Windpark Eemshaven-West

Vanaf eind november 2022 werkt de provincie Groningen aan één inpassingsplan (Provinciaal Inpassingsplan, PIP) voor het gehele Windgebied Eemshaven-West. Eerdere plannen voor de ontwikkeling van het gebied komen hiermee te vervallen. Het concept-PIP dat er lag voor fase 1 wordt herzien en uitgebreid voor het gehele gebied. Vanwege het intensieve voortraject en de met de omgeving gemaakte afspraken, blijven de uitgangspunten van het voorkeursalternatief de basis voor ontwikkeling van het windgebied.

Voorkeursalternatief voor PIP

De provincie vraagt de initiatiefnemers om met een gezamenlijk plan te komen dat dan de basis is voor een voorkeursalternatief voor het PIP. De provincie geeft kaders aan waaraan dit plan moet voldoen en stelt de planning vast. Eind januari 2023 moet duidelijk zijn of dit haalbaar is. Mochten de initiatiefnemers niet met een gezamenlijk plan komen, dan zal de provincie het voorkeursalternatief voor het PIP opstellen.

Ruimtelijke uitgangspunten blijven leidend

De uitgangspunten voor het Windpark Eemshaven-West fase 1 kwamen tot stand op basis van een zorgvuldig proces. Met de opstelling van een Milieu Effect Rapportage (MER) en in afstemming met de gemeente Het Hogeland en omwonenden. Deze uitgangspunten blijven daarom leidend bij het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor het gehele gebied Eemshaven-West. 

De vier uitgangspunten zijn:

  • vier lijnen;
  • ten minste 1 km afstand tot woonbebouwing Valom;
  • turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen;
  • onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).

Tijdlijn

Hebt u vragen?

Voor meer informatie over het Windpark Eemshaven-West, zie de website van het project: www.windparkeemshavenwest.nl.