

Voorwaarden

  • Het project is gericht op het versterken, ontwikkelen of behouden van kenmerkende landschapsstructuren of elementen.
  • In het project is aandacht voor duurzaam beheer.
  • Er zijn bij voorkeur vrijwilligers en inwoners bij het project betrokken.
  • Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar projecten waarin ook natuur wordt meegenomen.
  • Opgedane kennis uit het project wordt gedeeld of toegankelijk gemaakt.
  • Het project vindt plaats op een zichtbare locatie of is voor iedereen goed bereikbaar.
  • Als een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een privéterrein, moet de eigenaar een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kosten van het project.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling programma Landelijk Gebied.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt per project minimaal € 5.000,- en maximaal € 300.000,-. Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 januari tot 1 december worden ingediend  en worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Janneke Verdijk, team Natuur. Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar 06-50 04 06 26 of mail naar j.verdijk@provinciegroningen.nl

Na bespreking van het projectplan volgt eerst een conceptversie. Wanneer de aanvraag en het projectplan in orde zijn, kunnen deze worden ingediend.
U kunt uw aanvraag per post sturen naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
t.a.v. team Natuur
Postbus 610
9700 AP Groningen

of per e-mail naar subsidies@provinciegroningen.nl.

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie.

Binnen 13 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Als uw project is uitgevoerd, doet u een schriftelijke 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Bij het subsidiebesluit vermelden we welke stukken u hiervoor mee moet sturen.

Wanneer we de gegevens hebben ontvangen nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl