Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6-2-2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Tot 1 juli 2020 is aanvragen niet mogelijk

Het subsidieplafond is bereikt. Tot 1 juli a.s. kunnen geen aanvragen worden ingediend. In juni wordt bekend gemaakt welk bedrag er vanaf juli voor de rest van het jaar beschikbaar is.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie in de aardbevingsgemeenten.

Voorwaarden

 • Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend per kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december).
 • Het monument met woonfunctie moet in het aardbevingsgebied staan.
 • Het betreft een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat is gebouwd voor bewoning of dat voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.
 • De kosten waar we subsidie voor verlenen (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden, of werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • De volgende energiebesparende maatregelen zijn subsidiabel indien de cultuurhistorische waarden van het rijksmonument behouden blijven: vloer/gevel/dakisolatie, isolerende beglazing en het waterzijdig inregelen van de warmte-installatie.
 • De werkzaamheden moeten voldoen aan de inhoud van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.
 • U ontvangt geen subsidie als het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd. 
 • U ontvangt geen subsidie als het subsidieplafond van de RORG is overschreden.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële regeling (PDF PDF-bestand, 318 KB). De voorwaarden voor deze regeling zijn tussentijds aangepast.

Maximale vergoeding

 • Het maximumbedrag aan subsidiabele kosten bedraagt € 35.000 per rijksmonument of zelfstandige bouwkundige eenheid van een rijksmonument.
 • De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 24.500.
 • Voor energiebesparende maatregelen kan tot maximaal € 1.000 subsidie aangevraagd worden.
 • Aanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Voor vervangende dakbedekking bedraagt de vergoeding maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. Dat uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Vanaf 1 november 2019 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 41,00 exclusief btw.
   

Procedure

U leest de regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten provincie Groningen aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Subsidieteam.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

De subsidieaanvraag kunt u online indienen.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • een korte beschrijving van de werkzaamheden
 • Een begroting van de werkzaamheden waarin de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen worden gespecificeerd. Het is niet voldoende alleen facturen of offertes mee te sturen. Om u sneller te kunnen laten weten waar u aan toe bent is een eenvoudige begroting nodig. Wij verzoeken u gebruik te maken van het format voor de begroting RORG 2019.
 • Als de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden dan is een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte nodig. Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is een gespecificeerde factuur nodig. Bij de specificatie gaat het om de verschillende typen werkzaamheden en per werkzaamheid om de uitsplitsing in de benodigde uren en de materiaalkosten, zoals in deze twee voorbeelden (PDF PDF-bestand, 179 KB).
 • Alleen voor een vereniging van eigenaren: een afschrift van de Kamer van Koophandel van de vereniging en een splitsingsakte.
 • Bij een gezamenlijke aanvraag van meerdere eigenaren, een splitsingsakte.
 • Indien in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, de verstrekte omgevingsvergunning. Alleen de gemeente of Omgevingsdienst kan bepalen of voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de onderhoudswerkzaamheden aan uw monument zijn verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen moet u ons dit schriftelijk melden.
Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl