Landschap

Wij ondersteunen projecten die het behoud, herstel en de ontwikkeling van het landschap in de provincie Groningen stimuleren, zoals bijvoorbeeld herstel van houtsingels of groen langs wegen.
Meer voorbeelden van mogelijke projecten en informatie over het landschap vindt u op de website Kwaliteitsgids Groningen.

Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Beschikbaar budget

Het budget voor 2019 volgt nog.

Voor wie?

Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten, Prolander of particulieren.

Voorwaarden

  • Er zijn bij voorkeur vrijwilligers en inwoners bij het project betrokken.
  • Opgedane kennis uit het project moet worden gedeeld of toegankelijk worden gemaakt.
  • Het project moet plaatsvinden op een zichtbare locatie of moet voor iedereen goed bereikbaar zijn.
  • Als een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een privéterrein, moet de eigenaar een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kosten van het project.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling programma Landelijk Gebied.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 300.000.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met April Fikenscher, afdeling Landelijk Gebied en Water. Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar 050 - 316 49 11 of mail naar A.C.Fikenscher@provinciegroningen.nl.

Na bespreking van het projectplan volgt eerst een conceptversie. Wanneer de aanvraag en het projectplan in orde zijn, kunnen deze worden ingediend.
U kunt uw aanvraag per post sturen naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl.

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie.

Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Als uw project is uitgevoerd, doet u een schriftelijke 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Bij het subsidiebesluit vermelden we welke stukken u hiervoor mee moet sturen.

Wanneer we de gegevens hebben ontvangen nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl