Onderzoek naar effecten

ProRail voert diverse onderzoeken uit naar de effecten van de spoorverdubbeling, bijvoorbeeld als het gaat om geluid, trillingen en natuur.

Trillingen

Half oktober 2021 start ProRail met het uitvoeren van nulmetingen voor het trillingsonderzoek. De trillingsmetingen vinden plaats op een aantal locaties nabij het spoor, waar de huidige situatie zo goed mogelijk kan worden gemeten. Binnen deze locaties is een aantal woningen gekozen op basis van de afstand tot het spoor, het type ondergrond, het type woning en bouwjaar. Bovendien is hierbij gezocht naar zo min mogelijk verstoring van trillingen door andere objecten in de omgeving, zoals een weg, een overweg, een wisselstraat of grote sloten. De bewoners van de gekozen woningen hebben hier inmiddels een brief over ontvangen. Wilt u meer weten over hoe de onderzoeken uitgevoerd worden dan kunt u hierover meer vinden op www.prorail.nl/trillingen

Geluid

Op dit moment loopt het onderzoek voor geluid. Hierbij wordt het geluid berekend voor de toekomstige situatie. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met onder andere de treinintensiteiten, het type trein en de snelheid van de trein.  Uit deze berekeningen blijkt, of door het project voldaan wordt aan de geldende geluidnormen. Als dat niet zo is, dan wordt een maatregelonderzoek uitgevoerd. Mochten er maatregelen nodig zijn dan worden de direct belanghebbenden hierover geïnformeerd. Wilt u meer weten over hoe de geluid onderzoeken uitgevoerd worden dan kunt u hierover meer vinden op www.prorail.nl/geluid

Natuur

Er is een onderzoek gedaan naar de natuurwaarden in het projectgebied. Een ecologisch bureau doet de komende periode nader onderzoek naar enkele soorten waaronder de waterspitsmuis en de poelkikker. Ook onderzoekt het bureau of er vleermuizen en nesten van jaarrond beschermde vogelsoorten aanwezig zijn, onder andere in de bomen die mogelijk gekapt gaan worden.

Grondverwerving

Aan de noordkant is aankoop van grond voor de verdubbeling van het spoor nodig. Onder andere gemeentegrond en grond van Staatsbosbeheer. Met name grondaankoop van particulieren wordt zoveel als mogelijk beperkt. De komende periode vinden gesprekken plaats met grondeigenaren over de mogelijkheden voor grondaankoop. Het daadwerkelijke grondaankoopproces start nadat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk vastgesteld is.  

Landschappelijke inpassing

In het ontwerp wordt gekeken naar de landschappelijke inpassing. Daar waar bestaande groenvoorziening geraakt wordt vindt compensatie plaats, waarbij het streven is dit zo dicht mogelijk in de buurt te compenseren in overleg met de direct belanghebbenden.

Waterhuishouding

Door de aanleg van een tweede spoor moeten de sloten verlegd worden. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk (zie de pagina 'Ontwerp ProRail'). ProRail heeft afstemming met het waterschap en gemeente om de waterhuishouding goed te regelen.

Kabels en leidingen 

Parallel aan het spoor ligt een waterleiding. Ook zijn er diverse kabels en leidingen die het spoor kruisen. ProRail onderzoekt met de betreffende kabel- en leidingeigenaren of  het nodig is om  de kabels en leidingen te verleggen of aan te passen.

Archeologie

ProRail onderzoekt of er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn die mogelijk geraakt worden. Daarvoor wordt bureauonderzoek uitgevoerd en eventueel nog een aanvullend vervolgonderzoek. 

Bodem (milieuhygiëne)

ProRail onderzoekt  of er bodemverontreiniging aanwezig is langs het tracé. 

Niet-gesprongen explosieven

Uit in het verleden uitgevoerd onderzoek blijkt dat binnen het projectgebied geen verdachte locaties aanwezig met niet gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog.