Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen.

Met ingang van 1 januari 2019 is de subsidie bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Appingedam en Delfzijl.
Let op: Dit waren voorheen de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. We hanteren de oude gemeentegrenzen, omdat wij de op dit moment geldende provinciale omgevingsverordening 2016 volgen (art. 2.7 begripsbepalingen).

Aanvraagperiode

U kunt vanaf 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Het budget voor 2019 volgt nog.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie in de aardbevingsgemeenten.

Voorwaarden

 • Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.
 • Het betreft een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat is vervaardigd voor bewoning of dat voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.
 • De subsidiabele kosten hebben betrekking op werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in 2018 of het gaat om werkzaamheden die nog moeten beginnen en plaatsvinden in 2018 en 2019.
 • De sober en doelmatig uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de inhoud van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.
 • Het monument met woonfunctie staat in een aardbevingsgemeente.
 • U ontvangt geen subsidie als het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de subsidiabele kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U ontvangt geen subsidie als het subsidieplafond is overschreden.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële regeling. De voorwaarden voor deze regeling zijn tussentijds aangepast.

Maximale vergoeding

 • Het maximumbedrag aan subsidiabele kosten bedraagt € 35.000 per zelfstandige bouwkundige eenheid.
 • De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 24.500.
 • Aanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Procedure

U leest de regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten provincie Groningen aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het subsidieadviesloket.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

 

De subsidieaanvraag kunt u online indienen.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • een korte beschrijving van de werkzaamheden
 • Een begroting van de werkzaamheden in 2018 en 2019, waarin de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen worden gespecificeerd. Het is niet voldoende alleen facturen of offertes mee te sturen. Om u sneller te kunnen laten weten waar u aan toe bent is een eenvoudige begroting nodig.
 • Als de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden dan is een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte nodig. Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is een gespecificeerde factuur nodig.
 • Alleen voor een vereniging van eigenaren: een afschrift van de statuten of een afschrift van een afzonderlijk door de appartementseigenaren gegeven machtiging.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de onderhoudswerkzaamheden aan uw monument zijn verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen moet u ons dit schriftelijk melden.
Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl