Financiën

Inkomsten en uitgaven

De provincie heeft inkomsten uit bijdragen van de rijksoverheid, Europese fondsen en
opbrengst van de motorrijtuigenbelasting. Ook krijgen we geld voor de uitvoering van het
Nationaal Programma Groningen. Onze inkomsten besteden we aan uiteenlopende zaken,
zoals aanleg en beheer van wegen, economische ontwikkeling, landbouw, duurzame energie,
natuur en cultuur.

Gedeputeerde Staten doen voorstellen voor de uitgaven van de provincie. Provinciale Staten bepalen
de definitieve verdeling van het besteedbare geld. Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af
aan Provinciale Staten over de besteding van het geld. Dit hele proces ziet er zo uit:
 

Perspectiefnota

In de perspectiefnota geeft het college van Gedeputeerde Staten aan wat het de komende vier jaar wil
bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is. De nota geeft de beleidsmatige en financiële kaders voor
de begroting. Provinciale Staten stellen de perspectiefnota in juli vast.

Begroting

In de begroting stellen Gedeputeerde Staten voor waaraan we het geld volgend jaar kunnen
besteden. Dus hoeveel geld er naar bijvoorbeeld bibliotheken, landbouwsubsidies en openbaar
vervoer gaat. Provinciale Staten stellen de begroting voor het volgende jaar vast vóór 15 november.

Voorjaars- en najaarsmonitor

De voorjaars- en najaarsmonitor geven de voortgang en verwachte afwijkingen weer van de begroting
voor het lopende jaar. In de monitor doen Gedeputeerde Staten waar nodig voorstellen voor
aanpassing van het beleid. Provinciale Staten stellen de voorjaars- en najaarsmonitor vast.

Voorjaarsmonitor 2024

Najaarsmonitor 2023

Jaarstukken

In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de
financiën. De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Provinciale Staten
stellen de jaarstukken vóór 15 juli vast.

Bekijk de Jaarstukken 2023