Veelgestelde vragen

Dijkversterking

Hierdoor hoefden we geen bouwmateriaal met vrachtauto‚Äôs aan te voeren. Dat scheelt transportkosten en CO2-uitstoot. Ook kan het water uit de Eems door het lagere maaiveld straks makkelijker binnenstromen. Voor zilte landbouw is geen teeltaarde nodig. Recente proeven met aardappelen, bonen en granen maken juist gebruik van de zoute, verschraalde grond. Het doel van deze experimenten is kennis ontwikkelen over gewassen die beter tegen zout kunnen. 

Aanleg getijdenduiker

De getijdenduiker maakt deel uit van de waterkering. De tweede dijk houdt het water dat het tussengebied instroomt met gemak tegen. Het waterschap stelt hoge eisen aan de veiligheid en houdt de waterstanden en weersvoorspellingen goed in de gaten. 

In de getijdenduiker zitten schuiven die open en dicht kunnen. Het waterschap sluit de schuiven uit voorzorg als er extreem weer of veel hoger water dan normaal verwacht wordt. Het zeewater kan dan niet meer naar binnenstromen. De schuiven gaan weer open als de normale waterstanden teruggekeerd zijn. We verwachten dat de schuiven ongeveer 340 dagen per jaar open staan.

We kijken of we fietsers en wandelaars op een veilige manier om de bouwplaats kunnen leiden. De veiligheid staat hierbij voorop. Als er bijvoorbeeld veel betonwagens heen en weer moeten rijden, kan de dijk tijdelijk afgesloten worden. Of we schakelen verkeersregelaars in. 

Tijdens de aanleg van de getijdenduiker blijft het strand toegankelijk via het fietspad vanaf Hoogwatum. Als er bijvoorbeeld veel betonwagens heen en weer moeten rijden, kan de dijk tijdelijk afgesloten worden. Uiteraard proberen we de overlast voor bezoekers van de dijk of het strand zo beperkt mogelijk te houden.

We proberen de aanleg van de waterdoorlaat zo simpel mogelijk te houden, zodat we het fietspad niet of zo kort mogelijk hoeven te stremmen. Het ontwerp van de opening is nu nog niet bekend. De constructie hangt af van de hoeveelheid water die nodig is voor aquacultuur. Voor de teelt van kokkels is bijvoorbeeld meer zout water nodig dan voor garnalen en zeewier. 

Het water stroomt zo snel dat de getijdenduiker niet dicht kan slibben. De duiker houdt zichzelf schoon. Vanwege de veiligheid inspecteert het waterschap de koker en het sluitmechanisme regelmatig.

Het zuidelijk gebied tussen de dijken is bedoeld voor slibinvang en nieuwe natuur. De laag slib groeit langzaam. Om te zorgen dat de kwelders zich rustig kunnen ontwikkelen, is het gebied niet toegankelijk voor het publiek.  Een hek voorkomt dat schapen die op de dijk grazen het gebied in lopen.

Natuur en slibinvang

Het zuidelijk deel van het tussengebied stond vorig jaar vol met water. Dat trok ganzen aan die voor overlast zorgden op de omliggende landbouwgronden. Om ganzenoverlast te voorkomen, is het zuidelijk gebied dit jaar leeg gepompt. Inmiddels is het water grotendeels afgevoerd. Hierdoor is een open landschap met slikken ontstaan. Dat trekt ook vogels aan, zoals zeldzame kemphanen en kluten.

Na aanleg van de getijdenduiker komt het gebied tussen de twee dijken onder invloed van eb en vloed te staan. Bij hoogwater stroomt water van de Eems het gebied achter de dijk in, waarna overtollige slibdeeltjes kunnen bezinken. Het schoon gefilterde water stroomt bij eb weer terug in de Eems. Ook stroomt zout water door naar het noordelijk deel voor de teelt van zeewier en garnalen. Op die manier draagt de Dubbele Dijk bij aan het oplossen van het slibprobleem van de Eems-Dollard. Ook ontstaat een nieuw leefgebied voor planten en dieren. Verder zorgt de aanwas van slib ervoor dat het laag gelegen gebied mee kan groeien met de zeespiegelstijging.

Zilte teelt en aquacultuur

De ondernemers moeten voldoen aan alle verplichtingen die de gemeente aan de omgevingsvergunning stelt. We achten de kans dat er stankoverlast ontstaat bij het garnalenproject van Erik Moesker klein. Heeft u toch klachten, neem dan contact op met Gert Noordhoff van de provincie Groningen, tel. 050 - 316 42 82 of g.j.noordhoff@provinciegroningen.nl
 

Verkeer en infrastructuur

Het pad wordt verhard met gietbeton.

De vervanging van het tijdelijk pad door een definitieve weg is gestart op 13 september Het eerste werk is klaar. De komende weken moet het beton uitharden. Ook moeten de randen van het fietspad nog afgewerkt worden, zodat je er veilig kan fietsen. Het pad blijft daarom nog zeker drie weken afgesloten. 

Het werk aan de windmolens bij de Oostpolderdijk door RWE duurt helaas langer dan eerder aangekondigd, waardoor de dijkweg daar nog steeds is afgesloten. RWE verwacht dit najaar het werk af te ronden. 

Dat is niet de bedoeling. Onze medewerkers hebben zich te houden aan de verkeersregels. We zullen onze medewerkers hier wederom op wijzen. 

De Kiek over Diek-route van Nieuw Statenzijl tot Lauwersoog volgt voornamelijk de zeedijk. Bovenop de dijk, langs de zeezijde of aan de landzijde. Om de paar kilometer kun je een uitstapje landinwaarts maken. Zo ontstaat een afwisselend uitzicht op de Waddenzee en het Groninger land aan de kust.

Het waterschap geeft geen vergunning voor een permanent toilet bij de dijk. De provincie gaat onderzoeken of plaatsing van een mobiel toilet (dixie) in de zomermaanden mogelijk is.