Windpark Eemshaven-West

Voor Windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één Provinciaal Inpassingsplan (PiP) vast. De provincie kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen. Leidend daarin zijn de in het voortraject gekozen uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst. In de vergadering van 5 december 2023 besloten Gedeputeerde Staten om de ontwerpbesluiten voor het Windpark Eemshaven-West vast te stellen. Deze besluiten lagen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Eén inpassingsplan

Voor Windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast. De effecten van dit plan op de leefomgeving, het landschap en de natuur zijn in één milieueffectrapport (MER) onderzocht. Aan de verschillende initiatiefnemers in het gebied is in november 2022 gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen, dat kan dienen als basis voor een voorkeursalternatief voor het Provinciale Inpassingsplan (PiP). Eind januari 2023 werd duidelijk dat er geen basis is voor de partijen om met een gezamenlijk plan te komen. Daarom stelden Gedeputeerde Staten op 21 februari 2023 zelf het voorkeursalternatief vast voor Windpark Eemshaven-West.

Keuze voorkeursalternatief

De eerder bepaalde uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst kwamen tot stand op basis van een zorgvuldig proces. Deze uitgangspunten zijn ook leidend geweest bij het voorkeursalternatief voor het gehele gebied. Het gaat hierbij om:

  • het hanteren van vier lijnen;
  • ten minste 1 km afstand tot Valom én Heuvelderij;
  • turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen;
  • onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).

Bij het gekozen voorkeursalternatief is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij andere mogelijke opstellingen. 

Het voorkeursalternatief. Rode stippen zijn bestaande turbines, zwarte stippen zijn woningen. De afstand van 1 km tot Valom en Heuvelderij is weergegeven met de gestippelde cirkels.

Vervolg

De provincie neemt de binnengekomen zienswijzen op in een Nota van zienswijzen, waarin zij aangeeft op welke manier de zienswijzen worden meegenomen bij de besluitvorming. Gedeputeerde Staten van Groningen stellen de Nota van Zienswijzen vervolgens vast. Deze gaat mee met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) naar Provinciale Staten. Het PIP wordt uiteindelijk door Provinciale Staten vastgesteld.

Na vaststelling worden de besluiten gepubliceerd en kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Eerdere nieuwsberichten

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen? Dan kunt u mailen naar Eemshaven-west@provinciegroningen.nl. U kunt tijdens kantooruren ook telefonisch uw vragen stellen. Daarvoor kunt u bellen naar het algemene nummer van de provincie Groningen, 050 3164911.

Meer informatie over het Windpark Eemshaven-West staat ook op de website van het project: www.windparkeemshavenwest.nl.