Boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw)

Wilt u een bijdrage leveren aan de overgang naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt? Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek of kijkt hoe natuurinclusieve maatregelen in te passen zijn in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling geven wij ruimte om deze acties verder te brengen.

De regeling is tot 1 maart 2022 niet beschikbaar.

Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunen we vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers. De ideeën sluiten aan bij de streefbeelden en actieplannen voor de drie gebieden. Omdat de gebieden verschillen in landbouwstructuur en omgevingsfactoren, landschap en biodiversiteit, is voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt een streefplan en actieplan gemaakt. 

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Mogelijke thema's zijn strokenteelt in combinatie met innovatie/high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur. 

Natuurinclusieve landbouw is een economisch en ecologisch rendabel landbouwsysteem. Boeren zetten in op een meer natuurlijke balans in hun landbouwsysteem. De uitgangspunten zijn productie van voedsel, productie van biodiversiteit, economisch gezonde landbouwbedrijven en meer verdienmodellen en nieuw verdienvermogen rond nieuwe natuurinclusieve landbouwsystemen.
 

Maximale vergoeding

De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 5.000. De subsidie is maximaal € 25.000.

Voor wie? 

Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen. Hierbij moet een agrarische ondernemer als penvoerder optreden.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project minimaal:

  • Bijdragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.
  • Bijdragen aan de realisatie van het streefbeeld en actieplan natuurinclusieve landbouw van de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt.
  • Vernieuwend zijn, waarbij er sprake moet zijn van vernieuwing ten opzichte van het al bestaande in het gebied van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. 
  • Bijdragen aan een van de vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Verder moet het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bijdragen:

  • Duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen. 
  • Het vergroot het handelingsperspectief in het kader van natuurinclusieve landbouw.
  • De beoogde innovatie heeft een brede toepasbaarheid.
  • Er ontstaat een nieuwe ketensamenwerking of cross-over-samenwerking.
  • Het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we naar de officiële regeling.