Warmtetransitieprojecten provincie Groningen

In 2050 moet de gebouwde omgeving verduurzaamd zijn. Dat betekent dat alle woningen goed geïsoleerd zijn en verwarmd worden zonder aardgas. Daarom stimuleert de provincie Groningen de ontwikkeling van innovatieve warmteprojecten, waarbij wijken en dorpen van het aardgas afgaan.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. 

Aanvraagperiode

Van 18 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Voor wie?

Organisaties die een warmteproject binnen de provincie Groningen opzetten, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan onder meer worden besteed aan de aanleg van (warmte)infrastructuur, warmteopslag en aanpassingen in de gebouwde omgeving die nodig zijn voor de nieuwe warmtevoorziening.

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de deze subsidieregeling. Een adviescommissie toetst het projectplan op de volgende beoordelingscriteria, om tot een beslissing te komen:

  • Aantoonbare betrokkenheid van derde partijen bij de uitvoering van het project.
  • Mate van CO2-besparing en bijdrage aan versnelling van de warmtetransitie.
  • Betrokkenheid van bewoners waarop het project betrekking heeft.
  • Betaalbaarheid van de energievoorziening voor bewoners en andere afnemers.
  • Technische innovatie binnen het project op het gebied van warmtetransitie.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling ( PDF-bestand, 373 KB).

Procedure

Bespreek uw project van tevoren met een medewerker van het project warmtetransitie. Neem contact op via energie@provinciegroningen.nl.

U kunt via een digitaal formulier subsidie aanvragen en het projectplan als bijlage toevoegen. Verduidelijk in het projectplan per paragraaf hoe u aan de voorwaarden gaat voldoen. 

Doet u de aanvraag als gemachtigde van een organisatie die in aanmerking komt voor de subsidie? Dan moet u tijdens de aanvraag een kopie van een ondertekende machtiging toevoegen als bijlage. 

Aanvragen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de subsidieregeling Warmtetransitieprojecten provincie Groningen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.

Telefoon:  050 - 316 49 11 
Email:  subsidies@provinciegroningen.nl