Windpark Eemshaven-West

De provincie Groningen is van plan de bouw van 16 windturbines in het gebied Eemshaven-West mogelijk te maken. De initiatiefnemers van het windpark zijn Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken. Op 12 april 2022 zijn door het college van Gedeputeerde Staten de ontwerpbesluiten hiervoor genomen. Deze ontwerpbesluiten zijn hieronder in te zien. Deze ontwerpbesluiten liggen van 21 april tot en met 1 juni 2022 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen tegen de ontwerpbesluiten. De binnengekomen zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve besluiten.

Indienen van zienswijzen

Zienswijzen kunnen uiterlijk 1 juni 2022 worden ingediend bij de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail bij eemshaven-west@provinciegroningen.nl. Bij de zienswijze moeten naam, adres en woonplaats worden vermeld en als onderwerp: 'zienswijze ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West' hebben. 

Bijlagen Omgevingsvergunning

Bijlagen vergunning Wet natuurbescherming

Bijlagen watervergunning

Meer informatie

Voor meer informatie over het Windpark Eemshaven-West, zie de website van het project: www.windparkeemshavenwest.nl